2022. szeptember 29., csütörtök English version

Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Felvételi 2015  --  Pénzügyek
A magyar állami ösztöndíj feltételei

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel feltétele, hogy a hallgatók a beiratkozás során a beiratkozási lapon írásban nyilatkozzanak a nemzeti felsőoktatási törvény által meghatározott sajátos feltételek vállalásáról.


A magyar állami ösztöndíjas hallgató főbb kötelezettségei:

  • az általa folytatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott adott képzésén a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneteli követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és
  • az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),
  • átalányként megfizetni az adott képzésre tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az 1. pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
  • visszafizetni az adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított magyar állami ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt - összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a 2. pont szerint hazai munkaviszonyt.


Amennyiben a magyar állami ösztöndíjas hallgatók a hallgatói jogviszonyuknak fennállása alatt a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát váltanak, és önköltséges formában folytatják a tanulmányaikat az adott képzésen, a 2-4. pontokban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan terhelik őket.

A 2. pont szerinti hazai munkaviszony időtartamába beleszámít a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, illetve az az időszak is, amely alatt a volt magyar állami ösztöndíjas hallgatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskereső és járadékra jogosultak.

A hitéleti képzésben részt vevő magyar állami ösztöndíjas hallgatókat a 2. és 4. pontban meghatározott kötelezettségek nem terhelik, továbbá esetükben a 3. pontban foglaltak a hitéleti képzés sajátos követelményeinek figyelembe vételével érvényesíthetőek.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek a 2. pontban meghatározott kötelezettséget a származási országában is teljesíthetik.

A hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni.

Amennyiben a hallgatók párhuzamos képzésben folytatják tanulmányaikat, vagy egymást követően több oklevelet szereznek magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésekben, úgy kötelezettségeik teljesítését az első oklevél megszerzésének időpontjától, és az összesen felhasznált támogatási időt alapul véve, képzésenként kell számítani.

A magyar állami ösztöndíjas hallgatók kötelezettségei megszűnnek az egyes kötelezettségek teljesítése, vagy a kötelezettségek alóli mentesülés esetén.

Forrás: felvi.hu

Bezár