2021. április 21., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
BT_ELOK
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
10 kredit
Félév:
6
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.01.23. 14:16:38
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
MK-BTM BA/BSc tanári modul; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelező tantárgy BTM01 Oktatási rendszer és tanári mesterség; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BTM011 Az oktatás és a tanári szakma alapkérdései; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BTM012 Pedagógiai nézetek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, vizsga előfeltételeBTM011 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BTM013 Az iskola és az iskoláztatás változásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BTM014 Pedagógiai megfigyelések; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, vizsga előfeltételeBTM013 2
kötelező tantárgy BTM02 A nevelés-oktatás alapismeretei; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BTM021 A nevelés-oktatás tudományos alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BTM022 A gyermek fejlődése és megismerése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy BTM03 Tanári munka, tanári készségek; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BTM031 A tanári munka pszichológiai alapkérdései; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BTM032 Hatékony tanári kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeBTM011, kurzusfelvétel előfeltételeBTM012, kurzusfelvétel előfeltételeBTM013, kurzusfelvétel előfeltételeBTM014, párhuzamosan felveendőBTM021, párhuzamosan felveendőBTM031 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BTM033 Információs-kommunikációs technológiák; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőBTM022 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

BTM BA/BSc tanári modul modul
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy bemutatja az oktatás és a tanulás történetileg változó társadalmi, kulturális és gazdasági szerepét, a tanári mesterség, a nevelői és oktatói munka természetét. A kurzust elvégzők értelmezési keretet kapnak az iskola világáról való gondolkodáshoz, illetve a későbbi tanári felkészülésükhöz: betekintést nyernek abba, milyen kölcsönhatások érvényesülnek az oktatási rendszer és a társadalom egyéb intézményei között és belátják, hogy a tanári munka végzésének feltételeit is ezek az erők teremtik meg. A tananyag a következő kulcspontok köré szerveződik: szocializáció, nevelés és oktatás; egyén, közösség és értékek; kultúra és műveltség; formális, nem-formális és informális oktatás; oktatási rendszer; társadalmi tudáselosztás; élethosszig tartó és az élet minden területére kiterjedő tanulás; tudásalapú társadalom; az oktatás szerepe a társadalmi-gazdasági fejlődésben; az oktatás aktuális dilemmái (pl. az állam szerepe és felelőssége; közoktatás és magániskolák, elitképzés és tömegoktatás; szegregáció, tracking, streaming, integráció); a magyar közoktatás aktuális problémái, a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok fontosabb üzenetei. A kurzust az előadások és a kötelező irodalmak anyagára épülő vizsga zárja.
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy bemutatja a pedagógiai gondolkodás történetének néhány meghatározó szövegét. Ezek a szövegek kiindulópontként szolgálnak változatos otthoni és órai feladatokhoz, amelyek egyrészt a különböző pedagógiai irányzatok, nézetek megismerését segítik, másrészt pedig lehetővé teszik a diákok saját, a pedagógiával kapcsolatos gondolkodásának feltárását és elemzését, tudatos reflexióját. A gyakorlat során a diákok megértik, hogy a neveléssel-oktatással kapcsolatos gondolkodást befolyásolja az adott társadalmi, kulturális és gazdasági kontextus, másrészt azonosítják és elemzik a tanári szerephez, a nevelő- és oktatómunkához fűződő saját attitűdjeiket és elképzeléseiket. Megtanulnak törekedni arra, hogy a nevelés-oktatás általános és napi dilemmáit, problémáit összefüggéseikben lássák és kezeljék. A résztvevők munkájának értékelése a különböző órai és otthoni, önálló, illetve csoportmunka során létrehozott produktumok alapján történik.
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy eszmetörténeti áttekintést ad az iskolázással kapcsolatos gondolkodás változásáról. A kurzust elvégzők alapvető ismertekre tesznek szert az iskola kultúrtörténetéről, a különböző korokban érvényesülő gyermekképekről és nevelési eszményekről, a nevelés és az oktatás, az intézményrendszer és az alternatív irányok változásairól. Az iskoláztatás, a pedagógiai gondolkodás és a gyermekkor történetének fő vonásai megismerése révén a diákok képessé válnak arra, hogy a tanulmányaik és pályafutásuk során felmerülő pedagógiai problémákra tágabb pedagógia-, művelődés- és társadalomtörténeti kontextusban reflektáljanak. A nevelés-oktatás múltjának, a pedagógiai módszerek és eszmék sokszínűségének bemutatásával a tárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók elfogadó attitűdöt alakítsanak ki az iskolák világának sokszínűsége iránt. A főbb tematikai csomópontok: Az intézményes nevelés története: iskoláztatás az ókortól napjainkig. Az iskolarendszerek, a tanagyag, a tanítási módszerek, az iskolai terek és a tanári szerep változásai. Az iskola kritikája és az alternatívák keresése. A pedagógiai gondolkodás klasszikusai az ókortól a 20. századig. Témák és gondolatok a nevelésről való gondolkodásban. Az iskolán kívüli nevelés története: a gyermekkortörténet legfontosabb eredményei. A gyermeknevelés évszázadai az ókortól a 20. századig. A nők nevelésének és iskoláztatásának története. A kurzust az előadások és a kötelező irodalmak anyagára épülő vizsga zárja.
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy a résztvevők feltárják és elemzik a tanítással, tanulással, iskolai szerepekkel kapcsolatos nézeteit. A gyakorlat elvégzése során a résztvevők megtanulnak törekedni arra, hogy a nevelés-oktatás általános és napi dilemmáit, problémáit összefüggéseikben lássák és kezeljék, így árnyaltabban tudnak iskolai helyzeteket értelmezni, illetve érzékelik az iskolát formáló társadalmi, gazdasági és kulturális erők hatásait. Tudatosulnak az iskola világához kötődő attitűdjeik és értékeik, gondolkodásukban érvényesíteni tudják a tanári nézőpontot. A gyakorlat során a nevelési-oktatási helyzetek, tevékenységek megfigyelésére és elemzésére olvasmányok, audiovizuális anyagok, rövid beszámolók, viták, helyzetgyakorlatok, drámatechnikák szolgálnak. A főbb tematikai csomópontok: az iskola mint társadalmi intézmény; tanári szerepértelmezés; tanítási-tanulási folyamat; társas helyzetek és értelmezésük; a nevelés-oktatás aktuális dilemmái és problémái. A résztvevők munkájának értékelése a különböző órai és otthoni, önálló, illetve csoportmunka során létrehozott produktumok alapján történik.
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy bevezetést ad a neveléstudomány megismerési módszerei, a szakmai ismeretszerzés információs-kommunikációs eszközei megismeréséhez. A tantárgyelemet elvégző diákoknak átfogó képük lesz a tudás-alapú tanárképzés filozófiájáról és megvalósításának lehetőségéről. A főbb témakörök: a neveléstudomány alapjai, megismerési módszerei, a pedagógiai kutatás főbb jellemzői, területei, módszerei, a pedagógiai értékelés tárgya, funkciói, típusai, a szakmai ismeretszerzés információs-kommunikációs eszközei (információk keresése WEB-en, elektronikus információforrások használata, internetes szakirodalmi adatbázisok és katalógusok, nemzetközi szervezetek és mérések portáljai). A számonkérés kollokviummal, írásbeli teszttel történik.
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Pszichológiai Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy átfogó ismereteket nyújt a gyermek gondolkodásának, érzelmeinek, társas kapcsolatainak és személyiségének a fejlődéséről, gyakran kiemelve a különböző elméleti megközelítések vizsgálati szempontjait és értelmezési kereteit. A kurzus bemutatja a gyermekek, illetve a tanulók megismerésének módszereit, az oktatási és nevelési folyamatban történő felhasználását, és e módszerek érvényességét is. A kurzust az előadások és a kötelező irodalmak anyagára épülő vizsga zárja.
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Pszichológiai Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy áttekintést ad a tanítással-tanulással kapcsolatos alapismeretekről: az általános lélektani vonatkozásokról és a társas környezet jellemzőiről. A kurzust elvégzők a nevelési-oktatási folyamat humán aspektusainak elemzésén keresztül szereznek ismereteket a pedagógus pálya és pedagógus szerep jellemzőiről és követelményeiről. A tanulás és tanítás pszichológiai hátterének áttekintése: a kognitív képességek alapfogalmai a tanulás alapmechanizmusai. A személyiség és a szerep kapcsolata. A személyiség formálódása – nevelés-érés. Az iskolai szocializáció kérdései és a tanárok ebben játszott szerepe. Az iskola mint nevelési szintér. Szereplők, szerepek, az intézmény struktúrája. A szervezeti kultúra és klíma kérdései. Az emberi kommunikáció jellemzői: az interperszonális kommunikáció általános szabályai, jellemzői. A média szerepe a szocializációban. Társas alakzatok az iskolában: pár, csoport, osztály. A csoportműködés alapjellemzői. A kurzust az előadások és a kötelező irodalmak anyagára épülő vizsga zárja.
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Pszichológiai Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy bemutatja és fejleszti a tanári munkához szükséges kommunikációs készségeket. A kurzust elvégzők megértik az interperszonális, illetve csoportok közötti hiteles és hatékony kommunikáció kiemelt jelentőségét az iskola terében, és fejlődnek személyközi kommunikációs képességeik. A gyakorlat sajátélmény megtapasztalására s tudatos elemzésére épít, továbbá írott és audiovizuális dokumentumok feldolgozásán keresztül teszi valóságközelivé a tanulást. A feldolgozott témák: A verbális és non-verbális kommunikáció elemei, helye a személyiségfejlődésben és -fejlesztésben. Az empátia, kongruencia, tolerancia megjelenése a tanár-diák kapcsolatban. Kommunikációs szabályok és normák az iskola formális és informális tereiben. Az iskolai órán megjelenő alapvető kommunikációs területek (előadás, kérdezéskultúra, csoportmunka során megjelenő kommunikációs technikák stb.). A résztvevők munkájának értékelése a különböző órai és otthoni, önálló, illetve csoportmunka során létrehozott produktumok alapján történik.
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A tantárgyelem célja előkészíteni a tanári pálya választását azáltal, hogy feltárja az információs-kommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségeit az oktatásban. A kurzust elvégzők megismerik a legújabb multimédiás eszközöket (pl.: interaktív tábla, szavazórendszer, notebook, Ultra-mobile PC, tablet PC, digitális videokamera és fényképezőgép, webkamera, X-Boksz, Smartphone, PDA). Fejlődnek az információk feltárásához kötődő készségeik, megtanulják a tudásuk másokkal történő megosztásában kihasználni a technika nyújtotta lehetőségeket a hatékony kommunikáció és tanítás érdekében. Az értékelés alapja a kurzus végére ezen eszközök és a rájuk letölthető szoftverek (Movie Maker, Power Toys, Education Pack stb.) segítségével összeállított és bemutatott projekt.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár