2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2009  --  10. szám - 2009. október 12.  --  Sport
Min­dig ma­ga­sabb­ra
Har­ma­dik éve szí­ne­sí­ti a női ko­sár­lab­da a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem amúgy sem szür­ke sport­pa­let­tá­ját, sport­élet­ét. A 2009/2010-es baj­no­ki sze­zon­tól már nem Uni­ver­si­tas Sze­ged fel­irat­tal, ha­nem SZTE-Szeged né­ven fut, ját­szik, dob, győz az egye­te­mi ko­sár­lab­da­csa­pat az NB I/B Ke­le­ti cso­port­já­ban. A baj­nok­sá­got egy győzelem­mel és egy ve­re­ség­gel kezd­ték.
Címkék: Sport

„A 2007-es esz­tendő kor­osz­tá­lyos baj­nok­sá­gai után bő­vel­ked­tünk az egye­te­mis­ta já­té­ko­sok­ban, s ek­kor meg­fo­gal­ma­zó­dott ben­nünk, hogy ér­de­mes len­ne az ama­tőr baj­nok­ság­ban in­dí­ta­ni a lá­nyo­kat. Fel­vet­tük a kap­cso­la­tot az egye­tem­mel, és rö­vid időn be­lül lét­re­jött a Szeviép-Szeged, az SZTE és a Sze­ge­di Ko­sár­lab­da Egy­let kis szö­vet­sé­ge” – mond­ta Do­mo­kos Mi­hály, a JGYPK Test­ne­ve­lé­si és Sport­tu­do­má­nyi In­té­zet ad­junk­tu­sa, a Szeviép-Szeged NB I-es női, baj­no­ki ezüst­ér­mes ko­sár­lab­da­csa­pa­tá­nak ügyvezető­je a pre­misszá­ról.

kosar
A Vasas-Csata II. meglepte a fehér mezes szegedi egyetemistákat.


„Meg­ál­la­po­dá­sunk lé­nye­ge: a ko­sa­ras egye­te­mis­ták rend­sze­res ver­seny­zé­si le­he­tő­sé­gé­nek biz­to­sí­tá­sa, ez­ál­tal a sport­ág nép­sze­rű­sí­té­se a hall­ga­tók kö­ré­ben. Az együtt­mű­kö­dést, amely egy-­e­gy baj­no­ki évad­ra köt­te­tik, min­den év­ben újít­juk. Az egye­tem egy mar­ke­ting-ke­ret­ös­­szeg­gel tá­mo­gat­ja a csa­pa­tot, így az ama­tőr gár­da kö­rül­be­lül két és fél-há­rom­mil­lió fo­rint­ból tud gaz­dál­kod­ni, ami a ver­se­nyez­te­tés­re, uta­zás­ra, a sze­zon zökkenő­mentes le­bo­nyo­lí­tá­sá­hoz elég.”
Az NB I/B-s ke­ret tag­jai kü­lön edze­nek az el­ső csa­pat­tól. A he­ti négy fog­lal­ko­zást a Szeviép-Szeged pályaedző­je, Ma­gyar Ger­gely ve­ze­ti fel­vált­va az Etel­ka so­ri mun­ka­csar­nok­ban és a To­po­lya so­ri egye­te­mi egy­ség­ben. A má­sod­osz­tá­lyú, egye­te­mi csa­pa­tot jel­lem­ző­en 18 és 24 év kö­zöt­ti lá­nyok al­kot­ják, akik kö­zül Kméz­ics Di­á­ná­ban, Kováts An­ná­ban, Len­gyel Dal­má­ban, Tóth Ce­cí­li­á­ban és Laczi Edit­ben már dol­goz­hat­tak a tet­tek ru­gói a fel­nőttc­sap­at kék-fe­hér me­zé­ben baj­no­ki ta­lál­ko­zón is.
Laczi Edit sze­rep­lé­se an­­nyi­ra jól si­ke­rült, hogy ne­ki már nincs visz­­sza­út a fa­kó­ba, mert a Ma­gyar Ko­sár­lab­dá­zók Or­szá­gos Szö­vet­sé­gé­nek sza­bály­za­ta alap­ján az a já­té­kos nem játsz­hat vis­­sza, aki az elő­ző év­ben a mér­kő­zé­se­ken át­lag­ban 15 perc­nél töb­bet ját­szott az NB I-ben (Edit=16,5 perc át­lag­ban).
A má­sod­osz­tá­lyú küz­del­mek­ben a te­het­sé­ges já­té­ko­sok rend­sze­res sze­re­pel­te­té­se a cél egy minősé­gi baj­nok­ság­ban, ez­ál­tal fej­lő­dé­sük biz­to­sí­tá­sa mel­lett nincs ki­tű­zött he­lye­zés, konk­rét el­vá­rás. Ta­valy az Uni­ver­si­tas öt győzelem­mel és ki­lenc ve­re­ség­gel a ha­to­dik he­lyen vég­zett a Ke­le­ti cso­port nyolc csa­pa­tot fel­vo­nul­ta­tó ver­sen­gé­sé­ben. Az ered­mény­kény­szer an­nál in­kább je­lent­ke­zik a MEFOB-on, de eb­ben a vi­a­dal­so­ro­zat­ban csak előse­le­jtezőt kell ját­sza­ni az el­múlt évek nagy­sze­rű ered­mé­nyei okán. Az elő­ző szűk ti­zen­öt év­ben két arany-, há­rom ezüst- és négy bronz­érem ju­tott a sze­ge­di lá­nyok­nak az egye­te­mi baj­nok­ság­ban.
Az NB I/B Ke­le­ti cso­port­já­ban az el­ső mér­kő­zé­sen szep­tem­ber 29-én a ta­va­lyi har­ma­dik he­lye­zett kecs­ke­mé­ti csa­pat­tal mé­ret­tet­tek meg a par­ket­ton, ahol vál­to­za­tos mér­kő­zé­sen a lel­kes, küz­del­mes já­ték­nak egy 65-57-as győ­ze­lem lett a ju­tal­ma. Majd kö­vet­ke­zett ok­tó­ber 4-én egy nem várt és kel­le­met­len, nagy­ará­nyú ve­re­ség a Vasas-Csata II. csa­pa­tá­tól (47-87).
Ok­tó­ber­ben két ha­zai ta­lál­ko­zó­juk lesz a lá­nyok­nak az újszege­di sport­csar­nok­ban. A ne­gye­dik for­du­ló­ban ok­tó­ber 17-én jön a Fra­di, míg nyolc nap­ra rá, 25-én a Mis­kol­ci Sport­is­ko­la. A zöld-fe­hé­rek el­len 15 óra 45-ko­r, a mis­kol­ci­ak el­len pe­dig 16 óra­kor kez­dő­dik a baj­no­ki. Egye­te­mis­ták szá­má­ra in­gye­nes a be­lé­pés.

Dlusz­tus T. Im­re

Bezár