2022. június 29., szerda English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
Több ez­ren vol­tak kí­ván­csi­ak az SZTE Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­ra ál­tal szer­ve­zett ha­gyo­má­nyos Szent György-na­pi ju­hász­ta­lál­ko­zó­ra és -versenyre. Az im­már hu­szon­ötö­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett ese­mé­nyen az or­szág min­den ré­szé­ből ér­ke­zett di­á­kok mér­ték össze el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dá­su­kat.
Címkék: Egyetemi életMGK
Volt-e szi­fi­lisz Ko­lum­busz vissza­tér­te előtt Eu­ró­pá­ban? Mi­ó­ta van és ho­gyan fej­lő­dött a tbc? Ilyen és ha­son­ló kér­dé­sek­re ke­res vá­la­szo­kat a pale­opa­toló­gia tu­do­má­nya. Idén Sze­ged ad ott­hont a fran­cia pale­opa­toló­gus-egye­sü­let – Groupe des Paléopathol­o­gistes de Langue Fran­caise (GPLF) – áp­ri­lis 30-tól má­jus 3-ig zaj­ló éves kon­fe­ren­ci­á­já­nak.
Címkék: Egyetemi életKonferencia
Az or­szág leg­kor­sze­rűbb szív-katéteres la­bo­ra­tó­ri­u­mát ad­ták át áp­ri­lis má­so­dik he­té­ben a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Kar­di­o­ló­gi­ai Köz­pont­já­ban. Az ösz­­sze­sen 600 mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal ki­ala­kí­tott új egy­ség­ben éven­te több száz élet­men­tő be­avat­ko­zást vé­gez­nek majd el.
Címkék: Egyetemi életEgészségügy
2009. május 08.
Feleky Gá­bor­ral, az SZTE-BTK Szo­ci­o­ló­gia Tan­szék ve­ze­tő­jé­vel a kö­zel­múlt­ban Sze­ge­den vég­zett nagy­ min­tás köz­vé­le­mény-ku­ta­tás­ról be­szél­get­tünk.
Címkék: Egyetemi életSzociológia
2009. május 08.
Éven­te mint­egy négy­száz, va­la­mi­lyen ne­u­ro­ló­gi­ai be­teg­ség­ben szen­ve­dő pá­ci­ens tár­sa­da­lom­ba va­ló vis­­sza­il­lesz­ke­dé­sét se­gí­tik az SZTE új hely­re költözőtt neu­rore­ha­bil­itá­ciós osz­tá­lyán, me­lyet hi­va­ta­lo­san áp­ri­lis 25-én ad­tak át.
Címkék: Egyetemi életNeurorehabilitáció
Az Eu­ró­pá­ban egye­dül­ál­ló sze­ge­di in­for­ma­ti­ka­tör­té­ne­ti gyűj­te­mény ré­sze­ként a ha­zai adat- és szá­mí­tó­gép-há­ló­zat tör­té­ne­tét be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás nyílt az aka­dé­mi­ai és köz­gyűj­te­mé­nyi szfé­ra leg­na­gyobb ha­zai inter­netes ta­nács­ko­zá­sa, a Net­work­shop 2009 al­kal­má­ból. Az inter­net ősé­nek te­kint­he­tő Arpanet­től a mai vi­lág­há­ló­ig tar­tó si­ker­tör­té­ne­tet be­mu­ta­tó tár­lat az egy­ko­ri öthal­mi szov­jet lak­ta­nyá­ban lát­ha­tó.
Címkék: Egyetemi életInformatika
1990 óta ün­nep­lik meg Ma­gyar­or­szá­gon a Föld Nap­ját min­den év áp­ri­lis 22-én, mely­nek ke­re­té­ben szá­mos ren­dez­vényt szer­vez­nek or­szág­szer­te. A moz­ga­lom­hoz idén is bő­sé­ges prog­ram­so­ro­zat­tal kap­cso­ló­dott a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem.
Címkék: Egyetemi életFöld Napja
Május 12.
Címkék: Egyetemi életSZTE
Csök­ken az ön­gyil­kos­ság­ok szá­ma Ma­gyar­or­szá­gon
Címkék: Egyetemi életÁOK
2009. május 08.
Szél Év­ára em­lé­kez­tek az ETSZK-n
Címkék: Egyetemi élet
Ne­he­zen fog ki­lá­bal­ni az or­szág a gaz­da­sá­gi vál­ság­ból az ECOSTAT igaz­ga­tó­ja sze­rint.
Címkék: Egyetemi élet
Bezár