2022. június 29., szerda English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Fókusz
270 új fé­rő­hely az Öthal­mi Kol­lé­gi­um­ban
Sa­ját for­rás­ból dup­láz­ta meg az Öthal­mi Kol­lé­gi­u­má­nak be­fo­ga­dó­ké­pes­ség­ét a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem.
Címkék: Fókusz

Kö­zel 520 mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás ke­re­té­ben újabb hat­vanla­ká­sos épü­le­tet ad­tak át a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Öthal­mi Kol­lé­gi­u­má­ban ok­tó­ber 30-án. Az egye­tem sa­ját for­rás­ból fi­nan­szí­ro­zott fej­lesz­té­sé­nek kö­szön­he­tő­en a di­ák­szál­lás az ed­di­gi 270 hall­ga­tó he­lyett im­má­ron 540 fő­nek biz­to­sít fé­rő­he­lyet. A be­ru­há­zás so­rán har­minc 1+2 fél­szo­bás és ugyan­ennyi egy­szo­bás di­ák­la­kást ala­kí­tot­tak ki a már több mint 10 éve kol­lé­gi­um­ként mű­kö­dő komp­le­xum há­rom lép­cső­há­zá­ban.
A fő­leg el­ső év­fo­lya­mos új la­kók ké­nyel­me és kom­fort­ér­ze­te ér­de­ké­ben a la­ká­sok­hoz kony­ha is tar­to­zik, me­lyet hű­tő­szek­rén­­nyel, elekt­ro­mos fő­ző­lap­pal és mik­ro­hul­lá­mú sü­tők­kel sze­rel­tek fel, de a he­lyi­sé­gek­hez töb­bek kö­zött mo­só­gép, por­szí­vó, va­sa­ló és inter­netkapc­so­lat is jár. A há­rom- és hat­fős szo­bák mel­lett a fej­lesz­tő cég to­váb­bá szin­ten­ként egy 10-12 fős tár­sal­gót épí­tett ki, el­ső­sor­ban a kö­zös­sé­gi prog­ra­mok, így pél­dá­ul te­le­ví­zi­ó­zás cél­já­ból.

othalom1
Har­minc 1+2 fél­szo­bás és ugyan­ennyi egy­szo­bás di­ák­la­kást ala­kí­tot­tak ki Öthalomban. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba


„Az 520 mil­lió fo­rin­tos át­ala­kí­tást az egye­tem tel­jes mér­ték­ben bel­ső for­rás­ból ol­dot­ta meg. A fel­újí­tás­hoz a hall­ga­tói ön­kor­mány­zat 300 mil­lió fo­rint­tal já­rul­tak hoz­zá. Bí­zom ben­ne, hogy ez a hall­ga­tók­kal va­ló jó kap­cso­la­tot mu­tat­ja, az egye­tem hall­ga­tó­ba­rát szem­lé­le­tét iga­zol­ja vis­­sza. Meg­győ­ző­dé­sem, hogy a hall­ga­tók­kal va­ló to­váb­bi ered­mé­nyes együtt­mű­kö­dés­sel az SZTE to­vább tud­ja foly­tat­ni a fej­lesz­té­sek so­rát” – hang­sú­lyoz­ta az ün­ne­pé­lyes áta­dón Sza­bó Gá­bor, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ra.
A pro­fes­­szor hoz­zá­tet­te: az egye­tem ve­ze­té­se évek­kel ez­előtt el­dön­töt­te, hogy nem vág be­le a sok bi­zony­ta­lan­ság­gal já­ró, úgy­ne­ve­zett PPP-konstrukcióba, ha­nem a lak­ha­tá­si tá­mo­ga­tá­sok ma­rad­vá­nyát és sa­ját for­rá­sa­it for­dít­ja kol­légium­felújítás­ra. Az Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat­ban part­ner­re ta­lál­tak eh­hez az el­kép­ze­lés­hez. A to­váb­bi ko­ope­rá­ció ré­vén azt ter­ve­zik, hogy a még le­rob­bant ál­la­pot­ban lé­vő öthal­mi há­za­kat is lak­ha­tó­vá te­szik, így egy­faj­ta kis Quarti­er La­tin-t ala­kí­ta­nak ki Sze­ge­den.
Mi­vel az ELI-projekt is Öthalom­ban tel­je­se­dik ki, sok­funk­ci­ós épü­le­tek­re lesz itt szük­ség – árul­ta el a rek­tor. En­nek je­gyé­ben már most sem ki­zá­ró­lag az SZTE di­ák­ja­it szál­lá­sol­ják el a fel­újí­tott ház­ban, ha­nem he­lyet kap­hat itt 30-40 fő az Eras­mus-ösztöndí­ja­sok, il­let­ve a Sze­ge­den ok­ta­tó ven­dég­ta­ná­rok kö­zül is.
Sza­bó Gá­bor azt is hang­sú­lyoz­ta: a sze­ge­di ön­kor­mány­zat­tal tár­gya­lá­so­kat kez­de­mé­nyez­nek an­nak ér­de­ké­ben, hogy a köz­le­ke­dé­si fel­té­te­le­ket ja­vít­sák, hi­szen rend­kí­vül for­gal­mas út mel­lett fek­szik a kol­lé­gi­um, s nem is a leg­kön­­nyeb­ben meg­kö­ze­lít­he­tő az ott la­kók szá­má­ra. Szó­ba ke­rült, hogy bicik­li­u­tat le­het­ne épí­te­ni idá­ig, va­la­mint az úton va­ló biz­ton­sá­go­sabb át­ke­lést is meg kell ol­da­ni. Vé­ge­ze­tül a rek­tor a be­ru­há­zás le­ve­zény­lé­sé­ben vég­zett mun­ká­ért kü­lön kö­szö­ne­tet mon­dott Badó At­ti­la hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti rek­torhe­lyettes­nek és Gö­rög Már­ta hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti igaz­ga­tó­nak.

othalom2
A hallgatók kényelme érdekében a lakásokhoz jól felszerelt konyha is tartozik. Fo­tó: Segesvári Csaba


Badó At­ti­la ki­fej­tet­te: az SZTE 2003 óta tar­tó szisz­te­ma­ti­kus fel­újí­tá­si prog­ram­ja so­rán va­la­mennyi kol­lé­gi­u­mát kor­sze­rű­sí­tet­te, szeb­bé, job­bá, lak­ha­tób­bá, hall­gatóbarátab­bá tet­te. Mind­ezt a mun­kát a Kol­lé­gi­u­mi Ta­nács ko­or­di­nál­ja. Nem ál­lít­ha­tó – tet­te hoz­zá –, hogy va­la­mennyi di­ák­szál­lá­son 21. szá­za­di kö­rül­mé­nyek ural­kod­ná­nak, te­hát bő­ven akad még ten­ni­va­ló, ám min­den­kép­pen öröm­te­li, hogy a ko­ráb­bi 3800 fé­rő­hely most újabb 270-nel bő­vült, így im­már 4000 fő fö­lé nőtt a szegedi felsőoktatás kol­lé­gi­u­mi ka­pa­ci­tá­sa.
Ro­vó Ist­ván mű­sza­ki fő­igaz­ga­tó-he­lyet­tes ki­emel­te: az egy­ko­ri szov­jet tisz­ti la­ká­sok le­rob­bant ál­la­pot­ban vol­tak a be­ru­há­zás kez­de­te­kor, azo­kat a tar­tó­szer­ke­ze­te­kig vis­­sza kel­lett bon­ta­ni. A mun­ka azon­ban ki­vá­ló­an si­ke­rült, gya­kor­la­ti­lag új épü­le­te­ket va­rá­zsol­tak az itt la­kók szá­má­ra.
Csé­fal­vay Ig­nác kol­lé­gi­um­igaz­ga­tó el­árul­ta: a vá­ro­si igé­nye­ket is igye­kez­nek ki­szol­gál­ni, en­nek ér­de­ké­ben a nyá­ri idő­szak­ban a kü­lön­bö­ző sze­ge­di fesz­ti­vá­lok fel­lé­pő­i­nek, ven­dé­ge­i­nek biz­to­sí­ta­ná­nak szál­lást.

Pin­tér M. La­jos

Bezár