2024. június 20., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Kultúra  --  Mű-Terem
A to­jás me­ta­mor­fó­zi­sai
Címkék: KultúraMű-Terem

Dísz­tár­gyak, dísz­do­bo­zok, vá­zák, edé­nyek, si­sa­kok, ko­ro­nák: a sze­ge­di Kass Ga­lé­ria ak­tu­á­lis tár­la­tán szá­mos meg­szo­kott tár­gyat lát­ha­tunk szo­kat­lan mó­don meg­for­máz­va. Ilyen kü­lön­le­ges re­mek­mű­ve­ket ké­szít ugyan­is to­jás­héj­ból Szu­tor Gab­ri­el­la ipar­mű­vész, aki­nek egye­di al­ko­tá­sai be­jár­ták a vi­lá­got, és több ran­gos kül­föl­di ki­ál­lí­tá­son is sze­re­pel­tek: há­rom­szor tün­tet­ték ki pél­dá­ul a Com­pieg­ne-i To­jás­sza­lon dí­já­val.
muteremA Kass Ga­lé­ri­á­ban lát­ha­tó tár­lat né­mi­leg ki­vo­na­tol­va mu­tat­ja be az ipar­művésznő tel­jes mun­kás­sá­gát, min­den kis kor­sza­kát, az an­tik té­má­jú to­já­sok­tól kezd­ve egé­szen a mo­dern da­ra­bo­kig. A lá­to­ga­tó meg­cso­dál­hat­ja a to­jás­héj­ból ké­szült kí­nai és gö­rög vá­zá­kat, egy to­jás­héj­mo­za­i­kot, a har­ci si­sa­ko­kat és ko­ro­ná­kat, az egy­sze­rűbb, sze­mé­lye­sebb, va­la­mint az el­ké­pesz­tő gon­dos­ság­gal meg­mun­kált da­ra­bo­kat. Ezek mel­lett kü­lön­le­ges, non­fi­gu­ra­tív al­ko­tá­sok is sze­re­pel­nek az ös­­sze­ál­lí­tás­ban.
A mű­vész­nő ele­in­te ha­gyo­má­nyos mód­szer­rel fes­tett to­jást, ám Bel­gi­um­ban meg­is­mer­ke­dett a to­jás­dí­szí­tés új kép­ző- és ipar­mű­vé­sze­ti fel­fo­gá­sá­val, ami­nek ha­tá­sá­ra át­tért er­re a kü­lön­le­ges to­jás­dí­szí­té­si tech­ni­ká­ra. Ne egy­sze­rű fes­tett to­já­so­kat kép­zel­jünk te­hát ma­gunk elé: mű­vei ugyan hét­köz­na­pi to­jás­ból ké­szül­nek, még­is mind-­mind egye­di mó­don. Szu­tor Gab­ri­el­la a gra­fi­kai, for­ma­mű­vé­sze­ti, ke­rá­mia-, va­la­mint szob­rá­sza­ti stí­lus­ele­mek fel­hasz­ná­lá­sá­val és oly­kor öt­vö­zé­sé­vel a dí­szí­tő­mű­vé­szet új­sze­rű meg­fo­gal­ma­zá­sá­ra tö­rek­szik. A ki­ál­lí­tott mű­vek szé­les ská­lán mo­zog­nak: an­tik dí­szí­té­sű, va­la­mint in­di­ai mo­tí­vu­mok­kal vagy ép­pen mo­dern alak­za­tok­kal és geo­met­ri­ai for­mák­kal dí­szí­tett to­já­sok egy­aránt meg­ta­lál­ha­tók köz­tük. A mű­vész­nő szá­mos tech­ni­ká­ban és stí­lus­ban jár­tas, és min­den egyes al­ko­tá­sán meg­lát­szik a ren­ge­teg be­le­ölt ap­ró­lé­kos mun­ka. Vé­tek ki­hagy­ni ezt az iz­gal­mas, az egy­sze­rű érdek­lődőt és a mű­ér­tőt egy­aránt le­nyű­gö­ző, ok­tó­ber vé­gé­ig lá­to­gat­ha­tó tár­la­tot!

Du­nai Ta­más

DSC_3288_230x154.png

Címkék

Kultúra  Mű-Terem 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

Gyorslinkek

Bezár