2022. május 26., csütörtök English version

Archívum  --  2007  --  1. szám - 2007. január 22.
1. szám - 2007. január 22.
Fókusz
Fókusz
2007. szeptember 16.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem a vi­dék egyik leg­jobb tu­dás­köz­pont­ja­ként a tel­jes li­ne­á­ris kép­zés­sel vár­ja a hall­ga­tó­kat, az in­téz­mény ti­zen­két ka­ra szin­te az ös­­szes tu­do­mány­te­rü­le­tet, sza­kot és szak­irányt le­fe­di. Az SZTE gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zé­se­ket és al­kal­maz­ha­tó tu­dást nyújt a fi­a­ta­lok­nak, akik jól hasz­no­sít­ha­tó dip­lo­má­val, mű­velt és tá­jé­ko­zott ér­tel­mi­sé­gi­ként hagy­hat­ják el az egye­te­met. 
2007. szeptember 16.
Egyetemi élet
Egyetemi élet
Kultúra
Kultúra
2007. szeptember 25.
Szeged kulturális életét még nyomon követni is nehéz a maga teljességében, nemhogy bemutatni. Mi mégis megkíséreljük.
Sport
Sport
2007. szeptember 25.
A magyar oktatási rendszer átalakulásában a testnevelés egyre mostohább körülmények közé kerül. Az óraszámok csökkenéséből és az osztályzás eltörlésére tett lépésekből kiderül, hogy egyre hangsúlytalanabbá válik az általános és középiskolai mozgásoktatás. Az egyetemek és a főiskolák jelenthetik az utolsó esélyt, hogy a fiatalok megkedveljék a mozgást.
2007. szeptember 25.
Bezár