2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Katedra
Katedra
Há­rom dip­lo­ma, har­minc év alatt hu­szon­ki­lenc Ka­zin­czy­-ér­mes di­ák, több ál­ta­lá­nos is­ko­lai tan­könyv ki­adá­sa, si­ke­res és fo­lya­ma­tos ku­ta­tá­sok: Békés­iné Fe­jes Ka­ta­lin szak­ma­i­lag igen si­ke­res múlt­tal büsz­kél­ked­het. És ez még nem zá­rult le: mint mond­ja, ő itt lesz, amíg mun­ká­já­ra szük­ség van.
Címkék: Katedra
Bezár