2022. június 29., szerda English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Fókusz
Az igé­nyes ok­ta­tás ga­ran­ciája
A ti­zen­két ka­rú Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem (SZTE) a vi­dék egyik leg­je­len­tősebb tu­dás­köz­pont­ja­ként a tel­jes li­ne­á­ris kép­zés­sel vár­ja a fi­a­ta­lo­kat. Az in­téz­mény min­den tu­do­mány­te­rü­le­ten gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zé­se­ket és al­kal­maz­ha­tó tu­dást nyújt hall­ga­tó­i­nak.
Címkék: FókuszRektor

– Több tu­cat in­téz­mény kö­zül vá­laszt­hat­nak az idei esz­tendőben a fel­sőok­tatás­ba jelen­tkezők, akik­nek sok min­dent mér­leg­re kell ten­ni­ük, mi­e­lőtt meg­hoz­zák a vég­ső dön­tést. Kik­nek ér­de­mes Sze­ged­re je­lent­kez­ni­ük?
– A jó ké­pes­sé­gű, vá­lasz­tott szak­juk iránt el­hi­va­tott jelent-kezőket vá­runk. Az SZTE nyi­tott min­den ilyen vá­lasz­tó­ja szá­má­ra. Ha még­is ki­eme­lést kell ten­ni, ak­kor első­sor­ban a Dél-al­föl­di Ré­gi­ó­ból jelen­tkezőkre szá­mí­tunk. A ré­gió egye­te­me együtt él, együtt lé­leg­zik kör­nye­ze­té­vel, szer­ve­zi ok­ta­tá­si és ku­ta­tá­si éle­tét, ké­pe­zi ér­tel­mi­sé­gét. Szá­mí­tunk to­váb­bá min­den­ki­re, ha­tá­ron be­lül és túl, aki a ma­gyar nyel­vű kép­zé­se­ink­ben ta­lál­ja meg az egyé­ni el­kép­ze­lé­sé­hez leg­job­ban il­lesz­ke­dő tar­tal­mat. Az SZTE min­den te­rü­le­ten el­is­mert, igé­nyes ok­ta­tá­sa ga­ran­cia az itt szer­zett dip­lo­ma hasz­nál­ha­tó­sá­gá­ra. Ide­gen nyel­ven hir­de­tett kép­zé­se­ink­re vár­juk a vi­lág min­den ré­szé­ről az egye­tem jó hí­rét to­vább ter­jesztő jelen­tkezőket.

rektor
Szabó Gábor rektor: az SZTE a régió egyetemeként együtt él, együtt lélegzik környezetével. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
– Mi­lyen he­lyet fog­lal el az SZTE a ma­gyar fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek kö­zött?
– A nem­zet­kö­zi szin­tet az ösz­­sze­sí­tett fel­sőok­tatási nem­zet­kö­zi rang­sor­ok je­len­tik, ahol az SZTE ben­ne van az el­ső öt­száz­ban, ami azt je­len­ti, hogy raj­ta van a nem­zet­kö­zi fel­sőok­tatási pi­ac tér­ké­pén. Eb­ből a szem­pont­ból az SZTE és az EL­TE je­lent kü­lön ka­te­gó­ri­át a ha­zai fel­sőok­tatás in­téz­mé­nyei kö­zött. A ha­zai rang­sor­ban az SZTE első­sor­ban a ré­gió egye­te­me, il­let­ve a leg­nép­sze­rűbb vi­dé­ki egye­tem az el­múlt két év­ben.
– Me­lyek a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem elő­nyei a töb­bi ha­zai fel­sőok­tatási in­téz­mény­­nyel szem­ben?
– Az SZTE mar­kán­san kü­lön­bö­zik min­den más fel­sőok­tatási in­téz­mény­től ok­ta­tás­szer­ve­zé­sé­ben és ügy­in­té­zés­ében. Ezen a té­ren út­tö­rő sze­re­pet vál­lalt és vál­lal a hall­ga­tók mind tel­je­sebb ki­szol­gá­lá­sa ér­de­ké­ben. A leg­je­len­tősebb és leg­egye­dibb a hall­ga­tó azon le­he­tő­sé­ge, hogy kér­vény nél­kül, inter­neten ke­resz­tül el­ér­he­ti és kép­zé­se ré­szé­vé te­he­ti az SZTE sze­mesz­te­ren­ként meg­hir­de­tett kö­zel 40 ezer kur­zu­sá­nak bár­me­lyi­két. A hall­ga­tó szin­tén ala­nyi jo­gon vá­laszt­hat alap- vagy mes­ter­kép­zé­sé­hez az egye­te­mi több ez­res kí­ná­lat­ból szak­irányt vagy spe­cial­izá­ciót.
Ki­eme­lés­re kí­ván­ko­zik a nyelv­ta­nu­lá­si le­he­tő­ség is. Az egye­te­mi kí­ná­lat­ból té­rí­tés­men­te­sen jár min­den hall­ga­tó­nak he­ti 16 nyelv­óra egy fél­éven át vagy a fél­évek közt el­oszt­va a vá­lasz­tott nyelv­ből és szint­ből. Egye­di a sport­kur­zu­sok fel­vé­tel­ének eny­he kény­sze­re és le­he­tő­sé­ge is, ami a meg­hir­de­tett ka­pa­ci­tás be­töl­té­sé­ig in­gye­nes.
Ku­ri­ó­zum az SZTE hall­ga­tói ügy­in­té­zé­se is, amel­­lyel ki­küszö-böl­tük a köz­vet­len sze­mé­lyes je­len­lét kény­sze­rét. Ma a hall­ga­tó né­hány, sze­mé­lyes je­len­lét­hez tör­vé­nyi­leg kö­tött ügyén kí­vül min­den mást a vi­lág bár­mely ré­szé­ről in­téz­het, és az ered­ményről online ér­te­sül. Az E-Universitas meg­va­ló­sult elekt­ro­ni­kus fe­lü­le­te, a CooSpace élesz­ti fel a ha­gyo­má­nyos mó­don már meg­szűnt ok­ta­tá­si és köz­éle­ti kö­zös­sé­gi kap­cso­lat­rend­szert. A kur­zu­sok, év­fo­lyam­ok, ka­rok és az egye­tem vir­tu­á­lis kö­zös­sé­gi te­rei meg­tel­nek va­lós kap­cso­lat­rend­szer­rel, kom­mu­ni­ká­ci­ó­val, mi­köz­ben ki­apad­ha­tat­lan tár­há­zai a meg­osz­tott tu­dás­nak, mű­hely­mun­ká­nak, ku­ta­tá­si kap­cso­la­tok­nak.
A fen­ti­ek­hez tár­sul egy em­ber­lép­té­kű, be­fo­ga­dó di­ák­vá­ros, ami ta­lán még a min­den más ma­gyar vá­ros­nál több nap­fé­nyes órá­já­val is hoz­zá­já­rul a jó­ked­vű, vi­dám di­ák­évek­hez.
– Mi­lyen kép­zé­sek­kel vár­ja a hall­ga­tó­kat a sze­ge­di egye­tem?
– Az egye­tem át­ala­kult kép­zé­si szer­ke­ze­te az egyik leg­tel­je­sebb a ma­gyar fel­sőok­tatás­ban. A ki­emel­ke­dő­en gaz­dag fel­ső­fokú szak­kép­zé­si kí­ná­lat­tól a min­den tu­do­mány­te­rü­le­tet át­öle­lő dok­to­ri prog­ra­mo­kig ter­jed a kép­zé­si pa­let­ta. A kí­ná­lat köz­pont­já­ban az alap­kép­zé­sek (BA/BSc) és osz­tat­lan kép­zé­sek he­lyez­ked­nek el. Ezek­ből a kí­ná­lat tel­jes. A mes­ter­kép­zé­si kí­ná­lat ez­zel szem­ben fo­lya­ma­to­san bő­vül az igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en. Az utol­só há­rom év­ben a a fel­vé­te­li lét­számaink nö­ve­ked­tek, mi­köz­ben or­szá­go­san csök­ke­nő a ten­den­cia. Ez is mu­tat­ja, hogy az egye­tem al­kal­maz­ko­dá­sa si­ke­res volt, meg­hir­de­tett kép­zé­si kí­ná­la­tunk ta­lál­ko­zik a vál­to­zó igé­nyek­kel.
– A le­en­dő egye­te­mis­ták szá­má­ra ta­lán a leg­fon­to­sabb kér­dés: mi­lyen esé­lye­ket nyújt a munkaerőpi­a­con az SZTE-n szer­zett dip­lo­ma?
– Nyu­god­tan el­mond­ha­tó, hogy a dip­lo­ma má­ra a köz­gon­dol­ko­dás­ban is felértékelődöt­t, az al­kal­maz­ko­dás, egyé­ni jobb bol­do­gu­lás esz­kö­zé­vé is vált. Nem mind­egy azon­ban, hogy hasz­nál­ha­tó­sá­ga mi­lyen kö­rű, ho­gyan il­lesz­ke­dik az egy­sé­ge­sü­lő Eu­ró­pa mun­ka­erő-pi­a­ci el­vá­rá­sa­i­hoz. Ha­tal­mas előnyt je­lent egy olyan in­téz­mény vég­bi­zo­nyít­vá­nya, amely mö­gött el­is­mert ku­ta­tá­si és ok­ta­tá­si vi­lág­hír­név áll. Olyan egyé­ni­sé­gek hoz­ták ezt lét­re, és öreg­bí­tik, akik az egye­te­mes kul­tú­ra és tu­do­mány ma­gyar nagy­kö­ve­tei szer­te a vi­lág­ban.
– Mi­lyen stra­té­gi­át ajánl azok­nak a jelen­tkezőknek, akik min­den­kép­pen sze­ret­né­nek be­ke­rül­ni a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem va­la­mely szak­já­ra?
– A ma­gyar fel­vé­te­li rend­szer sa­já­tos­sá­ga, hogy első­sor­ban a hall­ga­tó je­lent­ke­zés­kor tett vá­lasz­tá­sa dön­ti el in­téz­mé­nyi be­so­ro­lá­sát, de en­nek ér­vé­nye­sí­té­sé­hez jó fel­vé­te­li pont­szám kell. A fel­ké­szü­lés éve­i­ben szer­zett ma­gas pont­szám nagy előny. En­nek bir­to­ká­ban az SZTE va­la­mely szak­já­nak el­ső he­lyen tör­té­nő meg­je­lö­lé­se a kö­vet­ke­ző lé­pés. Jó stra­té­gia az is, ha ez le­het­sé­ges, hogy má­so­dik he­lyen egy ro­kon szak áll az egye­te­mi kí­ná­lat­ból, és har­ma­di­kon egy kö­vet­ke­ző SZTE-szak. Ez ga­ran­cia ar­ra, hogy a vá­lasz­tott in­téz­mény az SZTE lesz. A vég­le­ges dön­tést a be­irat­ko­zás után már egye­te­mi pol­gár­ként ru­gal­mas, a hall­ga­tói élet­út op­ti­mu­má­nak lét­re­ho­zá­sá­ra tö­rek­vő kö­zeg­ben le­het ki­ala­kí­ta­ni.
A ti­zen­két ka­rú Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem (SZTE) a vi­dék egyik leg­je­len­tősebb tu­dás­köz­pont­ja­ként a tel­jes li­ne­á­ris kép­zés­sel vár­ja a fi­a­ta­lo­kat. Az in­téz­mény min­den tu­do­mány­te­rü­le­ten gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zé­se­ket és al­kal­maz­ha­tó tu­dást nyújt hall­ga­tó­i­nak.

P. M. L.

Bezár