2024. június 20., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  10. szám - 2009. október 12.  --  Kultúra  --  Mű-terem

muteremSinkó Já­nos fes­tőművész 60. szü­le­tés­nap­ját ün­nep­li a Reök az al­ko­tó MaTÉRiák cí­mű ki­ál­lí­tá­sá­val. A ju­bi­lá­ló mű­vész a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tan­szék­ének do­cen­se. A tár­lat ös­­sze­fog­la­ló ké­pet kí­ván nyúj­ta­ni Sinkó ki­emel­ke­dő és gaz­dag élet­művéről, így fest­mé­nye­ket, kol­lá­zso­kat, anyag- és tér­kí­sér­le­te­ket is lát­hat a kö­zön­ség. A tel­jes élet­mű­re ala­po­zó tár­la­ton olyan al­ko­tá­sok is meg­te­kint­he­tők, ame­lyek ki­fe­je­zet­ten er­re a ki­ál­lí­tás­ra ké­szül­tek. Sinkó fő té­má­ja a lét ősi ele­me­i­nek – vál­to­zás, át­ala­ku­lás – kép­ző­mű­vé­sze­ti meg­fo­gal­ma­zá­sa, ami­hez szá­mos anya­got hasz­nál (pél­dá­ul fém­por, kö­vek, stb.). Ahogy a ki­ál­lí­tás cí­me is utal rá, első­sor­ban ma­ga az anyag, va­la­mint an­nak rész­le­tei és rétegződé­sei ér­dek­lik. En­nek köszön­hető, hogy a non­fi­gu­ra­tív, har­mo­ni­kus szín­vi­lá­gú han­gu­lat­ké­pe­it né­ze­get­ve ki­vi­lág­lik, hogy ál­ta­lá­ban nem is an­­nyi­ra ma­gán a ké­pen, ha­nem in­kább an­nak ma­té­ri­á­ján van a hang­súly. Fest­mé­nyei és kol­lá­zsai nem em­be­ri, ha­nem in­kább mik­ro- (Oz­mó­zis) és makrolép­tékűek (Ma­dár­táv­lat, Koz­mi­kus te­rü­let). Egyéb­ként is ki­üt­kö­zik a fes­tő mű­ve­in az al­ko­tó ter­mé­szet­tu­do­má­nyos érdek­lődése. Első­sor­ban bi­o­ló­gi­ai és föld­raj­zi-föld­ta­ni ih­le­té­sű ké­pe­ket lát­ha­tunk, ame­lyről a mű­vek cí­mei (Ge­ne­ti­ka, Enyé­szet, Bur­ján­zás vagy ép­pen Eró­zió, Kor­ró­zió, Kö­vü­let, Ré­teg­ző­dé­sek, Az idő kér­gei stb.) is árul­kod­nak. A ké­pek mel­lett né­hány tárgy és kis­plasz­ti­ka is meg­te­kint­he­tő. Ilyen pél­dá­ul a Fo­lya­mat, amely nem más, mint két-két rozs­dás ásó­fej egy-­e­gy rö­vid nyél­da­rab­ra app­li­kál­va. A tár­la­tot egy Kép a kép­ből rész egé­szí­ti ki. Az itt lát­ha­tó fo­tók a ki­ál­lí­tott ké­pek­ből ra­gad­nak ki és na­gyí­ta­nak fel rész­le­te­ket, ame­lyek így job­ban meg­fi­gyel­hetőek – ezek­ről is su­gár­zik Sinkó anya­gok irán­ti von­zó­dá­sa.
Mind­azok, akik ké­pe­sek el­időz­ni a ké­pek ap­ró mo­men­tu­ma­in, vagy ér­dek­li őket a kü­lön­fé­le ma­té­ri­ák kép­ző­mű­vé­sze­ti fel­hasz­ná­lá­sa, eset­leg kí­ván­csi­ak egy mo­dern, kor­társ al­ko­tó élet­mű­vé­re, sem­mi­kép­pen se sza­las­­szák el a no­vem­ber 11-ig lá­to­gat­ha­tó tár­la­tot.

Du­nai Ta­más

DSC_2758_230x154.png

Mű-terem

Címkék

Kultúra  Mű-terem 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

Gyorslinkek

Bezár