2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Egyetemi élet
Ki­tárt Kar az egész­sé­ges élet­mód je­gyé­ben az MGK-n
Címkék: Egyetemi ÉletMGK
„Ki­tárt Kar – gaszt­ro­nó­mia és egész­sé­ges élet­mód” cím­mel két­na­pos ren­dez­vény­nek ad ott­hont ok­tó­ber 10-11-én (szom­ba­ton és va­sár­nap) a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­ra.
A kar Andrássy ut­ca 15. szám alat­ti épü­le­te­i­ben, kol­lé­gi­u­mi ki­ál­lí­tó­ter­mé­ben és bel­ső park­já­nak tel­jes te­rü­le­tén el­ér­he­tő prog­ram­ja­i­val kí­ván­ja fel­hív­ni a fi­gyel­met az egész­sé­ges élet­mód fon­tos­sá­gá­ra és az egész­ség meg­őr­zé­sé­hez szük­sé­ges élet­mód­be­li kér­dé­sek­re, a me­ző­gaz­da­ság pro­duk­tu­ma­i­nak élet­ta­ni ha­tá­sa­i­ra és az egész­ség meg­őr­zé­sé­ben be­töl­tött sze­re­pé­re. Az ér­dek­lő­dők az MGK elő­a­dó­ter­me­i­ben órán­ként vál­to­zó té­má­jú, ve­tí­té­ses is­me­ret­ter­jesz­tő elő­adá­so­kon ve­het­nek részt. A két nap alatt töb­bek kö­zött meg­is­mer­ked­het­nek a Ja­pán­ban már si­ke­re­sen be­mu­tat­ko­zott új, kal­ci­um­ban gaz­dag pa­ra­di­csom­pap­ri­ká­val, egy egész­sé­ges ká­vé­faj­tá­val, a Pí-víz élet­ta­ni ha­tá­sá­val, több­fé­le ét­rend-ki­egé­szí­tő­vel vagy ép­pen a bú­za­fű le­vé­nek kü­lön­le­ges tu­laj­don­sá­ga­i­val.
A ren­dez­vé­nyen ki­emelt fon­tos­sá­got kap a pre­ven­ció, a be­teg­ség- meg­elő­zés. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Kar szak­em­be­rei in­gye­nes szű­rő­prog­ra­mok­kal és ta­nács­adás­ok­kal vár­ják a min­den bi­zon­­nyal nagy szá­mú ér­dek­lő­dőt, akik vér­nyo­más-, vér­cu­kor­mé­rés mel­lett ko­lesz­te­rin­szint-mé­ré­sen is részt ve­het­nek, va­la­mint a szű­rő­prog­ram ré­sze­ként az em­lő ön­vizs­gá­la­tá­nak el­sa­já­tí­tá­sá­ban se­gí­te­nek, de a fér­fi­a­kat érin­tő be­teg­sé­gek ide­jé­ben tör­té­nő fel­is­me­ré­sé­ben is kap­hat­nak az ön­vizs­gá­lat mód­sze­ré­hez ta­ná­cso­kat.
A szű­rés és ta­nács­adás négy kü­lön­bö­ző hely­szí­nen zaj­lik majd. Kü­lön te­ret kap az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás, a súly­kont­roll, az el­vek meg­is­mer­te­té­se, a sze­mé­lyes di­é­tás ta­nács­adás, testzsírel­lenőrzés. Ko­runk egyik prob­lé­má­ja a stressz. Spe­ci­á­li­san kép­zett szak­em­be­rek se­gít­sé­gé­vel ál­la­pot­fel­mé­ré­sen le­het részt ven­ni, ezt kö­ve­tő­en pe­dig sze­mé­lyes kon­zul­tá­ci­ó­ra nyí­lik le­he­tő­ség. A ma már egy­re több fi­a­talt is érin­tő hal­lás­rom­lás meg­elő­zé­se ér­de­ké­ben a ta­nács­adás mel­lett in­gye­nes hal­lás­vizs­gá­lat­ra is le­he­tő­ség nyí­lik. A ren­dez­vény ide­je alat­t, a kol­lé­gi­um ki­ál­lí­tó­ter­mé­ben, 'Te­rí­té­kek a 21. szá­zad­ban' cím­mel asz­ta­li ke­rá­mi­ák­ból ki­ál­lí­tás te­kint­he­tő meg.
Az MGK épü­let­együt­te­se Hód­me­ző­vá­sár­hely köz­pont­já­ban a sé­tá­ló­ut­ca kö­ze­lé­ben egy nagy par­kot vesz kör­be, amely két irány­ból is át­jár­ha­tó. A park­ban a ren­dez­vény ke­re­té­ben na­pon­ta 10 és 17 óra kö­zött két­tu­cat­nyi stan­don, pa­vi­lon­ban és sá­tor­ban a gaszt­ro­nó­mia kö­ré­be tar­to­zó me­ző­gaz­da­sá­gi ter­mé­ket, éte­le­ket, ita­lo­kat kós­tol­hat­nak az ér­dek­lő­dő­ket, il­le­tő­leg köz­vet­le­nül, va­la­mint köz­vet­ve kap­cso­ló­dó szol­gál­ta­tá­sok, gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek, ipar­cik­kek, ter­mé­kek, táp­lá­lék-ki­egé­szí­tők, köny­vek stb. be­mu­ta­tó­ja és vá­sár­lá­si le­he­tő­sé­ge lesz. A vá­ros és von­zás­kör­ze­te szin­te va­la­men­­nyi Ol­va­só­kö­re és Kert­ba­rát Kö­re tag­ja­i­nak zöld­ség-gyü­mölcs be­mu­ta­tó­ját és a szem­nek leg­tet­sze­tő­sebb el­tett sa­va­nyú­ság, be­főtt ver­senyt is meg­ren­de­zik.
Több ge­ne­rá­ció, az egész csa­lád tar­tal­mas idő­töl­tés­ét és szó­ra­ko­zá­sát mind­két na­pon szín­pa­di mű­so­rok: töb­bek kö­zött fő­zé­si ta­nács­adás, me­se­mű­sor, tánc­pro­duk­ci­ók, taek­won­do-be­mu­tatók biz­to­sít­ják. Fel­lép az Áren­dás együt­tes, Moli­naro bű­vész. 'Me­sé­be szőtt tánc – tánc­ba szőtt me­se' a mot­tó­ja a Göröm­bő Kom­pá­nia gye­rek­mű­so­rá­nak, ame­lyet va­sár­nap mu­tat­nak be. Az Ét­te­rem­sá­tor mind a két na­pon me­leg éte­lek­kel vár­ja a ven­dé­ge­ket. Lesz vir­tu­á­lis cél­lö­vé­szet, ugrálóvár, mászó­fal, in­te­rak­tív ját­szó­ház, öko-­totó aján­dé­kok­kal, agya­go­zás, pó­ni lo­vag­lás, tom­bo­la és kü­lön­le­ges­ség­nek ígér­ke­ző zöld­ség­szob­rá­szat.
A Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar ok­ta­tói, mun­ka­tár­sai, az ál­ta­luk szer­ve­zett ren­dez­vén­­nyel, ha csak két nap­ra, az egész­sé­ges élet­mód le­he­tő­sé­ge­i­nek be­mu­ta­tá­sát egy hely­re sze­ret­nék kon­cent­rál­ni – kö­zért­he­tő­en, min­den ge­ne­rá­ció szá­má­ra.
Bezár