2024. május 18., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ZMK
Képzési kínálat
Címkék: ZMK

A Ze­ne­mű­vé­sze­ti Ka­ron hét tan­szé­ken fo­lyik ok­ta­tás, a Zon­go­ra, Vo­nós, Fa- és Réz­fú­vós, va­la­mint Ma­gán­ének, Ka­ma­ra­ze­ne és Ze­ne­el­mé­let Tan­szé­ke­ken. Bár a ZMK ren­del­ke­zik mind­két ze­ne­mű­vé­sze­ti alap­szak – elő­adó-mű­vé­szet, va­la­mint al­ko­tó­mű­vé­szet és muzikoló­gia – in­dí­tá­si en­ge­dé­lyé­vel, a 2010/2011-es tan­év­ben vár­ha­tó­an, a je­lent­ke­zők szá­má­nak függ­vé­nyé­ben csak az előb­bi in­dul el. A kar éle­té­ben leg­fon­to­sabb új­don­ság az or­szág­ban har­ma­dik­ként el­in­dí­tott ta­ná­ri kép­zés. Az en­ge­dély mind a húsz alap­szak­ra vo­nat­ko­zik, és már az el­ső év­ben ti­zen­hár­mon el is in­dul­ha­tott az ok­ta­tás. Emel­lett a szak­irá­nyú to­vább­kép­zé­si sza­kok is igen szé­les vá­lasz­ték­ban el­ér­he­tő­ek.

Elő­adó-mű­vé­szet alapszak

Az elő­adó-mű­vé­szet alap­sza­kon a szim­fo­ni­kus ze­nei par­ti­tú­ra min­den hang­szer­ét le­fe­dő húsz szak­irány kö­zül vá­laszt­hat­nak a hall­ga­tók (zon­go­ra, csem­ba­ló, or­go­na, hár­fa, he­ge­dű, mély­he­ge­dű, gor­don­ka, gor­don, gi­tár, fu­vo­la, oboa, kla­ri­nét, fa­gott, fu­ru­lya, kürt, trom­bi­ta, har­so­na, tu­ba, ütő­hang­szer, ének). A há­rom­éves kép­zést kö­ve­tő­en olyan szak­em­be­rek vé­gez­nek, akik tel­je­sít­mé­nyük­kel a ha­zai és eu­ró­pai ze­ne­kul­tú­ra mél­tó gya­ra­pí­tó­i­vá és ter­jesz­tő­i­vé vál­hat­nak.

Ta­ná­ri (és) mes­ter­kép­zés (MA), szak­irá­nyú to­vább­kép­zé­sek

Az alap­kép­zést el­vég­zett hall­ga­tók előtt több to­vább­ta­nu­lá­si le­he­tő­ség is nyí­lik a ZMK-n. Részt ve­het­nek a hang­szer- és ének­mű­vész mes­ter­kép­zé­sen, ahol hat szak­irány kö­zül vá­laszt­hat­nak. Az elő­adó-mű­vé­szi pá­lya mel­lett le­he­tő­ség van a ta­ná­ri mes­ter­szak adott szak­kép­zett­sé­gé­nek meg­szer­zé­sé­re, va­la­mint a ta­ná­ri mes­ter­sza­kon is to­vább le­het ta­nul­ni. Ez a 2009-es tan­év­től le­het­sé­ges, a hat ze­nei fel­ső­ok­ta­tá­si kép­zé­si hely kö­zül har­ma­dik­ként Sze­ge­den is. A szak­irá­nyú to­vább­kép­zé­sek ti­zen­egy sza­kon in­dul­nak el.

Bezár