2022. május 26., csütörtök English version

Archívum  --  2007  --  11. szám - 2007. szeptember 3.
11. szám - 2007. szeptember 3.
Fókusz
Fókusz
Az SZTE Sze­ná­tu­sá­nak jú­li­us 9-i dön­té­se pon­tot tett az egye­te­münk ko­lozs­vá­ri örök­sé­gé­ről foly­ta­tott vi­ta vé­gé­re. Az egye­tem­tör­té­ne­ti bi­zott­ság­nak a sze­ná­tus ál­tal el­fo­ga­dott elő­ter­jesz­té­se – mely sze­rint az SZTE az 1581-ben ala­pí­tott Bá­tho­ry­-egye­tem szel­le­mi-kul­tu­rá­lis örö­kö­sé­nek te­kin­ti ma­gát, és előd­je ala­pí­tá­si évét a sa­ját ala­pí­tá­si évé­nek fo­gad­ja el – je­len­tős mér­ték­ben tá­masz­ko­dott Szö­gi Lász­ló szak­vé­le­mé­nyé­re. A ha­zai egye­tem­tör­té­net leg­el­is­mer­tebb szak­te­kin­té­lye jú­ni­us 25-én a SZAB-székházban adott exk­lu­zív in­ter­jút a Sze­ge­di Egye­tem­nek.
2007. szeptember 04.
2007. szeptember 04.
Egyetemi élet
Egyetemi élet
2007. szeptember 04.
De­cem­ber 10-én lesz het­ven éve, hogy a sze­ge­di egye­tem egy­ko­ri pro­fes­­szo­ra és rek­to­ra, Szent-Györ­gyi Al­bert – má­ig egye­dü­li­ként ha­zai ku­ta­tá­sai el­is­me­ré­sé­ül – át­ve­het­te a No­bel-dí­jat. A ju­bi­le­u­mi tan­évet meg­nyi­tó ün­nep­ség is a rá em­lé­ke­ző film­mel kez­dődött.
2007. szeptember 04.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem tan­év­nyi­tó ün­ne­pi sze­ná­tus­ülé­sén szá­mos dí­jat és el­is­me­rést ad­tak át.
Nyolc­van­egy­ezer „gó­lya” kezd­het­te el ter­vez­ni egye­te­mi-fő­is­ko­lai éve­it, mi­u­tán jú­li­us 25-én hi­va­ta­los­sá vál­tak az idei fel­ső­ok­ta­tá­si fel­vé­te­li pont­ha­tá­rok. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re el­ső kör­ben 6.556-an nyer­tek fel­vé­telt – kö­zel ezer­két­száz­zal ke­ve­seb­ben, mint ta­valy. A pót­felvételin vi­szont to­váb­bi majd 1.100 di­ák ke­rült be az SZTE-re.
Je­le­nt­ős több­ség­gel igent mon­dott az egész­ség­ügyi in­teg­rá­ci­ó­ra a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem sze­ná­tu­sa, így – ha szep­tem­ber 14-én a sze­ge­di köz­gyű­lés is jó­vá­hagy­ja az er­ről szó­ló szer­ző­dést – ok­tó­ber 1-jé­től a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény mű­köd­tet­he­ti az ön­kor­mány­za­ti kór­há­zat és a ren­de­lő­in­té­ze­tet, s ez­zel gyö­ke­re­sen át­ala­kul a csong­rá­di me­gye­szék­hely év­ti­ze­dek alatt ki­ala­kult el­lá­tó­rend­sze­re.
Az idei tan­év­nyi­tón ad­ták át a Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vány ösz­tön­dí­ja­it. Az ala­pít­vány hat­éves mű­kö­dé­se so­rán az SZTE leg­te­het­sé­ge­sebb bi­o­ló­gu­sa­it dí­jaz­ta. A ta­va­lyi tan­év­től vi­szont már az egye­tem mind a ti­zen­két ka­rá­ról is pá­lyáz­hat­nak a hall­ga­tók. A győz­te­sek Janc­só Mik­lós ren­de­ző­től ve­het­ték át el­is­me­ré­sü­ket.
A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia má­jus 7-8-án tar­tot­ta 177. köz­gyű­lés­ét. Az el­ső na­pon ke­rült sor az MTA új tag­ja­i­nak meg­vá­lasz­tá­sá­ra: a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egy ok­ta­tó­ja nyer­te el a le­ve­le­ző, hat pe­dig a ren­des tag ki­tün­te­tő cí­met (ők 2001 óta le­ve­le­zo ta­gok vol­tak).
2007. szeptember 04.
A Dél-al­föl­di Re­gi­o­ná­lis Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Ku­ta­tá­si Egye­sü­let (DARTKE) a 2007/2008. tan­év­ben – a Ro­ma Edu­ca­tion Fund tá­mo­ga­tá­sá­val, a SZTE Ne­ve­lés­tu­do­má­nyi Tan­szék szak­mai se­gít­sé­gé­vel – men­tor­prog­ra­mot szer­vez 35 ta­nár sza­kos hall­ga­tó rész­vé­te­lé­vel a sze­ge­di desze­gregá­ció tá­mo­ga­tá­sá­ra.
A Sze­ge­di Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szak­kol­lé­gi­um if­jú­sá­gi cse­re­prog­ra­mot szer­ve­zett 2007 jú­li­u­sá­ban. A prog­ram a Fi­a­ta­lok Len­dü­let­ben Prog­ram 2000-2006-os pá­lyá­za­ti cik­lu­sá­ban nyert tá­mo­ga­tást az Eu­ró­pai Uni­ó­tól. Grú­zi­á­ból, Ör­mény­or­szág­ból, Be­lo­rus­­szi­á­ból, Lett­or­szág­ból és Szi­cí­li­á­ból ér­ke­zett Sze­ged­re hat-hat fi­a­tal, egy­tol egyig non­prof­it if­jú­sá­gi szer­ve­ze­tek tag­jai. Az esz­me­cse­re té­má­ja a tár­sa­dal­mi sze­re­pek hely­ze­te a 21. szá­zad­ban volt.
2007. szeptember 04.
A nyári hónapok során a Szegedi Tudományegyetem több oktatója és hallgatója részesült rangos elismerésben.
2007. szeptember 04.
Hangsúly
Hangsúly
2007. szeptember 04.
Mint azt Sza­bó Gá­bor rek­tor tan­év­nyi­tó ün­ne­pi be­szé­dé­ben nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ta, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Sze­ná­tu­sa jú­li­us 9-i dön­té­sé­vel pon­tot tett az egye­te­münk ko­lozs­vá­ri örök­sé­gé­ről foly­ta­tott, több éve zaj­ló vi­ta vé­gé­re.
2007. feb­ru­ár 20-án a SZAB-székházban ar­ról folyt ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tés, hogy a  Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem te­kint­he­tő-e az 1581-ben Bá­tho­ry Ist­ván er­dé­lyi fe­je­de­lem ál­tal ala­pí­tott ko­lozs­vá­ri egye­tem „esz­mei örö­kö­sé­nek és szel­le­mi utó­dá­nak”. La­punk 2007. feb­ru­ár 26-i szá­má­tól kezd­ve vé­gig­kí­sér­te a ki­bon­ta­ko­zó vi­tát, il­let­ve he­lyet adott a hoz­zá kap­cso­ló­dó meg­szó­la­lá­sok­nak; ezek­ről ké­szí­tet­tünk egy rö­vid át­te­kin­tést.
Az egye­tem­tör­té­ne­ti bi­zott­ság (el­nök: Makk Fe­renc; ta­gok: Ruszoly Jó­zsef, Ba­lázs Mi­hály, Blazovich Lász­ló, Csernus Sán­dor) az SZTE Rek­to­ra meg­bí­zá­sá­ból a 2007. má­jus 31-iki ülé­sén ál­lás­fog­la­lást fo­ga­dott el ar­ra vo­nat­ko­zó­lag, hogy egy­részt a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem te­kint­he­ti-e ma­gát az egy­ko­ri Bá­tho­ry­-egye­tem utó­dá­nak, szel­le­mi örö­kö­sé­nek; más­részt mi­kor­ra te­he­tő egye­te­münk hi­va­ta­los ala­pí­tá­si éve.
Irodalom
Irodalom
2007. szeptember 04.
2007. szeptember 04.
2007. szeptember 04.
Kultúra
Kultúra
A Sze­ge­di Ha­gyo­mány­őr­ző és Vá­ros­kép­vé­dő Egye­sü­let kez­de­mé­nye­zé­sé­ben szep­tem­ber 29-től bár­ki le­ró­hat­ja majd tisz­te­le­tét hon­fog­la­ló Ár­pád ve­zé­rünk előt­t. Az Ár­pád té­ren, az SZTE Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar Kal­már Lász­ló In­té­ze­té­nek fa­lá­ra Barta And­rás szob­rász­mű­vész fe­je­del­münk­ről ké­szü­lő al­ko­tá­sa ke­rül majd, a rek­to­ri épü­let mel­let­ti park­ba pe­dig egy ma­gyar töl­gyet ül­tet­nek az egye­sü­let tag­jai. Egy kő és egy fa, az örök anyag és a ren­dít­he­tet­len ele­ven­ség.
2007. szeptember 04.
Au­gusz­tus­ban ün­ne­pé­lyes ke­re­tek közt át­ad­ták a száz éve épí­tett s a ju­bi­le­u­mi év­ben fel­újí­tott Reök-­palotát. A sze­ces­­szió je­gyé­ben szü­le­tett épü­le­tet a tra­gi­kus sor­sú épí­tész, Ma­gyar Ede ter­ve­ze­te. A fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok Rantal Já­nos épí­tész fel­ügye­le­te alatt foly­tak.
2007. szeptember 04.
„Nem mind­egy, hogy mi­re tán­col­tok? Az a lé­nyeg, hogy jól érez­zé­tek ma­ga­to­kat!” – mond­ta az ének­ta­nár­nőnk, ami­kor vis­­sza­ker­ge­tett min­ket az ál­ta­lá­nos is­ko­la far­san­gi tini­dis­zkójába, amely­nek tö­mény­te­len tuc­c-­tucc szá­ma mi­att pá­ran egy kü­lön te­rem­be szök­tünk más ze­nék­re mu­lat­ni. Az idei Sze­ge­di If­jú­sá­gi Na­po­kon gyak­ran eszem­be ju­tot­tak ezek a sza­vak, hi­szen a Ti­sza-par­ti fesz­ti­vá­lo­zók­nak sok­szor mint­ha mind­egy lett vol­na, mi a kí­ná­lat: a fel­fo­ko­zott ke­res­let min­dent szebb szín­ben tün­tet fel.
2007. szeptember 04.
Sport
Sport
Az idei sík­ví­zi ka­jak-ke­nu Eu­ró­pa-, il­let­ve vi­lág­baj­nok­sá­got már a jö­vő nyá­ri pe­kin­gi olim­pi­ai já­té­kok je­gyé­ben ren­dez­ték meg. A sze­ge­di kü­lö­nít­mény mind­két ver­se­nyen ki­tett ma­gá­ért.
2007. szeptember 04.
A Ti­sza Vo­lán fel­nőt­t­lab­darúgásá­nak tör­té­ne­te két év­vel ez­előtt kez­dő­dött, ami­kor a Csong­rád Me­gyei Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség a me­gyei baj­nok­ság­ban he­lyet biz­to­sí­tott az egye­sü­let –  az if­jú­sá­gi kor­ból ép­pen hogy ki­nőtt – fel­nőttc­sap­atá­nak.
Nagy ün­ne­pet csap­tak az SZTE-Szedeák ko­sa­ra­sai jú­ni­us 14-én, csü­tör­tö­kön a Ságvári-gim­ná­zi­um tor­na­csar­no­ká­ban. A hat­száz, több­nyi­re fe­hér­be öl­tö­zött Szedeák-szim­pa­ti­záns ál­tal buz­dí­tott gár­da ugyan 91-79-es ve­re­sé­get szen­ve­dett nagykál­lói ri­vá­li­sá­tól, ám a ko­ráb­ban ide­gen­ben ara­tott 16 pon­tos si­ker még­is a sze­ge­di­ek baj­no­ki cí­mét és az NB I/B-be ju­tást je­len­tet­te.
Téma
Téma
Több mint két­mil­li­árd fo­rin­tos össz­költ­ség­ve­té­sű be­ru­há­zás nyo­mán új épü­let­be köl­töz­he­tett a Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar és a bi­o­ló­gus tan­szék­cso­port több egy­sé­ge, a Hu­mán­erő­for­rás Ope­ra­tív Prog­ram (HEFOP) tá­mo­ga­tá­sá­val meg­va­ló­sult pro­jekt ke­re­té­ben kor­sze­rű­sí­tet­ték az egye­tem in­for­ma­ti­kai há­ló­za­tát is.
Bezár