2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Iskolapad
Iskolapad
Rit­ka eset, hogy va­la­ki már ti­zen­éves­ként olyan hi­va­tást tud vá­lasz­ta­ni ma­gá­nak, mely mel­lett tű­zön-ví­zen át ké­pes ki­tar­ta­ni. Ha pe­dig ez a sze­ren­cse cél­tu­da­tos­ság­gal is pá­ro­sul, kü­lön­le­ges ered­mé­nye­ket le­het el­ér­ni. Jó pél­da er­re Bor­dás No­é­mi, aki ne­gyed­éves me­di­kus lé­té­re már­is több­év­nyi ta­pasz­ta­la­tot szer­zett le­en­dő szak­má­já­ban.
Címkék: Iskolapad
Bezár