2021. augusztus 2., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Fókusz
Kormánygarancia az ELI-projektnek
Meg­ad­ja a kor­mány az an­gol el­ne­ve­zé­se alap­ján ELI-nek hí­vott lé­zeres ku­ta­tó­köz­pont lét­re­ho­zá­sá­hoz és fenn­tar­tás­hoz szük­sé­ges ga­ran­ci­át – je­len­tet­te be szom­ba­ti szegedi lá­to­ga­tá­sán Baj­nai Gor­don kor­mány­fő.
Címkék: FókuszEgyetemi ÉletHírek

A mi­nisz­ter­el­nök a tu­do­má­nyos nagybe­ru­há­zás ter­ve­zett hely­szí­nén, az öthalmi egy­ko­ri orosz lak­ta­nyá­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón hang­sú­lyoz­ta, a pro­jekt nem­csak Sze­ged, ha­nem az egész or­szág szem­pont­já­ból óri­á­si je­len­tő­sé­gű, s en­nek meg­fe­le­lő­en a tel­jes ma­gyar dip­lo­má­ci­ai kar azon dol­go­zik, hogy a sze­ge­di és prá­gai hely­szín­nel be­adott kö­zös pá­lyá­zat si­ke­res le­gyen.

eli
Szabó Gábor rektor bemutatja a tudományos nagyberuházás tervezett helyszínét.
Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­baSza­bó Gá­bor rek­tor hang­sú­lyoz­ta, az, hogy a vá­ros a ku­ta­tó­köz­pont po­ten­ci­á­lis hely­szí­ne­ként szóba k­erült, el­ső­sor­ban a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men dol­go­zó ki­vá­ló lé­zer­fi­zi­ku­sok és a más tu­do­mány­te­rü­le­te­ken dol­go­zó ku­ta­tók mun­ká­já­nak ered­mé­nye, de mind­emel­lett szükség volt a vá­ros és a kor­mány tá­mo­ga­tá­sá­ra is.
Sza­bó Gá­bor aka­dé­mi­kus, az SZTE Op­ti­kai és Kvan­tum­elekt­ro­ni­kai Tan­szék­ének pro­fes­­szo­ra, a pro­jekt tu­do­má­nyos ve­ze­tő­je kö­zöl­te, a köz­pont lét­re­ho­zá­sá­ra ala­kí­tott ti­zen­há­rom or­szág­ból ál­ló kon­zor­ci­um ve­ze­tői jö­vő hét kö­ze­pén hoz­hat­nak elő­ze­tes dön­tést a be­ru­há­zás hely­szí­né­ről.
A ter­vek sze­rint a mint­egy 100 mil­li­árd fo­rint­ba ke­rü­lő köz­pont egyik – rend­kí­vül rö­vid, attosze-kun­du­mos lé­zer­im­pul­zu­so­kat elő­ál­lí­ta­ni ké­pes – ré­sze Sze­ge­den, má­sik – egy­más ­után több nagy­ener­gi­á­jú nya­lá­bot ge­ne­rá­ló kom­po­nen­se – pe­dig Prá­gá­ban épül­ne meg. Ez­zel pár­hu­za­mo­san mind a két he­lyen el­in­dul­nak azok a ku­ta­tá­sok, me­lyek a be­ru­há­zás har­ma­dik meg­ala­po­zá­sá­hoz szük­sé­ge­sek.
A pro­fes­­szor hang­sú­lyoz­ta, a cseh-ma­gyar közös pá­lyá­zat si­ke­re az unió tör­té­ne­té­ben is mér­föld­kő len­ne, mert ek­ko­ra tu­do­má­nyos be­ru­há­zás eddig még nem ke­rült újon­nan csat­la­ko­zott tag­or­szág­ba.
P.S.: Az EU irányító testülete október 1-én azután úgy döntött, hogy Prágában, Szegeden és Bukarestben épülhet fel a szuperlézer.

F. J.

DSC_6676_230x154.png

Címkék

Egyetemi Élet  Fókusz  Hírek 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kollégiumi jelentkezés
  július 23. - augusztus 05.
 • Pótfelvételi eljárás - SZTE Mezőgazdasági Kar
  július 29. - augusztus 08.
 • MUZSIKÁLÓ UDVAR: PÁR-BESZÉD ZENÉS IRODALMI EST
  augusztus 03.
 • MUZSIKÁLÓ UDVAR: MARADUNK - FOOL MOON KONCERT
  augusztus 05.
 • Besorolási döntésről szóló határozat közzététele az E-felvételiben, valamint az erről értesítő e-mail kiküldése
  augusztus 05.

Gyorslinkek

Bezár