2022. október 5., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAG-SN-NYTE
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
A nyelvtechnológia szakirányt felveheti bármely bölcsészhallgató, aki a Bevezetés a nyelvtudományba c. tárgyból (függetlenül attól, hogy kinél hallgatta) legalább közepes (3) jegyet szerzett. Ha ebből a tárgyból csak elégségese van vagy nincs még jegye, valamely más leíró nyelvészeti tárgy jó (4) vagy jeles (5) osztályzatával is bekerülhet.
Nem nyelvszakos hallgató esetében valamilyen nyelvvizsga megléte elegendő feltétel. Túljelentkezés esetén a rangsorolást ezen osztályzatok alapján végezzük el, a fenti sorrend szerinti preferenciákkal.
Tájékoztatás:
A nyelvtechnológia szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik az elméleti nyelvészet szakterületén járatosak, és a nyelvészeti és nyelvészettel kapcsolatos kutatások, fejlesztések bármely területének műveléséhez olyan szilárd alapismeretekkel és módszertani készséggel rendelkeznek, amelynek alapján alkalmasak a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására. A képzés során a hallgatók olyan elméleteket és módszertanokat ismerhetnek meg és tanulhatnak meg alkotó módon felhasználni, amelyek alkalmasak arra, hogy leírják és magyarázzák az egyes természetes nyelvek struktúrájának és használatának szabályszerűségeit is, valamint az emberi nyelv szerkezetének általános törvényeit is.
Előzmények:
A nyelvtechnológia szakirány (és folytatásai: az elméleti nyelvészet MA és Ph.D képzés) közvetlen előzménye a szegedi egyetemen 1994-től 2001-ig ötéves egyetemi alapszakként működő általános nyelvészet szak (ez „A” szakként az egész országban egyedülálló volt), amely 2001-től négy éves, belső felvételi rendszerű szakká változott elméleti nyelvészet néven. A nemzetközi mércével mérve is magas színvonalú képzési tartalom jó alapot nyújtott végzett diákjainknak ahhoz, hogy megállják a helyüket mind a nemzetközi, mind a hazai felsőoktatásban és tudományos életben. A szakhoz 1993 óta kapcsolódik doktori képzés is.
A nyelvtechnológia szakirányú képzés során megismertetjük a hallgatókat 1) az alapvető nyelvészeti diszciplínákkal (fonológia, szintaxis, szemantika, pragmatika) és ezek kutatási módszereivel 2) a nyelvtudomány és a társtudományok kapcsolatával (matematikai logika, nyelvfilozófia, nyelvészeti terepmunka, számítógépes nyelvészet).
Az 50 kredites szakirány tantárgyai a következők:
A nyelvleírás alapjai, A nyelvtudomány matematikai alapjai, Fonetika, fonológia, Logikai alapismeretek, Szintaktikai alapfogalmak, Bevezetés a formális szemantikába, Pragmatika, Magyar mondattan, Számítógépes nyelvészet, Formális szemantika, Diskurzuselemzés, Társalgáselemzés, Kognitív tudomány, Terepmunka, Mesterséges intelligencia.
A szakirányt felveheti a magyar szakosok mellett bármely bölcsész szakos hallgató, de különösen ajánlott nyelvszakosok, továbbá filozófia, pszichológia vagy kommunikáció szakosok számára. Elvben természettudományos szakosok számára is nyitott a képzés (különösen informatika és matematika szakosok számára volna ajánlható).
A nyelvtechnológia szakirány elvégzése által elérhető lehetőségek:
Az ilyen képzési háttérrel rendelkező szakemberek foglalkoztatása számos területen lehetséges: például mindenfajta számítógépes nyelvészeti munkára, szótárírással kapcsolatos feladatokra, nyelvkönyvek és nyelvtankönyvek írására, médiumokkal kapcsolatos munkakörökre alkalmasak lesznek a nyelvtechnológus képzettséggel rendelkezők. Az ilyen típusú szakemberek iránti igény várhatóan mind regionális, mind országos szinten egyre inkább növekedni fog.
A nyelvtechnológia szakirányra épülő képzések: a szakirány kiváló alapképzettséget nyújt az elméleti nyelvészet MA szakhoz, ami viszont jó bemenetet nyújt általában bármely nyelvészeti doktori képzéshez, speciálisan pedig az elméleti nyelvészeti doktori programhoz. Ezeken a felsőbb szintű kurzusokon a nyelvészeti és más elméleteket mint magyarázó eszközöket és kutatási módszertanokat sajátítják el a hallgatók, és maguk is aktívan alkalmazzák őket saját munkájuk során. A hallgatók bekapcsolódhatnak nyelvészeti kutatásokba, és megtanulnak a nemzetközi tudományosság normái szerint cikket írni és előadást tartani.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2007.04.02 12:14:32
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK-1 Nyelvtechnológia; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy NYTE001 Nyelvészeti alapfogalmak; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE001-1 A nyelvleírás alapjai 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE001-2 A nyelvleírás alapjai 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy NYTE003 Matematikai és logikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE003-1 A nyelvtudomány matematikai alapjai; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE003-2 Logikai alapismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy NYTE004 Fonológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE004 Fonológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy NYTE006 Szintaxis; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE006-1 Szintaktikai alapfogalmak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE006-2 Magyar mondattan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy NYTE007 A formális szemantika logikai alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE007 Bevezetés a formális szemantikába; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy NYTE008 Pragmatika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE008 Pragmatika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy NYTE010 Nyelv és számítógép; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE010-1 Számítógépes nyelvészet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme NYTE010-2 Mesterséges intelligencia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy NYTE014 Kognitív tudomány; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE014 Kognitív tudomány; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy NYTE011 Formális szemantika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE011 Formális szemantika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy NYTE015 Terepmunka; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE015 Terepmunka; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy NYTE016 Diskurzuselemzés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE016-1 Diskurzuselemzés I; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NYTE016-2 Diskurzuselemzés II; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy NYTE013 Társalgáselemzés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme NYTE013-1 Társalgáselemzés I; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NYTE013-2 Társalgáselemzés II; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

NYTE Nyelvtechnológia szakirány modul
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Maleczki Márta dr. (MAMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Szécsényi Tibor (SZTHAJS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Zsigri Gyula dr. (ZSGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Lerch Ágnes dr. (LEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Maleczki Márta dr. (MAMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Németh T. Enikő dr. (NETHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Szécsényi Tibor (SZTHAJS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Maleczki Márta dr. (MAMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Lerch Ágnes dr. (LEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Németh T. Enikő dr. (NETHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Szécsényi Tibor (SZTHAJS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Németh T. Enikő dr. (NETHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár