2022. június 29., szerda English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Fókusz
Rang­sor­ok és lis­ták
Címkék: Fókusz

Szá­mos rang­sor és fel­mé­rés ha­son­lít­ja ös­­sze a ha­zai és a kül­föl­di fel­sőok­tatási in­téz­mé­nye­ket, ám – ahogy azt Sza­bó Gá­bor rek­tor né­hány éve meg­fo­gal­maz­ta – egy kö­zös vo­ná­suk van ezek­nek a lis­ták­nak: a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem mind­egyi­ken elő­ke­lő he­lyen sze­re­pel.
A ha­zai egyete­mekről és fő­is­ko­lák­ról a leg­tel­je­sebb fel­mé­rést – az Or­szá­gos Fel­sőok­tatási In­for­má­ci­ós Köz­pont ada­tai alap­ján – a HVG tet­te köz­zé Dip­lo­ma 2010 cí­mű kü­lön­szá­má­ban. A felmérés­ből min­den­kép­pen kieme­lendő, hogy a minősé­gi ok­ta­tást elő­tér­be he­lye­ző szem­pont­ok alap­ján im­már ötödik al­ka­lom­mal ös­­sze­ál­lí­tott lis­tán – ame­lyen ös­­sze­sen a ha­zai fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek 167 ka­rát rang­so­rol­ták – a sze­ge­di böl­csész­kar a hetedik, az or­vos­kar pe­dig a nyol­ca­dik he­lyen sze­re­pel.
Nem­zet­kö­zi ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban a leg­több in­téz­ményt ér­té­ke­lő rang­sort 2003 óta ké­szí­ti el a sang­ha­ji Jiao Tong Egye­tem ku­ta­tó­cso­port­ja Nian Cai Liu pro­fes­­szor ve­ze­té­sé­vel. A lis­tát a Har­vard ve­ze­ti, a leg­jobb eu­ró­pai in­téz­mény a Camb­rid­ge-i Egye­tem. Az SZTE im­már ötö­dik éve őr­zi elő­ke­lő he­lyét, 2009-ben holt­ver­seny­ben a vi­lá­gon a 303., Eu­ró­pá­ban pe­dig a 126. he­lyen áll, csak­úgy, mint az EL­TE.
A vi­lág több ezer fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyét vizs­gá­ló fel­mé­rés so­rán a kí­nai ku­ta­tók az egyes egye­te­mek ok­ta­tó­i­nak szá­mát ará­nyo­sít­ják az idé­zett­ség­gel, az­zal, hogy a ku­ta­tók­nak bi­zo­nyos fo­lyó­irat­ok­ban – mint pél­dá­ul a Sci­ence és a Nature – hány pub­li­ká­ci­ó­ja je­lent meg. Az in­téz­mény­ben vég­zett di­á­kok és a je­len­le­gi ok­ta­tók No­bel-dí­ja vagy Field­s-érme is szá­mít. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem No­bel-dí­jas tu­dós­sal is büsz­kél­ked­het, hi­szen sze­ge­di ku­ta­tá­sa­i­ért ré­sze­sült Szent-Györ­gyi Al­bert a leg­ran­go­sabb tu­do­má­nyos el­is­me­rés­ben az or­vo­si-élet­ta­ni te­rü­le­ten 1937-ben.

F. J.

Bezár