2021. július 27., kedd English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
2009. május 08.
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ren­dez­vény­so­ro­za­ton áp­ri­lis 22-én Il­lés Má­ria, az SZTE Ze­ne­mű­vé­sze­ti Ka­rá­nak ad­junk­tu­sa tar­tott elő­adást A hely szel­le­me – Hän­del, Chris­tian Bach és Haydn a XVIII. szá­za­di Lon­don­ban cím­mel.
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged áp­ri­lis 8-i elő­adá­sát Kosz­ta Lász­ló, az SZTE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar Kö­zép­ko­ri és Ko­ra Új­ko­ri Ma­gyar Tör­té­ne­ti Tan­székének tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi do­cen­se tar­tot­ta A pan­non­hal­mi apát­ság ala­pí­tá­sa és az Ár­pá­dok ki­rá­lyi cím­e témájában.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár