2021. május 16., vasárnap English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
SZB-B-AN_2012
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Leírás:
Esztétika szakirány felvételi kritérium:
A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 10 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 10 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe. Ezek a következők: SZB-A41-1: A mozgóképelemzés alapjai, SZB-A11-1: Bevezetés a filozófiába I.,SZB-A12-1: Bevezetés a filozófiába II., TT-VLT11-1: Bevezetés a vallástudományba 1., TT-VLT41-1: Bevezetés a vallástudományba 2., SZB-A31-1: Bevezetés az esztétikába I., SZB-A32-1: Bevezetés az esztétikába II., SZB-A22-1: Bevezetés az etikába II., SZB-A21-1: Bevezetés az etikába I., SZB-A42-1: Vizuális kultúra.
Tájékoztatás:
Az esztétika szakirány célja a műalkotásokkal, a művészi tevékenységgel értőn foglalkozó szakemberek elméleti képzésének megalapozása. A szakirány hallgatói megismerkednek a művészet alapvető korszakainak jellegzetességeivel, az alkotások befogadásának legfontosabb problémáival, az alapos interpretáció teoretikus és fogalmi feltételeivel, a művészet mibenlétét tárgyaló bölcseleti reflexió kiemelkedő fejezeteivel. A képzés során egyrészt nyomon követjük a művészettel kapcsolatos álláspontok változását a görög antikvitástól kezdve egészen a kortárs esztétikai gondolkodás főbb áramlatiig (hermeneutika, dekonstrukció, analitikus esztétikai iskolák stb.), másrészt bepillantást kínálunk az ágazati esztétikák (irodalomelmélet, zeneelmélet, képelmélet stb.) specifikus problémamezőjébe is. Nagy hangsúlyt kap az esztétikai gondolkodás beillesztése az európai szellemtörténet egészébe. Ugyanakkor az elméleti képzés mellett lényegesnek tartjuk a műalkotások értelmezésével kapcsolatos gyakorlati jártasság megszerzését is, ezért műelemző szemináriumokon követjük nyomon a hallgatók interpretációs készségének, nyelvi kifejezőerejének, az esszé- vagy tanulmányírásban megmutatkozó szakszerűségének fejlődését. Az elméleti tudás, a reflektált gondolkodás és a megfelelő elemzőkészség együttese elengedhetetlen feltétele annak, hogy a műalkotások által felvetett problémákra az esztéta-aspiráns felkészülten reagálhasson, legyen ennek formája akár az elmélyült kutatás, a tudományos igényű vizsgálódás, akár a napi kritika.

Etika szakirány felvételi kritérium:
A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 10 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 10 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe. Ezek a következők: SZB-A41-1: A mozgóképelemzés alapjai, SZB-A11-1: Bevezetés a filozófiába I.,SZB-A12-1: Bevezetés a filozófiába II., TT-VLT11-1: Bevezetés a vallástudományba 1., TT-VLT41-1: Bevezetés a vallástudományba 2., SZB-A31-1: Bevezetés az esztétikába I., SZB-A32-1: Bevezetés az esztétikába II., SZB-A22-1: Bevezetés az etikába II., SZB-A21-1: Bevezetés az etikába I., SZB-A42-1: Vizuális kultúra.
Tájékoztatás:
z etika jelenleg az egyik legnagyobb társadalmi igényre számot tartó bölcsész tudományág. A felgyorsult fejlődésben a szakemberek, a törvényalkotók és végrehajtók azzal az igénnyel lépnek föl, hogy a változó cselekvési követelmények közt érték-orientációt kapjanak, ilyenekre támaszkodhassanak. Az etika szak végzettségűekre egyre nagyobb szükség van és lesz az oktatásban, a médiában, a törvény-előkészítésben és a törvényalkotásban, az orvoslásban, a tudományban. Az etika szakiránynak kettős célja van: egyrészt bevezetést nyújtani az etikai és morálfilozófiai hagyományba az etikatörténet és a filozófiai etika (morálfilozófia) alapvető problémáinak tárgyalásával, másrészt pedig megismertetni a kortárs etikai és alkalmazott etikai tendenciákat és az általuk felvetett problémákat. Az etika szakirányon ezért az oktatás a következő tartalmi egységekre bomlik: etikatörténet, alkalmazott etikák (médiaetika, gazdasági etika, orvosi etika, környezeti etika, bioetika), antropológia és pszichológia, tematikus etika és kortárs etikai diskurzusok. A BA etika szakirányra a későbbiekben vagy etika MA képzés, vagy a filozófia MA képzésen belül etika és morálfilozófiai szakirányi képzés épül. A filozófia doktori programban is indulni fog etika és morálfilozófia alprogram. Az etikatanári képesítés az MA képzés keretein belül szerezhető majd meg.

Filmelmélet és filmtörténet szakirány felvételi kritérium:
sak a szabad bölcsész alapszak hallgatói számára. Túljelentkezés esetén az első félévi alapozó tárgyak tanulmányi átlaga a döntő kritérium. Ezek a következők: SZB-A41-1: A mozgóképelemzés alapjai, SZB-A11-1: Bevezetés a filozófiába I.,SZB-A12-1: Bevezetés a filozófiába II., TT-VLT11-1: Bevezetés a vallástudományba 1., TT-VLT41-1: Bevezetés a vallástudományba 2., SZB-A31-1: Bevezetés az esztétikába I., SZB-A32-1: Bevezetés az esztétikába II., SZB-A22-1: Bevezetés az etikába II., SZB-A21-1: Bevezetés az etikába I., SZB-A42-1: Vizuális kultúra
Tájékoztatás:
A Filmelmélet és filmtörténet szakirány a Szabad bölcsészet alapszak hallgatói által vehető fel a 2. félévvel kezdődően. A tantárgyak három főbb ismeretkör szerint csoportosíthatók: filmelemzés, filmelmélet és filmtörténet, és úgy épülnek fel, hogy az általánosabb megalapozó tárgyak felől haladnak a specifikusig. A törzsanyagot képező szaktárgyakon kívül a hallgatók megismerkedhetnek a fotográfia történetével és elméletével, a populáris filmek esztétikájával, a forgatókönyvírással, és más, a filmezéshez kapcsolódó gyakorlati ismereteket is szerezhetnek. A filmes szakirány olyan órán kívüli tevékenységekre is lehetőséget ad, mint például a filmklubok látogatása (kedvezményes belépő a Grand Caféba), országos filmes találkozókon, filmfesztiválokon, konferenciákon való részvétel. Az öntevékeny hallgatói csoportok keretében, valamint a műhelymunkákon és a házi versenyeken a hallgatók megtalálhatják a személyes preferenciáiknak megfelelő érdeklődési területet; a szegedi filmes képzés által működtetett országos filmes fórumon, az Apertúra című online folyóirat (www.apertura.hu) hasábjain pedig publikációs lehetőséget kínálunk a kiemelkedő hallgatói dolgozatok számára. A BA szak folytatását a Filmtudomány MA és filmtanári képesítést adó mesterszak jelenti majd.

Filozófia szakirány felvételi kritérium:
A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 10 bevezető kurzus sikeres teljesítése. Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 10 bevezető kurzus átlagát vesszük figyelembe. Ezek a következők: SZB-A41-1: A mozgóképelemzés alapjai, SZB-A11-1: Bevezetés a filozófiába I.,SZB-A12-1: Bevezetés a filozófiába II., TT-VLT11-1: Bevezetés a vallástudományba 1., TT-VLT41-1: Bevezetés a vallástudományba 2., SZB-A31-1: Bevezetés az esztétikába I., SZB-A32-1: Bevezetés az esztétikába II., SZB-A22-1: Bevezetés az etikába II., SZB-A21-1: Bevezetés az etikába I., SZB-A42-1: Vizuális kultúra.
Tájékoztatás:
A filozófia szakirány a kétezer ötszáz éves nyugati bölcseletbe, annak történetébe és problémarendszerébe kíván öt féléven keresztül bevezetést nyújtani. A képzés két fő részre tagozódik: filozófiatörténeti és szisztematikus filozófiai részre. A filozófiatörténeti képzés során öt nagy korszak kerül áttekintésre: az antik, a középkori és reneszánsz, az újkori és felvilágosodáskori, a 19. századi illetve a 20. századi és kortárs filozófiai irányzatok. A hallgatók a képzés végére tehát egy teljes átfogó képet kapnak a nyugati kultúra bölcseleti hagyományáról a kezdetektől napjainkig. A szisztematikus filozófiai képzés a történetivel szemben a problémákra helyezi a hangsúlyt. Ebben olyan filozófiai diszciplínák kapnak szerepet, mint a metafizika és lételmélet, az ismeretelmélet, az etika és morálfilozófia, a társadalom és történetfilozófia, a logika és a vallásfilozófia. A filozófia szakirány elvégzésével a hallgatók egy alapos filozófiai műveltséget sajátítanak el, bevezetést nyernek a filozófiai írás alapvető készségeibe és egy alapvető filozófiai problémaérzékenységgel lesznek gazdagabbak. A BA filozófia szakirányra a későbbiekben filozófia MA és doktori képzés épül majd. A filozófiatanári szakképesítést az MA

Vallástudomány szakirány felvételi kritérium:
A képzésre csak a szabad bölcsész nappalis hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre való bejutás feltétele a szabad bölcsész szakon az első félévben meghirdetett 10 bevezető kurzus sikeres teljesítése.
Túljelentkezés esetén az első félévben teljesített 10 bevezető kurzus (SZB-A11; SZB-A12; SZB-A21; SZB-A22; SZB-A31; SZB-A32; SZB-A41; SZB-A42; TT-VLT11 és TTVLT41) hagyományos átlagát vesszük figyelembe.
Tájékoztatás:
Miért táncol Síva istennő? Hogyan fér át a teve a tű fokán? Volt-e Éva kezében alma? Hogyan keletkezett a káoszból Gaia és Erósz? Milyen hitrendszere van az ateistáknak? Véget érnek-e a vallásháborúk? Hogyan lehet védekezni az agymosás ellen? A tv-reklámok vallási eszközökkel dolgoznak?
Ezekre és hasonló kérdésekre a mai posztmodern világban sokan adnak sokféle választ. Az egyetem szabad bölcsész szakjának vallástudományi szakiránya a vallások és a vallásosság elfogulatlan, leíró tanulmányozásával foglalkozik és a vallástudomány mai állása szerinti megbízható ismereteket ad. Célja, hogy általános műveltséget nyújtson a klasszikus kor vallásai, a nagy világvallások és a mai vallási jelenségek területéről. Ezek hozzá tartoznak az általános műveltséghez, és a kultúra tágasságának szerves részét alkotják.
A vallás élő valóság, amellyel nap mint nap találkozni a médiában, a hétköznapi és ünnepnapi életben. A sokféle kultúrából jövő és sokféle felfogású ember közötti megértés egyik fő eszköze a személyes meggyőződések ismerete, tisztelete és a közöttük való párbeszéd minőségi művelése. A szakirány tanári kara és hallgatói tükrözik ezt a sokféleséget és problémaérzékenységet.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2012.10.09 14:08:13
Felvételi követelmények:
középiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
főiskola
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
MK BA Bölcsészettudományi stúdiumok; Teljesítendő: min.6 kredit
kötelező tantárgy BAFIL Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BAFIL1 Filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy BATÁRS Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BATÁRS1 Társadalomismeret; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy BAKÖ Könyvtár- és informatikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BAKÖ1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
MKS-SZV Szabad sáv; Teljesítendő: min.9 kredit
kötelezően választható tantárgy BAVÁL Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BAVÁL1 Választható bölcsészettudományi stúdium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BAVÁL2 Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 6
BT_ELOK BA/BSc Tanári előkészítő
BSZ_VAL BA/BSc Szabadon választható
MK SZB-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.4 kredit
kötelező tantárgy SZB-SZD2 Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZD22 Szakdolgozat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
MK SZB-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min.25 kredit
kötelező tantárgy SZB-A2 Bevezetés az etikába; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A21 Bevezetés az etikába 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A22 Bevezetés az etikába 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SZB-A3 Bevezetés az esztétikába; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A31 Bevezetés az esztétikába 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A32 Bevezetés az esztétikába 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SZB-A4 Film és filmtörténet; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A41 A mozgóképelemzés alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A42 Vizuális kultúra; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SZB-A1 Filozófiai propedeutika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A11 Filozófiai propedeutika 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A12 Filozófiai propedeutika 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TT-VLT1 Bevezetés a vallástudományba 1. (SZB és közös nappali)); Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TT-VLT11 Bevezetés a vallástudományba 1. (mindenkinek); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme TT-VLT12 Bevezetés a vallástudományba 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TT-VLT4 Bevezetés a vallástudományba 2. (SZB nappali); Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TT-VLT41 Bevezetés a vallástudományba 2. (SZB nappali)); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
MK SZB-V-Á Általános szakterületi ismeretek; Teljesítendő: min.36 kredit
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-VT01 Vallástörténet; Teljesítendő: min. 21 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT011 Hinduizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT012 Ókori vallások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT013 Egyéb vallások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT014 Buddhizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT015 Zsidóság; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT016 Kereszténység; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT017 Iszlám; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-VT02 Valláselmélet; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT021 Vallásfilozófia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT022 Vallásszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT023 Valláslélektan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT024 Vallásetnológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT025 Bevezetés a magyar vallástudomány történetébe; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SZD1 Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZD11 Szakdolgozati szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film17 Bevezetés a filmelméletbe; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film171 Bevezetés a filmelméletbe; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film18 A fotográfia elmélete és története; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film181 A fotográfia elmélete és története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film182 A fotográfia elmélete és története szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film19 A szemiotika alapjai; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film191 A szemiotika alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film20 Statikus képek elemzése; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film201 Statikus képek elemzése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film21 Intermedialitás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film211 Intermedialitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film212 Intermedialitás szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film22 Média, kommunikáció és populáris kultúra; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-Film221 Média, kommunikáció és populáris kultúra; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film23 Kísérleti filmek; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film231 Kísérleti filmek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film24 Adaptációk; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film241 Adaptációk 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film242 Adaptációk 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-F01 Filozófiai szakmaismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-F011 Filozófiai szakmaismeret előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-F012 Filozófiai szakmaismeret szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-FEE01 Módszertan; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE011 Akadémikus írás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE012 Idegen nyelvi szakszövegolvasás 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE013 Idegen nyelvi szakszövegolvasás 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-FEE02 Morálfilozófia, antropológia, pszichológia; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE021 Morálfilozófia, antropológia, pszichológia 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE022 Morálfilozófia, antropológia, pszichológia 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV01 Metafizika; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV011 Metafizika előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV012 Metafizika szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV02 Ismeretelmélet; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV021 Ismeretelmélet előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV022 Ismeretelmélet szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV03 Logika; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV031 Logika előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV032 Logika szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV04 Nyelvfilozófia; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV041 Nyelvfilozófia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV042 Nyelvfilozófia szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV05 Társadalomfilozófia; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV051 Társadalomfilozófia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV052 Társadalomfilozófia szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV06 Filozófiai poblémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV061 Filozófiai poblémák előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV062 Filozófiai poblémák szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-ET01 Etikai szakmaismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-ET011 Etikai szakmaismeret előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-ET012 Etikai szakmaismeret szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-ES01 Esztétikai szakmaismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-ES011 Esztétikai szakmaismeret előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-ES012 Esztétikai szakmaismeret szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV07 Nevelésfilozófia; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV071 Nevelésfilozófia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV072 Nevelésfilozófia szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV08 Etikai problémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV081 Etikai problémák előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV082 Etikai problémák szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV09 Képelméletek; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV091 Képelméletek előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV092 Képelméletek szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV10 Művészeti problémakezelés; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV101 Művészeti problémakezelés előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV102 Művészeti problémakezelés szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV11 Esztétikai problémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV111 Esztétikai problémák előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV112 Esztétikai problémák szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
MKS-TAN Specializáció vagy minor képzés; Teljesítendő: min.50 kredit
KKT-S_N Kémia tanári minor_N
KTT-S_N Környezettan tanári minor_N
TIT-S_N Természetismeret tanári minor_N
ENE-S Ének minor_N
BBT-S_N Biológia tanári minor_N
FFT-S_N Fizika tanári minor_N
RAJ-S Rajz minor_N
ANG-SN-AM Amerikanisztika minor_N
GER-SN-NN Német nemzetiségi minor_N
GER-SN-NNK Német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció_N
KNK-SN-ALT Altajisztika specializáció_N
MAG-SN-FU Finnugor szakirány_N
MAG-SN-IT Irodalomtudomány szakirány_N
MAG-SN-MT Művelődéstudomány szakirány_N
MAG-SN-NL Neolatin szakirány_N
MAG-SN-NYTE Nyelvtechnológia szakirány_N
MAG-SN-SZT Színháztörténet szakirány_N
MAG-SN-U Ügyvitel minor_N
MAG-SN-M Magyar minor_N
MAG-SN-IE Irodalomelmélet specializáció_N
MAG-SN-KMI Klasszikus magyar irodalom specializáció_N
MAG-SN-HUN Magyar mint idegen nyelv (hungarológia) specializáció_N
MAG-SN-MMI Modern magyar irodalom specializáció_N
MAG-SN-NYTU Nyelvtudomány specializáció_N
MAG-SN-NYTO Nyelvtörténet specializáció_N
MAG-SN-RB Reneszánsz és barokk kultúra specializáció_N
KOM-SN Kommunikáció és médiatudomány minor_N
NEPR-SN-TA Táncantropológia specializáció_N
NEPR-SN-N Néprajz minor_N
ONK-SN-L Latin minor_N
ONK-SN-G Ógörög specializáció_N
RFR-SN-FRK Francia nyelv és kultúra felzárkóztató specializáció_N
RFR-SN-FRH Francia nyelv és kultúra (középhaladó) minor_N
ROL-SN-OL Olasz nyelv és kultúra minor_N
ROL-SN-P Portugál nyelv és irodalom minor_N
RSP-SN-S Spanyol minor_N
RSP-SN-K Katalán specializáció_N
RRO-SN-RO Román nemzetiségi minor_N
RRO-SN-RK Román kezdő specializáció_N
SZB-SN-FILM Filmelmélet és filmtörténet minor_N
SZB-SN-V Vallástudomány minor_N
SLABO-SN-BO Bolgár minor_N
SLACS-SN-CS Cseh specializáció_N
SLAOR-SN-OR Orosz minor_N
SLAOR-SN-U Orosz üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N
SLAOR-SN-S Orosz nyelvű sajtóreferens specializáció_N
SLAOR-SN-I Idegenforgalom - orosz nyelvű idegenvezető specializáció_N
SLASE-SN-SE Szerb nemzetiségi minor_N
SLASL-SN-SL Szlovák nemzetiségi minor_N
SLAUK-SN-UK Ukrán minor_N
TOR-SN-T Történelem minor_N
TES-S Testnevelő-edző minor_N
TECH-S Technika minor_N
MAG-SN-OHIK Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció
TTN-S Társadalmi tanulmányok tanári minor_N
MUV-S Andragógia tanári minor_N
HITTA-S_N Hittanár-nevelő tanár BA minor_N
SZB-SN-F Filozófia minor_N_2013
GFT-S_N Földrajz tanári minor_N_2011
SLA-SN-SLA Szlavisztika specializáció_N_2011
SZB-SN-ES Esztétika minor_N_2013
SZB-SN-ET Etika minor_N_2013
ITN-S_N Informatika tanári minor_N
INFK-SN Informatikus könyvtáros specializáció_N_2009
PED-SN Pedagógia minor_N_2010
GER-SN-N Német minor_N_2011
SZOC-SN Szociológia minor_N_2011
ANG-SN-ANG Angol minor_N_2011
MMT-S_N Matematika tanári minor_N_2010
RSP-SN-SAT Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció_N_2011
REG-S Rekreációszervezés és egészségfejlesztés minor_N_2011
MK SZB-ES-D Differenciált szakmai ismeretek: esztétika szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-ES-D01 Eszmetörténet (esztétika); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D011 Antik eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D012 Középkori és reneszánsz eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D013 Újkori és felvilágosodáskori eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D014 19. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D015 20. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE012, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE013, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE021, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE022, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-ES012 4
kötelező tantárgy SZB-ES-D02 Klasszikus esztétikák 1-4.; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D021 Klasszikus esztétikák szeminárioum 1-4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-ES-D03 Kortárs esztétikák 1-2.; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D031 Kortárs esztétikák 1-2. szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-ES-D04 Műelemzés 1-4.; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D041 Műelemzés 1-4. szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
MK SZB-ET-D Differenciált szakmai ismeretek: etika szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-ET-D01 Eszmetörténet (etika); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D011 Antik eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D012 Középkori és reneszánsz eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D013 Újkori és felvilágosodáskori eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D014 19. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D015 20. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE012, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE013, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE021, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE022, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-ET011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-ET012 4
kötelező tantárgy SZB-ET-D02 Etikatörténet és kortárs etikák 1-4.; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-ET-D021 Etikatörténet és kortárs etikák előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-ET-D022 Etikatörténet és kortárs etikák szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy SZB-ET-D03 Alkalmazott etika; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D031 Alkalmazott etika 1. előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D032 Alkalmazott etika 2. szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy SZB-ET-D04 Tematikus etikák; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D041 Tematikus etikák 1-2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
MK SZB-F-D Differenciált szakmai ismeretek: filozófia szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-F-D01 Eszmetörténet (filozófia); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D011 Antik eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D012 Középkori és reneszánsz eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D013 Újkori és felvilágosodáskori eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D014 19. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D015 20. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-F011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-F012, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE012, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE013 4
kötelező tantárgy SZB-F-D02 Filozófiatörténet 1-8.; Teljesítendő: min. 24 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D021 Filozófiatörténet 1-8.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-F-D03 Kortárs filozófia; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D031 Kortárs filozófia 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D032 Kortárs filozófia 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE021, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE022 3
MK SZB-Film-D Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.51 kredit
kötelező tantárgy SZB-Film-D1 Filmtörténet; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D11 Filmtörténet: A klasszikus film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D12 Filmtörténet: A modern film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D13 Filmtörténet: A posztmodern film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D14 Filmtörténet: Magyar filmtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D15 Filmtörténeti szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-Film-D12 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D2 A montázs; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D21 A montázs; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-A41 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D3 Filmelmélet; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D31 Filmelmélet: Narráció a filmben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D32 Filmelmélet: Film és írás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D33 Filmelmélet: Forgatókönyv-írás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D4 Szakszöveg-olvasó szeminárium; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D41 Szakszöveg-olvasó szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D5 Filmelemzés; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D51 Filmelemzés 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D52 Filmelemzés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D53 Filmelemzés 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-V-Á-Film191 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D54 Filmelemzés 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-V-Á-Film182 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D6 A film és a társművészetek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D61 A film és a társművészetek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SZB-Film-D7 A tömegfilm esztétikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D71 A tömegfilm esztétikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D8 Műfaji filmek szeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D81 Műfaji filmek szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy SZB-Film-D9 Gyakorlati ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D91 Gyakorlati ismeretek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK SZB-SZI Szakterületi ismeretek: vallástudomány szakirány (120); Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-SZI1 Vallási szimbolika; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI11 Szimbolika és ikonográfia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI12 Vallás és művészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SZI2 Vallásközi folyamatok; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI21 Vallásközi folyamatok - elméletek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI22 Vallásközi folyamatok elemzése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-SZI3 Vallástudomány; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI31 A vallástudomány elmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI32 A vallástudomány klasszikusai 1-3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-SZI4 Valláspolitológia; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI41 Vallás és politika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-SZI5 Vallás kutatás; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI51 Tutórium 1-2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI52 Egyéni kutatás; _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI53 A tanulmányírás módszerei (Academic writing); _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK SZB-V-D Differenciált szakmai ismeretek: vallástudomány szakirány (180); Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-V-D1 XIX-XX. századi egyháztörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D11 Újkori egyháztörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D12 Újkori egyháztörténet 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SZB-V-D2 Speciális vallástörténet; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D21 Speciális vallástörténet 1-3; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-V-D5 Egyházszociológia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D51 Egyházszociológia 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D52 Egyházszociológia 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-V-D51 2
kötelező tantárgy SZB-V-D3 Speciális valláselmélet; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D31 Speciális valláselmélet 1-3; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-V-D4 XX. századi eszmetörténet és a vallás; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D41 XX. századi eszmetörténet és a vallás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SZB-V-D6 Új vallási mozgalmak; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D61 Vallásosság egy változó világban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D62 Új vallási mozgalmak szociológiája 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D63 Új vallási mozgalmak szociológiája 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy SZB-V-D7 Vallási nyelv; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D71 Vallási nyelv 1-2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D72 Vallási szövegek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-V-D8 Társadalomkutatás elmélete és módszerei; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D81 A kvalitatív társadalomkutatás elmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D82 Kvalitatív módszerek 1. (interjúk); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-D83 Kvalitatív módszerek 2. (számítógépes programok); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Esztétika szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.9 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Etika szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.9 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Filmelmélet és filmtörténet szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.9 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.51 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Filozófia szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.9 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Vallástudomány szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.9 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Vallástudomány szakirány (180 kredit)

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.9 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

BA BA Bölcsészettudományi stúdiumok modul
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Krémer Sándor Dr. (KRSHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók lapvető ismereteket szerezzenek az európai bölcselettörténet nagy korszakairól, a fontosabb szerzőkről, a filozófiában használatos elméletképzési, módszertani eljárásokról. Az egy féléves kurzus ezért legfőképpen a nagy filozófiatörténeti fordulatok (Szókratész-Platón, Descartes, Kant, Wittgenstein, Heidegger) bemutatása köré rendezi képzési tervét, miközben megkísérel kitekintést nyújtani a filozófia és más szellemi szférák, pl. a tudományfejlődés vagy a művészetek kölcsönös kapcsolódásaira.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A társadalomfogalmak, a társadalmi együttélés mibenléte: emberi cselekvések és társadalmi struktúrák.
A társadalom megismerhetősége, megismerésének és értelmezésének nézőpontjai (elméletek, paradigmák).
Az objektivitás problémája. Az értékek és ideológiák szerepe.
A társadalom megismerésének módszertana, megismerési és kutatási technikák.
A társadalmi struktúra és rétegződés alapkérdései.
A rendszerváltozás előtti és utáni magyar társadalom főbb vonásai.
A mai magyar társadalom strukturális viszonyai és társadalmi rétegződése, mobilitási viszonyai.
A magyar társadalom főbb csoportjai.
Társadalmi folyamatok és jelenségek a mai Magyarországon: demográfiai folyamatok; foglalkoztatottság/munkanélküliség; anyagi-jövedelmi egyenlőtlenségek, szegénység; területi-települési egyenlőtlenségek; az iskola és a tudásviszonyok egyenlőtlenségei; az értékek változása, a vallás szerepe; a devianciák alakulása.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Kokas Károly dr. (KOKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy általános célja: hogy megismertesse a hallgatókat kutatásmódszertani gyakorlattal és a kutatás során adódó pragmatikus problémákkal, valamint a könyvtári informatika felhasználó szintű ismereteivel.
A tantárgy specifikus célkitűzése: a hallgatók képessé tétele konkrét tudományos munkák mind tartalmi, mind gyakorlati elkészítésére; a könyvtárhasználók ezen a területen való felkészítésére, képzésére. A megfelelő kutatásmódszertani felkészítés alkalmassá teszi a hallgatókat bonyolult információkeresési feladatokra, miközben támogatja a záró dolgozat elkészítését is.
A tantárgyhoz kapcsolódik az IHM "Virtuális Egyetem program - Infokommunikációs tananyag" 134/2005 nevű digitális tananyag, amely 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem rendelkezésére áll.

Témakörök:

Könyvtárhasználat
Irodalomkutatás
Dokumentumtípusok
Internetes adatbázisok
Online irodalomkeresés
Multimédia ismeretek
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Szeminárium, nem kötelező, 6 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
SZB-A Alapozó ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
SZB-ES-D Esztétika szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
SZB-ET-D Etika szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
SZB-F-D Filozófia szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.24 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
SZB-Film-D Filmelmélet és filmtörténet szakirány. Differenciált szakterületi ismeretek modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A filmtörténeti előadásokon szerzett ismeretek alkalmazása az egyes korszakokhoz tartozó filmalkotások beható elemzése által. A kurzus célja képessé tenni a hallgatót a különböző filmtörténeti irányzatok sajátos jegyeinek a felismerésére és értelmezésére. A kurzus azt is bemutatja, hogyan kapcsolhatók össze a kifejező eszközök terén észlelt változások az egyes műfajokon belüli történeti változásokkal.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A hallgató - betekintést nyerve azokba a filozófiai, irodalomelméleti kontextusokba, melyek a filmelmélet alapvető munkáit ihlették - szorosabban megismerkedik a filmi ábrázolás kérdéseivel. További célok: a filmelméleti irányzatok közti tájékozódás kialakítása, egy használható fogalomkészlet elsajátítása, a vizuális médiumok működésmódjának a megismertetése.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A hallgató - betekintést nyerve azokba a filozófiai, irodalomelméleti kontextusokba, melyek a filmelmélet alapvető munkáit ihlették - szorosabban megismerkedik a filmi ábrázolás kérdéseivel. További célok: a filmelméleti irányzatok közti tájékozódás kialakítása, egy használható fogalomkészlet elsajátítása, a vizuális médiumok működésmódjának a megismertetése.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A hallgató - betekintést nyerve azokba a filozófiai, irodalomelméleti kontextusokba, melyek a filmelmélet alapvető munkáit ihlették - szorosabban megismerkedik a filmi ábrázolás kérdéseivel. További célok: a filmelméleti irányzatok közti tájékozódás kialakítása, egy használható fogalomkészlet elsajátítása, a vizuális médiumok működésmódjának a megismertetése.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A filmelméleti kurzusok keretében elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása során a hallgató lehetőséget kap arra, hogy az elvontabb szakszövegek szoros olvasásával véleményt alkothasson, képes legyen egy szöveg kivonatolására, egy világos és logikus argumentáció felépítésére, az elméleti fogalmak pontos használatára. A cél az elméleti ismereteknek az egyes filmalkotások értelmezésében való kamatoztatása.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
Célok: a film rendelkezésére álló eszközök beható elemzése, a film és irodalom, film és színház, film és festészet kifejezési lehetőségei és befogadási mechanizmusai közti különbségek tudatosítása, értelmezési stratégiák kialakítása, az elméleti és történeti fogalmak alkalmazása, a mozgóképes műfajokkal való megismertetés, a főbb elbeszélői szerkezetek taglalása, a formai eszközök jelentést létrehozó funkcióinak elsajátítása.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
Célok: a film rendelkezésére álló eszközök beható elemzése, a film és irodalom, film és színház, film és festészet kifejezési lehetőségei és befogadási mechanizmusai közti különbségek tudatosítása, értelmezési stratégiák kialakítása, az elméleti és történeti fogalmak alkalmazása, a mozgóképes műfajokkal való megismertetés, a főbb elbeszélői szerkezetek taglalása, a formai eszközök jelentést létrehozó funkcióinak elsajátítása.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
Célok: a film rendelkezésére álló eszközök beható elemzése, a film és irodalom, film és színház, film és festészet kifejezési lehetőségei és befogadási mechanizmusai közti különbségek tudatosítása, értelmezési stratégiák kialakítása, az elméleti és történeti fogalmak alkalmazása, a mozgóképes műfajokkal való megismertetés, a főbb elbeszélői szerkezetek taglalása, a formai eszközök jelentést létrehozó funkcióinak elsajátítása.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
Célok: a film rendelkezésére álló eszközök beható elemzése, a film és irodalom, film és színház, film és festészet kifejezési lehetőségei és befogadási mechanizmusai közti különbségek tudatosítása, értelmezési stratégiák kialakítása, az elméleti és történeti fogalmak alkalmazása, a mozgóképes műfajokkal való megismertetés, a főbb elbeszélői szerkezetek taglalása, a formai eszközök jelentést létrehozó funkcióinak elsajátítása.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja a műfajok elméleti és meghatározási problémáinak vizsgálata; a műfajok kialakulásának, változásainak és hierarchikus rendszerének elemzése; illetve az egymástól elhatárolt műfajok stílusjegyeinek megállapítása. A műfaji jegyek ismerete elengedhetetlen, hiszen az olvasásban és értelmezésben legtöbb elvárásunk és befogadási szokásaink ezekre vonatkozóan alakultak ki. E szokások és elvárások felülvizsgálata, valamint a különböző médiumokban érvényesülő műfaji hasonlóságok tanulmányozása a kurzus fő csapásirányát képezi.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja a műfajok elméleti és meghatározási problémáinak vizsgálata; a műfajok kialakulásának, változásainak és hierarchikus rendszerének elemzése; illetve az egymástól elhatárolt műfajok stílusjegyeinek megállapítása. A műfaji jegyek ismerete elengedhetetlen, hiszen az olvasásban és értelmezésben legtöbb elvárásunk és befogadási szokásaink ezekre vonatkozóan alakultak ki. E szokások és elvárások felülvizsgálata, valamint a különböző médiumokban érvényesülő műfaji hasonlóságok tanulmányozása a kurzus fő csapásirányát képezi.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
SZB-SZD SZB Szakdolgozat modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
SZB-SZI Szakmai ismeretek modul
SZB-SZIM Szakmai ismeretek (más minorhoz) modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Gerencsérné Dr. Újvári Edit (UJEEGA.J.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
A tantárgy célja a vallások kulturális találkozásainak modelljeivel megismertetni a hallgatókat - függetlenül attól, hogy a világ mely pontján és a történelem mely korszakában zajlottak ezek. A vallásközi folyamatok fontosabb elméleteinek bemutatására ill. szakirodalmi hátterének biztosítására építve esettanulmányok elemzése adja a mindenkori kurzusok tematikájának gerincét.

Kötelező olvasmányok:
Benkics József: A világvallások és a kereszténység. Budapest: Márton Áron Kiadó, 1997 (megfelelő vallástudományi kritikával)
Hans Küng, Világvallások etikája. Budapest: Egyházfórum 1994
Hans Küng, Párbeszéd a [különböző világvallásokkal] Budapest: Palatinus sorozat
Albert Schweizer, Christentum und die Weltreligionen. Beck 2002 (sokadik kiadás)
Waldenfels, Hans, Begegnung der Religionen. Bonn 1990
Hick, John, Problems of religious pluralism. New York: St. Martin's Press 1985
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
Leírás:
A vallástudomány tantárgysorozat egy előadásból ás három szemináriumból áll. Célja, hogy a hallgatók a vallástudomány kiemelkedő témáival az elméleti és történeti bevezetéseken túlmenően ismerkedjenek meg. A kurzusok tematikája részben állandó, részben változó. Az állandó témák közé tartozik (jelzésértékű felsorolás):
Vallásfenomenológiai tematika: természetes vallás, animizmus, mítosz, áldozat, ima, halál, törvény, teremtés, istenség(ek), hatalom, bűn stb.
Vallástudomány módszertani tematika: vallások osztályozása, tipizálása, vallástudomány történetének és jelenének kiemelkedő személyiségei.
Leeuw, Gerardus van der (2001): A vallás fenomenológiája. Budapest: Osiris.
Capps, Walter H. (1995): Religious studies : the making of a discipline. Minneapolis: Fortress Press.
Connolly, Peter (1999): Approaches to the Study of Religion. London, New York: Cassell.
Flood, Gavin (1999): Beyond Phenomenology. Rethinking the Study of Religions. London: Cassell.
Smart, Ninian (1996): Dimensions of the Sacred. London: Fontana Press.
Waardenburg, Jacques (1984): Über die Religion der Religionswissenschaft. Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 26: 238-255
Wach, Joachim (1924): Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer Grundlegung. Leipzig.
Wach, Joachim (1962): Vergleichende Religionsforschung. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Whaling, Frank (1995): Theory and Method in Religious Studies. Contemporary Approaches to the Study of Religion. Berlin, New York: Mouton de Gruyter
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy felvértezze a hallgatókat a vallás és politika igen kényes kapcsolatának elemzésére, megismertesse a leggyakrabban előforduló konfliktusforrásokra, azok megelőzésére, illetve esetleges kezelésére. E célból a diákok tanulmányozzák az "Egyház-állam kapcsolatok szociológiáját", s a különféle "Korszakok kultúrtörténetét", melyek a vallással kapcsolatos politikai problémákra fókuszolnak

Kötelező olvasmányok:
Balogh, Vilmos S., 1994 “Egyháztámogatási modellek és problémák", Mérleg, 1994/1: 80-91.
Tomka Miklós 1992 “Az állam és az egyház elválasztása, Nemzetközi tapasztalatok" Pp. 125-142 in Békés, G. és Boór, J (szerk.) Keresztények és a Szabadság. Róma: Katolikus Szemle
------ 1996 “A társadalmi erkölcs felbomlása Magyarországon és az újjaépités esélyei" Lelkipásztor (71): 142-145.
Török, Péter 1992 Egyház és állam Sturzo szociológiájában Távlatok 7 (1992/3): 316 - 322.
------ 1995 Casanova, José: Public Religions in the Modern World; Mérleg, 1995/4, (Vol. 31) p. 453-5.

Ajánlott:
Török, Péter 2003 Hungarian Church-State Relationships. A Socio-Historical Analysis. Budapest-Vienna: HIS Collected Studies
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
Leírás:
Célja: a tudományos gondolkodás, módszertan és stílus elsajátítása; távolabbról felkészítés a szakdolgozat megírására, valamint segít az önálló szakmai prezentáció formai elemeinek begyakorlásában.
Tartalma: a szakirány tematikájához kapcsolódó magyar és főképpen idegen nyelvű szaktanulmányok közös olvasása és értékelése.
Egy tetszőlegesen választott kortárs vagy történelmi vallási jelenség vallástudományi szakirodalom alapján és módszerekkel történő bemutatása és elemzése. Az első félév végére szakirodalmi szemlét ad le a hallgató a releváns irodalomból. A második félévben elvégzi az adatgyűjtést. A harmadik félévben összeállítja a dolgozatot.
A tudományos dolgozatírás (szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat, diplomamunka) folyamatának áttekintése, segítség nyújtás szakdolgozati téma megtalálásában, kutatási terv előkészítésében, az összegyűjtött anyag rendezésében, a tudományos apparátus kezelésében valamint a dolgozat formatálásban. Végül foglalkozik néhány olyan segédprogrammal, melyek a tudományos munkát jelentősen támogatják: MindJet, EndNote és egyéb referenciakezelők.

Kötelező olvasmányok:
A témára vonatkozó egyedi szakirodalom.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat 1991 (és további kiadások).
Máté-Tóth András és Kiss Mária Rita: Sorvezető. Szeged: JGYTF Kiadó 1995.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
Célja: a tudományos gondolkodás, módszertan és stílus elsajátítása; távolabbról felkészítés a szakdolgozat megírására, valamint segít az önálló szakmai prezentáció formai elemeinek begyakorlásában.
Tartalma: a szakirány tematikájához kapcsolódó magyar és főképpen idegen nyelvű szaktanulmányok közös olvasása és értékelése.
_Gyakorlat, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
Egy tetszőlegesen választott kortárs vagy történelmi vallási jelenség vallástudományi szakirodalom alapján és módszerekkel történő bemutatása és elemzése. Az első félév végére szakirodalmi szemlét ad le a hallgató a releváns irodalomból. A második félévben elvégzi az adatgyűjtést. A harmadik félévben összeállítja a dolgozatot.

Kötelező olvasmányok:
A témára vonatkozó egyedi szakirodalom.
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tudományos dolgozatírás (szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat, diplomamunka) folyamatának áttekintése, segítség nyújtás szakdolgozati téma megtalálásában, kutatási terv előkészítésében, az összegyűjtött anyag rendezésében, a tudományos apparátus kezelésében valamint a dolgozat formatálásban. Végül foglalkozik néhány olyan segédprogrammal, melyek a tudományos munkát jelentősen támogatják: MindJet, EndNote és egyéb referenciakezelők.

Kötelező olvasmányok:
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat 1991 (és további kiadások).
Máté-Tóth András és Kiss Mária Rita: Sorvezető. Szeged: JGYTF Kiadó 1995.
SZB-V-Á Általános szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Porció Tibor (POTIABB.SZE)
Teljesítendő:
min.21 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy egyetemi szintnek megfelelő műveltséget nyújtoson az antik valamint a jelen kor jelentős vallásairól. Megismertet az adott vallás legfontosabb jellemzőivel, megnyilvánulási formával. Ezeket - mint pl. . mítoszok, szimbólumok, alapvető tanítások, rítusok, lelki és meditációs gyakorlatok, vagy a vallási közösségek típusai - történelmi kontextusukban vizsgálja és mutatja be.
Kötelező olvasmányok: (csak az általános vallástörténeti művek. Az egyes vallásokra kurzusonként külön, speciális irodalomjegyzék)

Eliade, M.: Vallási eszmék és hiedelmek története I-III. - Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
Glasenapp, H.: Az öt világvallás. - Gondolat Kiadó, Budapest 1977.
Hahn István: Hitvilág és társadalom, Budapest 1981
Hahn István: Istenek és népek, Budapest 1980
Horváth Pál: Vallásismeret. - Calibra Kiadó, Budapest 1996.
Thomas Koves-Zulauf: Bevezetés a római vallásba, Budapest 1994.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.15 kredit
Leírás:
A valláselméleti tematika végihúzódik az egész BA képzési szinten, két formában is. Egyrészt a hallgatók bevezetést kapnak azokba a tudományágakba, melyek a vallást kiemelten tematizálták: vallásfilozófia, vallásszociológia, valláslélektan, vallásetnológia. Továbbá a vallástudomány tudománytörténetőről is kapnak egy intenzív bevezető előadássorozatot. (A másik szint a speciális valláselmélet, ahol egy meghatározott elmélet mélyebb megismerésével foglalkoznak, annak kiemelkedő témái és személyiségei révén. Ld. a megfelelő kurzusleírást.)

Kötelező olvasmányok: (csak a legalapvetőbb irodalom, amelyet az oktatók kurzusonként jelentősen kiegészítenek)
Barna, G. (ed.): Politics and folk religion. Szeged, 2000.
Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába. Budapest: Kossuth 1999
Frazer, James: Aranyág. Budapest, 1995.
Geertz, C.: A vallás mint kulturális rendszer. mindkettő In: Az értelmezés hatalma. Bp., 1994.
Geertz, C.: Az ideológia mint kulturális rendszer
Hamilton, M. B. 1999. Vallás, Ember, Társadalom. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Budapest: AduPrint
Horváth-Szabó Katalin (szerk.), Lélekvilág. PPKE,BTK, Piliscsaba, 1998
Schanda Balázs "Magyar állami egyházjog" c. könyve szolgál (Szent István Társulat, Budapest 2000.)
Vergote, Antoine, Valláslélektan, Budapest 2001
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
SZB-V-D Vallástudomány szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Sarnyai Csaba Máté dr. (SACHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
A vallási ismeretekkel kapcsolatos általános műveltség egyik fontos eleme a szakrális művészetek legkiemelkedőbb alkotásainak ismerete. Valamennyi vallás specifikusan rá jellemző vizuális jelrendszert alkotott, amely az esztétikai igényeken túl a tanokhoz kapcsolódó didaktikai feladatokat is ellátott, valamint a szimbolikus tartalmak révén eszmei mondandót is közvetített.
Az ikonográfia ('képleírás') és az ikonológia ('képtudomány'), mint a művészeti alkotások témáját, jellegzetes formai és kompozíciós megoldásait elemző művészettörténeti tudományág, a nagy szakrális műalkotásokat mindig az adott vallásos kultúra kontextusában, eszmetörténeti alapon vizsgálja. Ugyanakkor a hitvilág képzőművészetben való megformálásának/ábrázolásának feltárásával tovább mélyíti az egyes vallások jellegzetességeinek és az emberi szimbólumalkotás és -használat megértését.
A vallásos művészet szimbolikája és ikonográfiája címmel meghirdetett, egymáshoz kapcsolódó kurzusok a szimbólumok szerepének vizsgálatát és a szakrális műalkotások megértését tűzi ki célul. A szemináriumi munka a szimbólumkutatás, az ikonográfiai és ikonológiai szemléletmód, valamint a vallástörténet eredményeinek tanulmányozására épül.

Kötelező olvasmányok:
Általános szakirodalom:
(A lexikon kötetek Előszava + egyes témákhoz kapcsolódó szócikkek)
- Tokarev, Sz. A. (főszerk): Mitológiai enciklopédia. 1-2. köt., Bp., 1988, Gondolat Kiadó.
- Hoppál M.- Jankovics M.- Nagy A.- Szemadám Gy.: Jelképtár. Bp., 1990, Helikon Kiadó.
- Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Bp., 1996, Corvina Kiadó
- Pál J. - Újvári E. (szerk.): Szimbólumtár. Bp., 1997, Balassi Kiadó.
- Eliade, M: Vallási eszmék és hiedelmek története I-III. Bp., 1994, 1995, 1996. Osiris Kiadó.
- Eliade, M.: Képek és jelképek. Bp., 1997, Európa Kiadó.
- Kirk, G. S.: A mítosz. Bp., 1993, Helikon Kiadó.
- Spineto, N.: Szimbólumok az emberiség történetében. Bp., 2003, Officina '96 Kiadó
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Porció Tibor (POTIABB.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
Leírás:
A háromszor ismétlődő szeminárium célja, a hallgató által választott valamely vallás tanításával, történetével, összefüggéseivel és szent szövegeivel mélyebben megismerkedni. A kurzus tematikája támaszkodik az adott vallás öndefiníciójára, de azt leíró módon tárgyalja.
Kötelező olvasmányok:
Az adott konkrét kurzusnál egyedileg meghatározott olvasmányok.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
Leírás:
A tantárgy célja a hallgató által választott valláselméleti tárgy szakirodalmának, kiemelkedő képviselőinek és mélyebb problematikájának megismertetése, valamint egy olyan, szintetizált tudás létrehozása, amely a hallgatót képesíti arra, hogy a különböző valláselméleti kérdésekhez interdiszciplináris módon tudjon viszonyulni.
Kötelező olvasmányok:
Az adott kurzus által egyedileg meghatározott szakirodalom.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja a hallgató által választott valláselméleti tárgy szakirodalmának, kiemelkedő képviselőinek és mélyebb problematikájának megismertetése, valamint egy olyan, szintetizált tudás létrehozása, amely a hallgatót képesíti arra, hogy a különböző valláselméleti kérdésekhez interdiszciplináris módon tudjon viszonyulni.
Kötelező olvasmányok:
Az adott kurzus által egyedileg meghatározott szakirodalom.
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Sarnyai Csaba Máté dr. (SACHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy hangsúlya a XIX. és XX. sz-i eszmeáramlatok és a vallás kapcsolatán van, de ugyanakkor kitér a magyar egyházpolitika alakulására is a polgárosodástól napjainkig.
A bevezetés a modern eszmetörténeti áramlatokba a francia forradalom hatásából kiindulva és a felvilágosodás eszmekörét érintve elindul a polgári liberalizmus főbb tendenciáinak és a nacionalizmus alapformáinak tanulmányozásával. Majd a felerősödő konzervativizmus áttekintését követően az orosz szlavofil irányzatot veszi szemügyre. A XX. századra térve a fasizmus és a kommunista diktatúrák eszmei alapjaival foglalkozik, lezárva a vizsgálódást a demo-liberalizmus viszonyaival. Az előadások során különös hangsúlyt kapnak az egyes eszmei irányzatoknak a vallás, és alkalmasint az egyház szerepéről alkotott elképzelései - a liberál-katolicizmustól a deszakralizált társadalom modelljéig.
A kurzus ezenfelül a magyar világi politikai tényezők és a történelmi egyházak kölcsönös viszonyának változásait tekinti át a felvilágosult abszolutizmus idejétől a kommunizmus lezárulásáig. Vizsgálódásainak középpontjában a világiasítás fogalma, a világi befolyás folyamata és ellen reakciói állnak.
Kötelező olvasmányok:
Irodalom:
Novak: A demokratikus kapitalizmus szelleme (Bp.1994)
Ny. Bergyajev : Az orosz kommunizmus értelme és eredete (Bp.1989)
Szerk.: Bretter Zoltán - Deák Ágnes: A nacionalizmus (Pécs 1995)
Scrutton: Mi a konzervativizmus? (Bp. 1994)
J. Gray: Liberalizmus (Pécs 1996)
András Imre: A római katolikus egyház helyzete Magyarországon a háború után.
In: Harminc év, 1956-1986. 305-327. p. Magyarországi Protestáns Szabadegyetem, Bern 1986.
Balogh Margit - Gergely Jenő szerk.: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Kronológia. Bp. 1993
Meszlényi Antal: A jozefinizmus kora Magyarországon Bp. 1934.
A katolikus egyház Magyarországon Szerk.: Somorjai Ádám- Zombori István, Bp.1991.
Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve (Szerk.: Zombori István, Bp. 1996.)
Salacz Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. München 1974.
Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve (Szerk.: Zombori István, Bp. 1996.)
Szántó Konrád: A kommunizmusnak nem sikerült. A magyar katolikus egyház története 1945-91.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
Az egyházszociológia kurzus a szociológiai értelemben vett egyházzal foglalkozik. Jelesül Magyarországon kiemelten a katolikus, a református és az evangélikus egyházzal, tágabb értelemben azokkal a keresztény vallási közösségekkel, melyek öndefiníciójukban egyháznak nevezik magukat.
Az egyházszociológia nem foglalkozik a nem-keresztény vallási közösségekkel és az ú. n. új vallásossággal, vallási közösségekkel. Ugyanakkor tematikája jelentősen tágabb annál az inkább statisztikának nevezhető tevékenységnél, amely (vallásszociológia néven) szinte kizárólag az egyháztagságnak és az egyházi szolgáltatások igénybevételének adatait rögzítette és elemezte.

Kötelező olvasmányok:
Tomka Ferenc, Intézmény és karizma az egyházban. Vázlatok a katolikus egyház szociológiájához. Budapest: Márton Áron 1997.
Dulles, Avery: Az egyház modelljei. Budapest, 2003
Horányi Özséb (szerk.), Az egyház mozgástereiről. Budapest: Vigília 1997 - benne különösen Tomka Miklós tanulmánya: katolikusok a magyar társadalomban 115-148.
Balogh Margit - Tomka Miklós - Schweitzer Gábor: Vallásosság, egyházak és felekezetek. In: Kulcsár Kálmán - Bayer Zsolt (szerkesztők): Társadalom, politika, jogrend. MTA Társadalomkutató Központ - Kossuth Kiadó, 2003, 211-299.
Bogárdi Szabó István, Egyházvezetés és teológia a magyarországi református egyházban 1948 és 1989 között. Debrecen: Ethnika 1995.
Török Péter: Magyarországi vallási kalauz (2004). Budapest, 2004, Akadémiai Kiadó, 15-39.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
Az "új vallási mozgalmak" néven ismertté vált vallási entitások a második világháborút követően jelentek meg a nyugati társadalmakban, s az ötvenes-hatvanas évektől kezdve nyertek fellendülést. Megjelenésük, terjedésük több tudományág érdeklődését is felkeltették. Ebben a tantárgyban először az új vallási mozgalmak szociológiai vizsgálatát mutatjuk be, ami magába fogalja az elnevezéssel kapcsolatos problémák, a vallási entitások benső dinamikájának alakulását, valamint a különféle társadalmi reakciókat.
A második részben az előzőekre alapozva bemutatjuk azokat a szempontokat, amelyeket egy-egy új vallási mozgalommal való találkozáskor szem előtt kell tartani. Ezt követően pedig néhány olyan mozgalom képviselőivel találkozhatnak a hallgatók, amelyek - a lehetőségekhez mérten - felölelik az ilyen mozgalmak széles skáláját. A mozgalmak bemutatkozása után közös értékelést tartunk.
Kötelező olvasmányok:

Irodalom:
Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Tübingen 1923.
Bryan R. Wilson: The Social Dimensions of Sectarianism. Oxford 1990.
James A. Beckford: New Religious Movements and Rapid Social Change. London 1986.
Lugosi Ágnes - Lugosi Győző (szerk): Szekták, uj vallási jelenségek. Budapest 1998.
Horváth Zsuzsa: Hitek és emberek. Budapest 1995.
Fazekas Csaba: Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Budapest 1996.
Kamarás István, Krisnások Magyarországon, Budapest 1998.
Török Péter Magyarországi Vallási Kalauz - 2004. Budapest: Akadémiai Kiadó 2004
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Porció Tibor (POTIABB.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
Leírás:
A tantárgy bevezetést kíván nyújtani a valamely vallási irodalmi nyelv alapjaiba. Megismertet az adott nyelv írásrendszerével és leíró nyelvtanával. Célja az, hogy képessé tegye a hallgatót egyszerű szövegek olvasására és megértésére, valamint arra, hogy önállóan is képes legyen az adott nyelv magasabb szintű elsajátítására.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
Leírás:
A tantárgy célja a kvalitatív társadalomkutatás elméleteinek és legfontosabb módszereinek általános bemutatása. Az elméleti részben kiemelten foglalkozunk a kvalitatív szemléletet megalapozó filozófiai és szociológiai elméletekkel (Wittgenstein, Dilthey, Husserl, Gadamer, Geertz, Ricoeur, Habermas, Glaser & Straus stb.), a kvalitatív és a kvantitatív szemlélet és módszer megkülönböztetésével és egymásrautaltságával, valamint a kvalitatív elmélet legfontosabb pilléreivel (leírás, értelmezés, egyediség, validitás, általánosítás, induktivitás, elméletalkotás stb.). A második részben a kvalitatív módszerek alkalmazásának legfőbb törvényszerűségeit és jellegzetességeit mutatjuk be, részletesebben kitérve az interjútípusokra, résztvevői megfigyelésekre, dokumentumelemzésre. Végezetül a kvalitatív munkát segítő számítógépes programok hasznáról és korlátairól tájékoztatjuk a hallgatókat.
A kurzust vizsgateszt zárja, ill. egy kvalitatív módszerekkel készült tanulmány ismertetése és értéktelése szemináriumi dolgozat keretében.

Kötelező olvasmányok:
Babby, Earl, A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Budapest: Ballassi 2000. (kvalitatív fejezetek)

Hopf, Christel és mások, Qualitative Sozialforschung, Stuttgart: Klett-Cotta 21984;
Mayring, Philipp, Einführung in die Qualitative Sozialforschung, Weinheim, Bern: Beltz 52002
Knoblauch, Hubert, Qualitative Sozialforschung, Pederborn: Schönigh 2003
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
TT- Társadalomtudományi szakok közös modul modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
Leírás:
A két, jól elkülönülő részből álló kurzus általános bevezést nyújt a vallástudomány tematikájába és módszertanába. Minthogy a kurzus a szabad bölcsész alapszakon és más alapszakokon is az alapozó kurzusok közé tartozik, ezért csupán a kultúra vallási dimenziójának legáltalánosabb ismereteire szorítkozhat. Az első részben a vallások tudományos (nem teológiai, filozófiai vagy történeti) leírásának elméleti alapjairól és történeti kialakulásáról van szó. A másodikban a világvallások történetének, tanításainak és földrajzi elhelyezkedésének legalapvetőbb ismereteiről.

Kötelező olvasmányok:
Dér Katalin, Bibliaismeret. Budapest: Műszaki 1999
Horváth Pál, Vallásismeret. Budapest: Calibra 1996
Hunyadi László, A világ vallásföldrajza. Budapest: Végeken 1995.
Küng, Hans, Világvalások etikája. Budapest: Egyházfórum 1994
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár