2021. augusztus 2., hétfő English version

Archívum  --  2007  --  11. szám - 2007. szeptember 3.
11. szám - 2007. szeptember 3.
Fókusz
Fókusz
Az SZTE Sze­ná­tu­sá­nak jú­li­us 9-i dön­té­se pon­tot tett az egye­te­münk ko­lozs­vá­ri örök­sé­gé­ről foly­ta­tott vi­ta vé­gé­re. Az egye­tem­tör­té­ne­ti bi­zott­ság­nak a sze­ná­tus ál­tal el­fo­ga­dott elő­ter­jesz­té­se – mely sze­rint az SZTE az 1581-ben ala­pí­tott Bá­tho­ry­-egye­tem szel­le­mi-kul­tu­rá­lis örö­kö­sé­nek te­kin­ti ma­gát, és előd­je ala­pí­tá­si évét a sa­ját ala­pí­tá­si évé­nek fo­gad­ja el – je­len­tős mér­ték­ben tá­masz­ko­dott Szö­gi Lász­ló szak­vé­le­mé­nyé­re. A ha­zai egye­tem­tör­té­net leg­el­is­mer­tebb szak­te­kin­té­lye jú­ni­us 25-én a SZAB-székházban adott exk­lu­zív in­ter­jút a Sze­ge­di Egye­tem­nek.
2007. szeptember 04.
2007. szeptember 04.
Egyetemi élet
Egyetemi élet
2007. szeptember 04.
De­cem­ber 10-én lesz het­ven éve, hogy a sze­ge­di egye­tem egy­ko­ri pro­fes­­szo­ra és rek­to­ra, Szent-Györ­gyi Al­bert – má­ig egye­dü­li­ként ha­zai ku­ta­tá­sai el­is­me­ré­sé­ül – át­ve­het­te a No­bel-dí­jat. A ju­bi­le­u­mi tan­évet meg­nyi­tó ün­nep­ség is a rá em­lé­ke­ző film­mel kez­dődött.
2007. szeptember 04.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem tan­év­nyi­tó ün­ne­pi sze­ná­tus­ülé­sén szá­mos dí­jat és el­is­me­rést ad­tak át.
Nyolc­van­egy­ezer „gó­lya” kezd­het­te el ter­vez­ni egye­te­mi-fő­is­ko­lai éve­it, mi­u­tán jú­li­us 25-én hi­va­ta­los­sá vál­tak az idei fel­ső­ok­ta­tá­si fel­vé­te­li pont­ha­tá­rok. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re el­ső kör­ben 6.556-an nyer­tek fel­vé­telt – kö­zel ezer­két­száz­zal ke­ve­seb­ben, mint ta­valy. A pót­felvételin vi­szont to­váb­bi majd 1.100 di­ák ke­rült be az SZTE-re.
Je­le­nt­ős több­ség­gel igent mon­dott az egész­ség­ügyi in­teg­rá­ci­ó­ra a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem sze­ná­tu­sa, így – ha szep­tem­ber 14-én a sze­ge­di köz­gyű­lés is jó­vá­hagy­ja az er­ről szó­ló szer­ző­dést – ok­tó­ber 1-jé­től a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény mű­köd­tet­he­ti az ön­kor­mány­za­ti kór­há­zat és a ren­de­lő­in­té­ze­tet, s ez­zel gyö­ke­re­sen át­ala­kul a csong­rá­di me­gye­szék­hely év­ti­ze­dek alatt ki­ala­kult el­lá­tó­rend­sze­re.
Az idei tan­év­nyi­tón ad­ták át a Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vány ösz­tön­dí­ja­it. Az ala­pít­vány hat­éves mű­kö­dé­se so­rán az SZTE leg­te­het­sé­ge­sebb bi­o­ló­gu­sa­it dí­jaz­ta. A ta­va­lyi tan­év­től vi­szont már az egye­tem mind a ti­zen­két ka­rá­ról is pá­lyáz­hat­nak a hall­ga­tók. A győz­te­sek Janc­só Mik­lós ren­de­ző­től ve­het­ték át el­is­me­ré­sü­ket.
A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia má­jus 7-8-án tar­tot­ta 177. köz­gyű­lés­ét. Az el­ső na­pon ke­rült sor az MTA új tag­ja­i­nak meg­vá­lasz­tá­sá­ra: a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egy ok­ta­tó­ja nyer­te el a le­ve­le­ző, hat pe­dig a ren­des tag ki­tün­te­tő cí­met (ők 2001 óta le­ve­le­zo ta­gok vol­tak).
2007. szeptember 04.
A Dél-al­föl­di Re­gi­o­ná­lis Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Ku­ta­tá­si Egye­sü­let (DARTKE) a 2007/2008. tan­év­ben – a Ro­ma Edu­ca­tion Fund tá­mo­ga­tá­sá­val, a SZTE Ne­ve­lés­tu­do­má­nyi Tan­szék szak­mai se­gít­sé­gé­vel – men­tor­prog­ra­mot szer­vez 35 ta­nár sza­kos hall­ga­tó rész­vé­te­lé­vel a sze­ge­di desze­gregá­ció tá­mo­ga­tá­sá­ra.
A Sze­ge­di Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szak­kol­lé­gi­um if­jú­sá­gi cse­re­prog­ra­mot szer­ve­zett 2007 jú­li­u­sá­ban. A prog­ram a Fi­a­ta­lok Len­dü­let­ben Prog­ram 2000-2006-os pá­lyá­za­ti cik­lu­sá­ban nyert tá­mo­ga­tást az Eu­ró­pai Uni­ó­tól. Grú­zi­á­ból, Ör­mény­or­szág­ból, Be­lo­rus­­szi­á­ból, Lett­or­szág­ból és Szi­cí­li­á­ból ér­ke­zett Sze­ged­re hat-hat fi­a­tal, egy­tol egyig non­prof­it if­jú­sá­gi szer­ve­ze­tek tag­jai. Az esz­me­cse­re té­má­ja a tár­sa­dal­mi sze­re­pek hely­ze­te a 21. szá­zad­ban volt.
2007. szeptember 04.
A nyári hónapok során a Szegedi Tudományegyetem több oktatója és hallgatója részesült rangos elismerésben.
2007. szeptember 04.
Hangsúly
Hangsúly
2007. szeptember 04.
Mint azt Sza­bó Gá­bor rek­tor tan­év­nyi­tó ün­ne­pi be­szé­dé­ben nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ta, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Sze­ná­tu­sa jú­li­us 9-i dön­té­sé­vel pon­tot tett az egye­te­münk ko­lozs­vá­ri örök­sé­gé­ről foly­ta­tott, több éve zaj­ló vi­ta vé­gé­re.
2007. feb­ru­ár 20-án a SZAB-székházban ar­ról folyt ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tés, hogy a  Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem te­kint­he­tő-e az 1581-ben Bá­tho­ry Ist­ván er­dé­lyi fe­je­de­lem ál­tal ala­pí­tott ko­lozs­vá­ri egye­tem „esz­mei örö­kö­sé­nek és szel­le­mi utó­dá­nak”. La­punk 2007. feb­ru­ár 26-i szá­má­tól kezd­ve vé­gig­kí­sér­te a ki­bon­ta­ko­zó vi­tát, il­let­ve he­lyet adott a hoz­zá kap­cso­ló­dó meg­szó­la­lá­sok­nak; ezek­ről ké­szí­tet­tünk egy rö­vid át­te­kin­tést.
Az egye­tem­tör­té­ne­ti bi­zott­ság (el­nök: Makk Fe­renc; ta­gok: Ruszoly Jó­zsef, Ba­lázs Mi­hály, Blazovich Lász­ló, Csernus Sán­dor) az SZTE Rek­to­ra meg­bí­zá­sá­ból a 2007. má­jus 31-iki ülé­sén ál­lás­fog­la­lást fo­ga­dott el ar­ra vo­nat­ko­zó­lag, hogy egy­részt a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem te­kint­he­ti-e ma­gát az egy­ko­ri Bá­tho­ry­-egye­tem utó­dá­nak, szel­le­mi örö­kö­sé­nek; más­részt mi­kor­ra te­he­tő egye­te­münk hi­va­ta­los ala­pí­tá­si éve.
Irodalom
Irodalom
2007. szeptember 04.
2007. szeptember 04.
2007. szeptember 04.
Kultúra
Kultúra
A Sze­ge­di Ha­gyo­mány­őr­ző és Vá­ros­kép­vé­dő Egye­sü­let kez­de­mé­nye­zé­sé­ben szep­tem­ber 29-től bár­ki le­ró­hat­ja majd tisz­te­le­tét hon­fog­la­ló Ár­pád ve­zé­rünk előt­t. Az Ár­pád té­ren, az SZTE Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar Kal­már Lász­ló In­té­ze­té­nek fa­lá­ra Barta And­rás szob­rász­mű­vész fe­je­del­münk­ről ké­szü­lő al­ko­tá­sa ke­rül majd, a rek­to­ri épü­let mel­let­ti park­ba pe­dig egy ma­gyar töl­gyet ül­tet­nek az egye­sü­let tag­jai. Egy kő és egy fa, az örök anyag és a ren­dít­he­tet­len ele­ven­ség.
2007. szeptember 04.
Au­gusz­tus­ban ün­ne­pé­lyes ke­re­tek közt át­ad­ták a száz éve épí­tett s a ju­bi­le­u­mi év­ben fel­újí­tott Reök-­palotát. A sze­ces­­szió je­gyé­ben szü­le­tett épü­le­tet a tra­gi­kus sor­sú épí­tész, Ma­gyar Ede ter­ve­ze­te. A fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok Rantal Já­nos épí­tész fel­ügye­le­te alatt foly­tak.
2007. szeptember 04.
„Nem mind­egy, hogy mi­re tán­col­tok? Az a lé­nyeg, hogy jól érez­zé­tek ma­ga­to­kat!” – mond­ta az ének­ta­nár­nőnk, ami­kor vis­­sza­ker­ge­tett min­ket az ál­ta­lá­nos is­ko­la far­san­gi tini­dis­zkójába, amely­nek tö­mény­te­len tuc­c-­tucc szá­ma mi­att pá­ran egy kü­lön te­rem­be szök­tünk más ze­nék­re mu­lat­ni. Az idei Sze­ge­di If­jú­sá­gi Na­po­kon gyak­ran eszem­be ju­tot­tak ezek a sza­vak, hi­szen a Ti­sza-par­ti fesz­ti­vá­lo­zók­nak sok­szor mint­ha mind­egy lett vol­na, mi a kí­ná­lat: a fel­fo­ko­zott ke­res­let min­dent szebb szín­ben tün­tet fel.
2007. szeptember 04.
Sport
Sport
Az idei sík­ví­zi ka­jak-ke­nu Eu­ró­pa-, il­let­ve vi­lág­baj­nok­sá­got már a jö­vő nyá­ri pe­kin­gi olim­pi­ai já­té­kok je­gyé­ben ren­dez­ték meg. A sze­ge­di kü­lö­nít­mény mind­két ver­se­nyen ki­tett ma­gá­ért.
2007. szeptember 04.
A Ti­sza Vo­lán fel­nőt­t­lab­darúgásá­nak tör­té­ne­te két év­vel ez­előtt kez­dő­dött, ami­kor a Csong­rád Me­gyei Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség a me­gyei baj­nok­ság­ban he­lyet biz­to­sí­tott az egye­sü­let –  az if­jú­sá­gi kor­ból ép­pen hogy ki­nőtt – fel­nőttc­sap­atá­nak.
Nagy ün­ne­pet csap­tak az SZTE-Szedeák ko­sa­ra­sai jú­ni­us 14-én, csü­tör­tö­kön a Ságvári-gim­ná­zi­um tor­na­csar­no­ká­ban. A hat­száz, több­nyi­re fe­hér­be öl­tö­zött Szedeák-szim­pa­ti­záns ál­tal buz­dí­tott gár­da ugyan 91-79-es ve­re­sé­get szen­ve­dett nagykál­lói ri­vá­li­sá­tól, ám a ko­ráb­ban ide­gen­ben ara­tott 16 pon­tos si­ker még­is a sze­ge­di­ek baj­no­ki cí­mét és az NB I/B-be ju­tást je­len­tet­te.
Téma
Téma
Több mint két­mil­li­árd fo­rin­tos össz­költ­ség­ve­té­sű be­ru­há­zás nyo­mán új épü­let­be köl­töz­he­tett a Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar és a bi­o­ló­gus tan­szék­cso­port több egy­sé­ge, a Hu­mán­erő­for­rás Ope­ra­tív Prog­ram (HEFOP) tá­mo­ga­tá­sá­val meg­va­ló­sult pro­jekt ke­re­té­ben kor­sze­rű­sí­tet­ték az egye­tem in­for­ma­ti­kai há­ló­za­tát is.

ulo_lepcso_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kollégiumi jelentkezés
  július 23. - augusztus 05.
 • Pótfelvételi eljárás - SZTE Mezőgazdasági Kar
  július 29. - augusztus 08.
 • MUZSIKÁLÓ UDVAR: PÁR-BESZÉD ZENÉS IRODALMI EST
  augusztus 03.
 • MUZSIKÁLÓ UDVAR: MARADUNK - FOOL MOON KONCERT
  augusztus 05.
 • Besorolási döntésről szóló határozat közzététele az E-felvételiben, valamint az erről értesítő e-mail kiküldése
  augusztus 05.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár