2021. december 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Riport
Riport
2010. február 20.
Sze­ge­den nin­csen ha­gyo­má­nyos ér­te­lem­ben vett egye­te­mi cam­pus. Sze­ge­den nin­csen köz­pon­ti egye­te­mi épü­let, amit min­den­ki egy ki­csit a ma­gá­é­nak érez­het. Leg­alább­is nem volt egé­szen öt év­vel ezelőt­tig, ami­kor át­ad­ták az épü­le­tet, amely nem csu­pán könyv­tár és kon­fe­ren­cia-köz­pont, ha­nem so­kak szá­má­ra a fel­ső­ok­ta­tás szim­bó­lu­ma a Ti­sza-par­ti vá­ros­ban.
Címkék: Riport
Bezár