2020. augusztus 13., csütörtök English version
Archívum  --  2011  --  2. szám - 2011. február 14.  --  Szabadegyetem
Ta­nul­ni vá­gyom
Feb­ru­ár 9-én kez­dő­dött a nép­sze­rű prog­ram­so­ro­zat, a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged he­te­dik sze­mesz­te­re. Az el­ső elő­adást Csen­des Ti­bor, az SZTE TTIK Szá­mí­tó­gé­pes Op­ti­ma­li­zá­lás Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­ra tar­tot­ta Meg­bíz­ha­tó szá­mí­tó­gé­pes el­já­rá­sok cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem

A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged má­ra már ha­gyo­mány. A szor­gal­mi idő­szak ide­je alatt szer­da es­tén­ként to­lon­gó tö­meg­gel ta­lál­ko­zik, aki a TIK nagy­elő­adó­ja kör­nyé­kén jár. Ez jel­zi, hogy mind­járt kez­dő­dik a Sza­bad­egye­tem.
Tu­dás­ra szom­jas egye­te­mis­ták áll­nak sor­ba, és vár­nak ar­ra, hogy be­jus­sa­nak a te­rem­be. Ez per­sze nem meg­le­pő, hi­szen az elő­adás-so­ro­zat év­ről év­re a leg­jobb elő­adó­kat és té­má­kat hoz­za el a di­ák­se­reg szá­má­ra. A kur­zust ál­ta­lá­no­san mű­ve­lő tárgy­ként ve­he­tik fel a hall­ga­tók, és hogy nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend, mi sem bi­zo­nyít­ja job­ban, mint az, hogy az elő­adá­sok hét­ről hét­re meg­töl­tik a TIK kong­res­­szu­si ter­mét.
„A kur­zus cél­ja, hogy a tu­do­mány kö­ze­lebb ke­rül­jön az em­be­rek­hez, az elő­adók meg­ér­tes­sék, hogy a tu­do­mány a kö­zért, a tár­sa­da­lo­mért van, hi­szen a glo­bá­lis prob­lé­má­kat e nél­kül nem le­het megoldani… – mond­ta nyi­tó­be­szé­dé­ben Sza­bó Gá­bor, az SZTE rek­to­ra, hoz­zá­té­ve: „és az, hogy a hall­ga­tók az­zal tá­voz­za­nak, hogy ma is ta­nul­tam va­la­mit.”
A ta­nu­lás bi­zo­nyá­ra nem ma­rad el, hi­szen szí­nes elő­adá­sok­kal ké­szül­nek az elő­adók. A szá­mí­tó­gé­pek meg­bíz­ha­tó­sá­ga vagy meg­bízhatat­lansá­ga(?) mel­lett meg­is­mer­he­tjük a szív­ka­té­te­re­zés tör­té­ne­tét és pers­pek­tí­vá­it; az im­mun­rend­szer stra­té­gi­á­it; az An­jou Eu­ró­pát és a csa­lád sze­re­pét a tár­sa­dal­mon be­lül. Ezen­kí­vül be­pil­lan­tást nyer­het­ünk az in­te­rak­tív ter­mé­szet­tu­do­má­nyos ki­ál­lí­tás szü­le­té­sé­nek tör­té­ne­té­be és a ze­né­be rej­tett egyé­ni­ség, va­gyis ze­nei elő­adó-mű­vé­szet lé­lek­ta­ná­ba. Az elõ­adók meg­vá­la­szol­ják a kér­dést: mi­re ta­nít a mag­zat mé­hen be­lü­li vi­sel­ke­dé­se, és fény de­rül rá, hogy mik azok a „vi­zes gon­dok.” Mind­ezek mel­lett hall­hatunk még az elekt­ro­mos­sá­got ve­ze­tő szer­ves po­li­me­rek­ről, a sza­bad­ság­vesz­tés­ről, sőt a bib­li­ai idők em­be­ré­nek nö­vé­nye­i­ről is.
Az el­ső elő­adás, mely­nek cí­me Meg­bíz­ha­tó szá­mí­tó­gé­pes el­já­rá­sok volt, a ma­te­ma­ti­ka és ter­mé­szet­tu­do­mány­ok szer­ele­me­se­i­nek ked­ve­zett, hi­szen sor­ra vet­te a szá­mí­tó­gé­pek meg­bíz­ha­tat­lan­sá­gá­nak, pon­tat­lan­sá­gá­nak oka­it. A meg­bíz­ha­tó­ság na­gyon fon­tos, per­sze nem a szá­mí­tó­gé­pes já­té­kok ese­tén, ha­nem pél­dá­ul olyan el­mé­le­ti ál­lí­tá­sok iga­zo­lá­sa­kor, mint a Kep­ler-sej­tés, Fe­ke­te-fel­adat. A pon­tos­ság olyan kri­ti­kus al­kal­ma­zá­sok­ban is el­en­ged­he­tet­len, mint a mű­té­ti ro­bo­tok al­kal­ma­zá­sa, hi­szen a mű­tét ki­me­ne­tel­ét ko­mo­lyan be­fo­lyá­sol­hat­ja a ros­­szul mű­kö­dő esz­köz.
Az elő­adás szá­mos pa­ko­lá­si-kör­pa­ko­lá­si fel­ada­tot is fel­vo­nul­tatott, me­lyek se­gít­het­nek meg­ol­da­ni egy vegy­ipa­ri há­ló­zat­szer­ve­zé­si fel­ada­tot. A kér­dés, ho­vá ke­rül­jön egy kel­le­met­len gyár (mond­juk egy atom­erő­mű), hogy a la­kos­ság szem­pont­já­ból a leg­ked­ve­zőbb he­lyen le­gyen. A szá­mo­lá­sok alap­ján nagy­já­ból Ba­ja kör­nyé­ké­re ke­rül­ne, de nem kell meg­ijed­ni, hi­szen ez csak egy fel­ve­tés, a va­ló­ság­ban nincs be­ter­vez­ve ilyen gyár.
Mind­emel­lett szó esett az in­ter­val­lum-arit­me­ti­kán ala­pu­ló be­fo­ga­dó függ­vé­nyek hasz­ná­la­tá­ról, a „wrap­ping effec­t”-ről, a ká­osz il­luszt­rá­lá­sá­ról és E. M. Wright 55 éves sej­té­sé­ről is.
Az idő re­pül, az elő­adás be­fe­je­ző­dik, de az se ke­se­red­jen el, aki el­mu­lasz­tot­ta az el­ső órát, hi­szen az egye­tem hon­lap­ján a www.u-szeged.hu/sz­abad­e­gyetem weboldalon vagy a VTV Sze­ged csa­tor­nán is meg­néz­he­ti az elő­adást, hogy gaz­da­god­jon, és ta­nul­jon va­la­mi újat.

Tóth Bog­lár­ka

Bezár