2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  MGK
Képzési kínálat
Címkék: MGK
A 2010/2011-es tan­év­ben az alap­kép­zé­si sza­kok nap­pa­li és le­ve­le­ző ta­go­za­ton is el­in­dul­nak a me­ző­gaz­da­sá­gi mér­nök, il­let­ve a vad­gaz­da mér­nök sza­ko­kon. Előb­bi kép­zé­si mo­dul­jai: me­ző­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zói, me­ző­gaz­da­sá­gi kör­nye­zet­vé­del­mi, ag­rár­gaz­da­sá­gi és lo­gisz­ti­kai, társ­ál­lat­te­nyész­tői, va­la­mint ker­té­sze­ti és nö­vény­vé­del­mi szak­irá­nyo­kon. A fel­ső­fo­kú szak­kép­zés vad­gaz­dál­ko­dá­si tech­no­ló­gus, va­la­mint gyógy­nö­vény­ter­mesz­tő és -fel­dol­go­zó sza­ko­kon in­dul el. A szak­irá­nyú to­vább­kép­zé­sek le­en­dő hall­ga­tói pe­dig a me­ző­gaz­da­sá­gi ér­ték­becs­lő és az ag­rár­lo­gisz­ti­kai szak­mér­nök sza­kok kö­zül vá­laszt­hat­nak. A me­ző­gaz­da­sá­gi mér­nök alap­kép­zés­ben olyan szak­em­be­re­ket ké­pez­nek, akik a me­ző­gaz­da­sá­gi üze­mek­ben és ma­gán­vál­lal­ko­zás­ok­ban a gaz­dál­ko­dás ter­ve­zé­sé­re, szer­ve­zé­sé­re, irá­nyí­tá­sá­ra és ha­té­kony üze­mel­te­té­sé­re al­kal­ma­sak. Az itt vég­zett hall­ga­tók amel­lett, hogy ki­mon­dot­tan me­ző­gaz­da­sá­gi te­rü­le­ten tud­nak ki­vá­ló­an ér­vé­nye­sül­ni, meg­áll­ják a he­lyü­ket pénz­ügyi, ke­res­ke­del­mi, pá­lyá­zat­írá­si vagy szak­ta­nács­adá­si te­rü­le­ten is. Az MGK meg­kö­ve­te­li a szín­vo­na­las hall­ga­tói mun­kát, így az itt vég­zet­te­ket bár­hol szí­ve­sen fo­gad­ják, akár to­vább­ta­nul­ni, akár dol­goz­ni sze­ret­né­nek. A vad­gaz­da mér­nö­kök vad­te­nyész­tés­sel, va­dá­szat­tal, ezek szer­ve­zé­sé­vel, vad­vé­de­lem­mel és -kereskedelem­mel fog­lal­koz­nak, de kü­lön­bö­ző szak­ha­tó­sá­gok­nál is so­kan el tud­nak he­lyez­ked­ni. A dip­lo­má­val együtt jár az is, hogy az itt vég­zet­tek men­te­sül­nek az ál­la­mi va­dász­vizs­ga-bi­zo­nyít­vány és a fegy­ver­vi­se­lé­si en­ge­dély meg­szer­zé­sé­hez szük­sé­ges vizs­gák alól. „A gaz­da­ság át­ala­ku­lá­sá­val, az ál­la­mi er­dők egy ré­szé­nek ma­gán­kéz­be ke­rü­lé­sé­vel, il­let­ve a föld­te­rü­le­tek va­dász­tár­sa­ság­ok ál­ta­li hasz­no­sí­tá­sá­val az or­szág­ban min­de­nütt nagy szük­ség van szak­em­be­rek­re a vad­gaz­dál­ko­dás te­rü­le­tén” – mond­ja Bod­nár Kár­oly.
Bezár