2023. december 1., péntek English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Irodalom  --  Koncertnovella
2009/267.
Hos­­szú, las­sú üge­tés
Címkék: IrodalomKoncertnovella

El­ső­re úgy gon­dol­tam, „vér­be már­tom” tol­la­mat, mert a Vág­tá­zó Élet­erő sze­ge­di kon­cert­jét szer­ve­ző csa­pat saj­tó­el­le­nes hoz­zá­ál­lá­sa ki­csit meg­ke­se­rí­tet­te a lel­kem. De Csil­la­gász­ék kö­zel száz­öt­ven per­ces pro­duk­ci­ó­ja után nem te­het­tem meg. És ha a szer­ve­zők iga­zi cél­ja a kon­cert el­tit­ko­lá­sa volt, az bi­zony tö­ké­le­te­sen si­ke­rült. Na­gyon gyors köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ki­de­rít­het­te vol­na, hogy a száz­nál alig több ér­dek­lő­dő egy­ál­ta­lán hon­nan tud­hat­ta, a Vág­tá­zó Sze­ged­re ér­ke­zik. Min­den mind­egy ala­pon a kez­dés ide­jét egy órá­val ké­sőbb­re tol­ták, ez­zel bün­tet­ve azo­kat, akik így is el­jöt­tek.
A ze­ne­kar na­gyon ne­he­zen tud­ta fel­pör­get­ni ma­gát az IH üres óri­ás­ho­dá­lyá­ban, vág­tá­zás­nak nyo­ma sem volt, és az a né­hány pogós, aki már kez­dés­re pör­gött ön­ma­gá­tól is, tánc­te­rem­nyi he­lyet ka­pott pro­duk­ci­ó­já­hoz. Fáj ki­mon­da­ni, de so­ká­ig úgy érez­tem, az el­múlt har­minc év leg­gyen­gébb VHK-koncertjét lá­tom. Az­tán tör­tént va­la­mi. A tem­pó egy­re fe­sze­sebb lett, a ze­ne ös­­sze­állt, las­san be­in­dult a kol­lek­tív tu­dat­mó­do­sí­tás. Aki bír­ta és ott ­ma­radt, ka­pott egy órá­nyi ha­mi­sí­tat­lan vág­tá­zást. Kár, hogy mind­ez kis­cso­por­tos fog­lal­ko­zás, tu­cat­nyi né­ző sze­mé­lyes ügye volt. Le­hunyt szem­mel emel­tem ma­gam az üres té­ren át, telt há­zas, lük­te­tő bu­lik em­lék­ké­pé­vel szí­nez­ve meg a tu­da­tom­ba be­szű­rő­dő is­me­rős ze­nét. Eb­ből az es­té­ből kon­cert­vers biz­to­san nem szü­le­tik.
Vé­gé­re egy ja­vas­lat a szer­ve­zők­nek. Leg­kö­ze­lebb en­ged­je­nek le pa­pír­ha­jó­kat a Ti­szán. Az is in­gyen van, és leg­alább an­­nyi­ra ha­té­kony, mint a mos­ta­ni kon­cert hír­ve­ré­se.
Vág­tá­zó Élet­erő – IH ren­dez­vény­köz­pont – 150 né­ző

Petró Já­nos

kongressz1_230x154.png

Koncertnovella

Címkék

Irodalom  Koncertnovella 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • SZTE ETR Naptár
  január 01. - december 31.
 • Szorgalmi időszak 2023/2024/1
  szeptember 11. - december 16.
 • Education period 2023/2024/1
  szeptember 11. - december 16.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 11. - december 16.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 11. - december 16.

Gyorslinkek

Bezár