2022. május 26., csütörtök English version

Archívum  --  2007  --  12. szám - 2007. szeptember 24.
12. szám - 2007. szeptember 24.
Fókusz
Fókusz
2007. szeptember 25.
A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia má­jus 7-8-án meg­tar­tott 177. köz­gyű­lé­sén le­ve­le­ző tag­gá vá­lasz­tot­ták Fü­löp Fe­renc pro­fes­­szort, az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Kar dé­kán­ját, a Gyógy­szer­ké­mi­ai In­té­zet tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­rát. Egye­te­münk egyet­len új­don­sült aka­dé­mi­ku­sát nem­csak a vá­lasz­tás­ról, ha­nem a kar nem­ré­gi­ben ka­pott el­is­me­ré­sé­ről és kö­zel­gő ju­bi­le­u­má­ról is kér­dez­tük.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
Egyetemi élet
Egyetemi élet
2007. szeptember 25.
Jú­li­us 17-én az ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis mi­nisz­ter több kül­föl­di ma­gyar kul­tu­rá­lis in­té­zet élé­re ne­ve­zett ki új ve­ze­tő­ket. A Ka­i­rói Kul­tu­rá­lis Ta­ná­cso­si Hi­va­tal igaz­ga­tói poszt­ját szep­tem­ber 1-jé­től négy év­re Zimonyi Ist­ván, az SZTE BTK tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi do­cen­se nyer­te el.
2007. szeptember 25.
Ahogy félévszázada szinte az összes magyarországi hallgatói megmozdulás, a 2007. őszi tandíjellenes demonstrációsorozat is Szegedről indult el szeptember első napjaiban.
Az Al­ma Ma­ter öreg­di­ák-moz­ga­lom, vagy aho­gyan még is­mert, ba­rá­ti kör egy igen va­lós és és­­sze­rű igény ki­elé­gí­té­sé­re jött lét­re: hogy az egye­tem hall­ga­tói kö­zött, le­gye­nek bár vég­ző­sök vagy már dip­lo­má­val ren­del­ke­ző egykori egye­te­mis­ták, lét­re­jöj­jön és fenn is ma­rad­jon a kap­cso­lat.
A szisz­te­ma­ti­kus, vé­gig­gon­dolt fel­újí­tá­si üte­me­zés­nek és egy kis sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tő­en a nyá­ri hó­na­pok­ban meg­újult a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egyik leg­nép­sze­rűbb di­ák­szál­lá­sa, a ma már 41 éves Mó­ra Fe­renc Kol­lé­gi­um.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
Mindentudás Egyeteme
Mindentudás Egyeteme
2007. szeptember 25.
„No­bel-dí­ja­sa­ink­nál ta­lán csak a spor­to­ló­ink­ra va­gyunk büsz­kéb­bek” – ve­zet­te fel Ma­gyar és ma­gyar szár­ma­zá­sú No­bel-dí­ja­sok cí­mű elő­adá­sát Han­nus Ist­ván, a SZTE TTK Ké­mi­ai Tan­szék­cso­port Al­kal­ma­zott és Kör­nye­ze­ti Ké­mi­ai Tan­szék­ének egye­te­mi ta­ná­ra a sze­ge­di Min­den­tu­dás Egye­te­mén.
Iskolapad
Iskolapad
2007. szeptember 25.
Az in­ter­jú­hely­ze­tek­nek meg­van a ma­guk sa­já­tos va­rá­zsa. A szi­tu­á­ció né­ha ide­gen, az in­ter­jú­alany ta­lál­gat, mi lesz a kér­dés, pró­bál­ja ös­­sze­ren­dez­ni gon­do­la­ta­it, mi­köz­ben ol­dal­ról kat­tog a fény­ké­pe­ző­gép. Kezd­jük az ada­tok­kal, a mun­ka „fa­vá­gás” ré­szé­vel, a név­jeg­­gyel – Janacsek Ka­ro­li­na ne­gyed­éves pszi­cho­ló­gus­hall­ga­tó bá­jo­san mo­so­lyog, és vá­la­szol, majd a fény­ké­pe­ző­gép fe­lé néz, és megint mo­so­lyog. Egy ide­á­lis in­ter­jú­alany – egy mo­soly­gós pszi­choló­gus…
Katedra
Katedra
2007. szeptember 25.
Egy át­la­gos port­ré­in­ter­jú a rö­vid be­mu­tat­ko­zást kö­ve­tő­en né­hány fel­ve­ze­tő, is­mer­ke­dő jel­le­gű kér­dés­sel in­dul. Köz­ben – mint­egy mel­lé­ke­sen – a fo­tós kol­lé­ga a leg­jobb be­ál­lí­tá­so­kat ke­res­ve meg­örö­kí­ti be­szél­ge­tő­tár­sun­kat. Né­ha azon­ban for­dul­hat a koc­ka. Leg­alább­is ezt mu­tat­ta Né­meth De­zső, a BTK Pszi­cho­ló­gi­ai In­té­zet Megis­merés­tu­dományi Cso­port ad­junk­tu­sá­nak ese­te, aki a kér­de­ző he­lyett elő­ször a fény­ké­pész fel­sze­re­lé­sé­re össz­pon­to­sí­tott...
Irodalom
Irodalom
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
Az Oktatási és Kul­tu­rá­lis Mi­nisz­té­ri­um Ég­tá­jak Iro­dá­ja két­éven­te meg­ren­de­zi a kül­ho­ni ma­gyar­ság kul­tu­rá­lis fesz­ti­vál­ját. A ren­dez­vény kez­de­mé­nye­zői ket­tős célt tar­tot­tak szem előt­t: a fesz­ti­vál egy­fe­lől be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­sé­get te­remt a kül­ho­ni kor­társ mű­vé­szek­nek, hogy meg­mu­tas­sák tö­rek­vé­se­i­ket, kre­a­ti­vi­tá­su­kat, más­fe­lől a ha­zai kö­zön­ség­nek kí­nál al­kal­mat ar­ra, hogy meg­is­mer­ked­je­nek ve­lük.
Kultúra
Kultúra
2007. szeptember 25.
A klas­­szi­kus ba­lett egyik emblematikus da­rab­já­nak új­ra­ér­tel­me­zé­se nyit­ja a Sze­ge­di Kor­társ Ba­lett idei, ju­bi­le­u­mi éva­dát. A Kis­szín­ház fö­löt­ti pró­ba­ter­met már Csaj­kovsz­kij sa­já­tos, egy­szer­re me­se­sze­rű és hát­bor­zon­ga­tó dal­la­mai töl­tik be, mi­köz­ben a tán­co­sok a mi­nél pon­to­sabb ug­rá­so­kat pró­bál­ják.
2007. szeptember 25.
Kí­ván­csi­an lép­tem be az Em­lék­pont te­rü­le­té­re, Hód­me­ző­vá­sár­hely egyik ut­cá­já­nak hí­vo­ga­tó­an ki­rí­vó mú­ze­u­má­ba.
2007. szeptember 25.
Az őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem és Sze­ged vá­ros összművészeti fesz­ti­vál­ja, me­lyet idén ok­tó­ber­ben im­már ti­zen­ket­te­dik al­ka­lom­mal ren­dez­nek meg.
2007. szeptember 25.
A fi­gyel­mes egye­te­mi pla­kát­bön­gé­szők a szep­tem­ber ele­ji hir­de­tés­ára­dat­ban fel­fe­dez­het­tek egy kül­föl­di ren­dez­vény­re szó­ló meg­hí­vást is: a XIII. magyarkaniz­sai dzsessz­fesz­ti­vá­lét.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
Sport
Sport
2007. szeptember 25.
A ko­sár­lab­da dur­va­sá­gok nél­kü­li, ko­moly kom­bi­ná­ci­ós já­ték, nem vé­let­le­nül vált egye­te­mi sport­tá. Je­len­leg a ma­gyar NB I/B-ben és az NB II-ben ös­­sze­sen 18 egye­te­mi együttes sze­re­pel, köz­tük a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem csa­pa­ta, mely SZTE-Szedeák né­ven ver­se­nyez im­már az NB I/B-ben.
2007. szeptember 25.
Még fut­bal­lunk har­ma­dik osz­tá­lyá­ban is ha­tal­mas fe­le­lős­ség, ha va­la­ki húsz­éve­sen a vé­de­lem ten­ge­lyé­ben sze­re­pel. Krei­zler Kár­oly, a Mér­nö­ki Kar hall­ga­tó­ja rá­adá­sul nem­csak a Ti­sza Vo­lán hát­só alak­za­tá­nak szi­lárd­sá­gát biz­to­sít­ja, ha­nem az el­len­fe­lek ka­pu­já­ra is ve­szé­lyes.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
2007. szeptember 25.
Riport
Riport
2007. szeptember 25.
A szer­kesz­tő­sé­gi ta­vasz gon­dos ter­ve­zés­sel te­lik, idő­pont­ok, hely­szí­nek, akk­re­di­tá­lá­sok. És azo­no­su­lás az­zal, hogy van­nak ha­zai fesz­ti­vá­lok, me­lyek­nek a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem több­ tí­zez­res pol­gár­sá­ga már nem cél­kö­zön­ség.
Bezár