2020. augusztus 4., kedd English version
Archívum  --  2011  --  2. szám - 2011. február 14.  --  Iskolapad
Az ál­mot csak be kell tel­je­sí­te­ni
A szim­pa­ti­kus fi­a­tal­em­ber mo­so­lyog­va be­szél ed­di­gi mun­kás­sá­gá­ról, or­vo­si ta­nul­má­nya­i­ról és tel­jes ter­mé­sze­tes­ség­gel te­szi hoz­zá: az ál­mo­kat csak be kell tel­je­sí­te­ni...
Címkék: Iskolapad

Ami­kor or­vo­si pá­lyá­ja kez­de­te­i­ről kér­dez­tem Szi­li Ká­rolyt, el­mo­so­lyo­dott. „Iga­zá­ból két kér­dés van: ho­gyan ke­rül­tem az or­vo­si kar­ra és Pécs­ről Sze­ged­re, hi­szen gyá­ri­lag pé­csi va­gyok. Ál­ta­lá­ban ezt szok­ták elő­ször meg­kér­dez­ni tő­lem azon kí­vül, hogy Szi­li Ka­ta­lin az anyu­kám-e” – mond­ta, majd le­szö­gez­te, nem az édes­any­ja. Pécs he­lyett pe­dig azért vá­lasz­tot­ta Sze­ge­det, mert úgy vél­te, bár szü­lő­vá­ro­sá­ban len­ne hát­sze­le, em­be­ri­leg még­is­csak jobb hú­zás tisz­ta lap­pal in­dí­ta­ni. Mi­vel anya­gi­lag ke­vés­bé bi­zo­nyult jó dön­tés­nek, Kár­oly el­kezd­te hal­moz­ni a mun­ká­kat.
„Disz­le­xi­ás és dis­z­grá­fiás va­gyok, ez­zel már ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban vol­tak prob­lé­má­im. Hat­osz­tá­lyos gim­ná­zi­um­ba nyer­tem fel­vé­telt, elég jó hely­re, vi­szont szü­le­im­mel úgy dön­töt­tünk a kö­zép­is­ko­lai évek ele­jén, hogy apu­kám nyom­do­ka­i­ba lép­ve, szak­mát kap­va, biz­tos ál­lá­som lesz” – így ke­rült a Ziper­nowsky-sza­kközépiskolá­ba.
Ba­rá­tai sze­rint re­mény­te­len lett vol­na egye­te­mi fel­vé­te­li­je, de Kár­oly Sze­ged­ről szár­ma­zó osz­tály­fő­nö­ke más­képp gon­dol­ta. „Azt mond­ta, ne­hogy a töb­biknek hig­­gyek, ne­kem egye­tem­re kell men­nem. Mi ér­de­kel­ne? – kér­dez­te, mi­re rá­bök­tem, hogy az or­vo­si egye­tem még min­dig ré­gi ál­mom. In­nen­től az ál­mot csak be kel­lett tel­je­sí­te­ni” – mond­ja sze­ré­nyen. Eh­hez ugyan­is, hos­­szú és kü­lö­nö­sen ko­moly fel­ké­szü­lés­re volt szük­sé­ge, hi­szen a kö­zép­is­ko­lá­ban nem volt sem ké­mia-, sem bi­o­ló­gia­ok­ta­tás.
Nem­csak kü­lön­órá­kat vett, ha­nem csa­pat­ban har­ma­dik he­lyet szer­zett egy if­jú­sá­gi tu­do­má­nyos és in­no­vá­ci­ós ver­se­nyen, ami­nek ered­mé­nye­ként fel­vé­te­li-men­tes­sé­get is nyert. Ek­kor már Sza­bó Já­nos és Sze­mere Györ­gy pro­fes­­szo­rok men­torálták, előb­bi a mai na­pig fo­lya­ma­to­san tö­rő­dik Ká­rol­­lyal.
„Több té­má­val fog­lal­ko­zom egy­szer­re. Van egy hall­ga­tók ál­tal vitt disz­le­xia- és dis­z­grá­fi­a-ku­tatás, amely mos­tan­ra or­szá­gos mé­re­tű­vé nőt­te ki ma­gát, mely­nek már ré­gebb óta én va­gyok a ve­ze­tő­je és kis túl­zás­sal ko­or­di­ná­to­ra. Ér­de­kel még a Down-szűrés. Eze­ken kí­vül, amen­­nyi időm jut rá, in­no­vá­ci­ós esz­köz-, il­let­ve szoft­ver­fej­lesz­tés­sel fog­lal­ko­zom” – so­rol­ja, majd hoz­zá­te­szi, rend­sze­re­sen ta­nít is.
A hob­bi­já­ra egy­re ke­ve­sebb ide­je ma­rad. Bár egy ide­ig na­gyon jól vi­tor­lá­zott, má­ra csak tá­bo­ro­kat szer­vez és edzősködik, a ver­seny­zés­re nem jut már idő. „Jó kér­dés, mi­lyen jö­vőt kép­ze­lek el ma­gam­nak. Min­den­kép­pen sze­ret­nék csa­lá­dot, az em­ber csak úgy le­het tel­jes. Mi­e­lőbb sze­ret­ném be­fe­jez­ni az egye­te­met, és va­la­mi­lyen for­má­ban meg­há­lál­ni azt a sok se­gít­sé­get, amit kap­tam a ké­sőb­bi ge­ne­rá­ció fe­lé. Így szí­ve­sen foly­tat­nám a ta­ní­tást vagy a men­torálást. A dip­lo­ma után el­ső kör­ben a PhD ke­rül szó­ba, mel­let­te el­vé­gez­nék még egy sza­kot.”

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

DSC_3242_230x154.png

Címkék

Iskolapad 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Mérnöki gyakorlat (nappali és levelező tagozat)
  július 13. - október 09.
 • Véradó Medikusok Hete
  augusztus 03. - augusztus 09.
 • SZOTE Gólyatábor '20
  augusztus 16. - augusztus 19.
 • Mérnöki gyakorlat I. beszámoló (nappali tagozat)
  augusztus 27.
 • Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel
  augusztus 31. - szeptember 20.

Gyorslinkek

Bezár