2022. június 29., szerda English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Fókusz
Fókusz
2010. január 23.
Címkék: Fókusz
2010. január 18.
Címkék: Fókusz
A ti­zen­két ka­rú Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem (SZTE) a vi­dék egyik leg­je­len­tősebb tu­dás­köz­pont­ja­ként a tel­jes li­ne­á­ris kép­zés­sel vár­ja a fi­a­ta­lo­kat. Az in­téz­mény min­den tu­do­mány­te­rü­le­ten gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zé­se­ket és al­kal­maz­ha­tó tu­dást nyújt hall­ga­tó­i­nak.
Címkék: FókuszRektor
Bezár