2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  MGK
A leg­fon­to­sabb a gya­kor­lat
Címkék: MGK
Az MGK hall­ga­tó­i­nak min­den fél­év­ben nagy óra­szám­ban kö­te­le­ző szak­mai gya­kor­la­ton részt ven­ni­ük. A tan­tárgy­hoz kap­cso­ló­dó és me­ző­gaz­da­sá­gi het­e­si gya­kor­la­to­kat, va­la­mint az utol­só sze­mesz­ter­ben az ösz­­sze­füg­gő ti­zen­négy he­tes idő­sza­kot kü­lön­bö­ző vál­lal­ko­zá­sok­nál vég­zik el. „A gya­kor­la­ti fél­évet biz­to­sí­tó part­ne­rek kö­re min­den­kép­pen vál­toz­ni fog, ta­lán bő­vül­ni is – ez szin­tén az ér­dek­lő­dés függ­vé­nyé­ben ala­kul. Gya­kor­ló­he­lye­ket csak a hall­ga­tói lét­szám ará­nyá­ban vá­lasz­tunk ki, túl so­kat nem ér­de­mes vál­lal­ni. Vál­toz­ni fog, hi­szen túl va­gyunk az el­ső idő­sza­kon, és ta­lál­koz­tunk olyan vál­lal­ko­zá­sok­kal, akik min­ta­sze­rű­en gya­kor­la­toz­tat­ták vagy gya­kor­nok­ként fog­lal­koz­tat­ták a hall­ga­tó­in­kat, de saj­nos vol­tak olya­nok is, akik nem biz­tos, hogy meg­ér­tet­ték, ho­gyan kel­le­ne fog­lal­koz­ni a di­ák­ja­ink­kal" – me­sé­li Bod­nár Kár­oly dé­kán. „Ezek­kel a vál­lal­ko­zá­sok­kal sze­ret­nénk új­ra le­ül­ni tár­gyal­ni, sőt olya­nok is van­nak, akik­kel be­fe­jez­zük az együtt­mű­kö­dést. Há­la is­ten­nek ez a cé­gek ki­sebb há­nya­dát je­len­ti. Ezek a gya­kor­la­ti he­lyek az or­szág kü­lön­bö­ző pont­ja­in van­nak, nem­csak a ré­gi­ó­ban, de ál­ta­lá­ban szá­munk­ra az utób­bi a ked­ve­zőbb, hi­szen el­len­őriz­he­tő, il­let­ve így a hall­ga­tók­nak nem kell kü­lön al­bér­le­ti szo­bát fi­zet­ni­ük er­re az idő­szak­ra.”
Bezár