2024. május 18., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ZMK
Bar­tók-zon­go­ra­ver­seny
Címkék: ZMK
A Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar éle­té­ben min­dig is faj­sú­lyos do­log­nak szá­mí­tot­tak a ver­se­nyek. Nem­zet­kö­zi Bar­tók Zon­go­ra­ver­senyt im­már ne­gyed­szer­re ren­de­zi meg a kar, 2010. már­ci­us 23-28-a kö­zött, a Fric­say Fe­renc Hang­ver­seny­te­rem­ben. A ran­gos meg­mé­ret­te­tés nem tit­kolt cél­ja, hogy a zon­go­ra sza­kos hall­ga­tók és if­jú mű­vé­szek Bar­tók Bé­la szü­lő­vá­ro­sa kö­ze­lé­ben is be­mu­tat­koz­has­sa­nak, egyút­tal ki­vá­ló al­kal­mat nyújt a te­het­ség­gon­do­zás­ra. A két vá­ros kö­zöt­ti tar­tal­mas kap­cso­la­tot e ver­seny is to­vább gaz­da­gít­ja. Eb­ben az év­ben a má­so­dik for­du­ló egyik vá­laszt­ha­tó zon­go­ra­da­rab­ja Ma­da­rász Iván Tetrafó­nia cí­mű mun­ká­ja, me­lyet a szer­ző er­re a ver­seny­re kom­po­nált; az elő­dön­tő­ben egy-­e­gy szó­ló-, a dön­tő­ben egy ver­seny­mű­vet kell elő­ad­ni. A há­rom­for­du­lós meg­mé­ret­te­tés fő­dí­ja ha­gyo­má­nyo­san egy, a Bu­da­pes­ti Zon­go­ra­sza­lon ál­tal fel­aján­lott Brod­mann zon­go­ra. A ver­senyt a ha­zai és nem­zet­kö­zi kon­cert­élet­ben el­is­mert ran­gos zsű­ri lát­ja el. A dön­tő­ben a Sze­ge­di Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kar is köz­re­mű­kö­dik Gyüdi Sán­dor Liszt Fe­renc-dí­jas kar­mes­ter ve­zény­le­té­vel; a gá­la­hang­ver­senyt nagyszent­mik­lósi Nákó-kastély­ban ren­de­zik meg.
Bezár