2024. május 18., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ZMK
Így látja a hallgató
Címkék: ZMK
zmk_hallgatoSzak­mai okok mi­att vá­lasz­tot­tam a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ze­ne­mű­vé­sze­ti Ka­rát, gya­kor­la­ti­lag ta­nárt vá­lasz­tot­tam. Rad­ványi Má­ria ta­nár­nő mi­att jöt­tem a Dél-Alföldre a Fej­ér me­gyei Csór kis fa­lu­ból. Ahogy lá­tom, az ese­tem nem egye­di, az­az má­sok is első­sor­ban ok­ta­tók vá­lasz­ta­nak. Rad­ványi ta­nár­nő mel­lett szá­mos ki­vá­ló és el­is­mert mű­vész ta­nít a ka­ron, akik nyi­tot­tak és kol­le­gi­á­li­sak. Itt szin­te min­den­ki is­mer min­den­kit, köszön­hetően a rend­sze­res fel­lé­pé­sek­nek, hang­ver­se­nyek­nek, ze­nei es­tek­nek, me­lyek­nek a kon­cert­ter­münk­ben ad ott­hont. Sze­ged iga­zi di­ák­vá­ros, ezt bi­zo­nyít­ja az is, hogy ka­rá­csony és szil­vesz­ter kö­zött ren­de­sen meg­fo­gyat­ko­zik a ta­nu­ló if­jú­ság, kis­sé ki­halt­nak tet­szik. A TIK az Egye­te­mi Könyv­tár­ral tel­je­sen egye­dül­ál­ló, olyan, mint egy „diák­pláza”, per­sze üz­le­tek nél­kül.
For­nai Mik­lós (ZMK, II. zon­go­ra)
Bezár