2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Fókusz
Ku­ta­tó-elit­egye­tem lett az SZTE
Saj­tó­be­szél­ge­té­sen is­mer­tet­te Sza­bó Gá­bor, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ra an­nak a pá­lyá­zat­nak a rész­le­te­it, mel­­lyel az SZTE négy má­sik in­téz­mény tár­sa­sá­gá­ban há­rom év­re el­nyer­te a ku­ta­tó-elit­egye­te­mi stá­tuszt.
Címkék: FókuszEgyetemi Élet

Az SZTE mel­lett az EL­TE, a Deb­re­ce­ni, a Sem­mel­we­is, va­la­mint a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­tem nyer­te el az el­ső íz­ben ki­osz­tott cí­met. A ku­ta­tó-elit­egye­te­mi stá­tuszt a kor­mány azok­nak a je­len­tős ha­zai és nem­zet­kö­zi ku­ta­tá­si, fej­lesz­té­si és in­no­vá­ci­ós te­vé­keny­sé­get vé­g­ző fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­nek ítél­te oda, ame­lye­ken meg­ha­tá­ro­zó a fo­lya­ma­tos, stra­té­gi­ai jel­le­gű alap- és al­kal­ma­zott ku­ta­tás, a te­het­ség­gon­do­zást a kép­zés min­den szint­jén ki­emelt fel­adat­ként vég­zik, va­la­mint mind a ku­ta­tás, mind a kép­zés te­rü­le­tén szé­les kö­rű nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dé­se­ket foly­tat­nak.

kutatoelitegyetem
Az SZTE-n meghatározó a folyamatos, stratégiai jellegű alap- és alkalmazott kutatás.
Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

Mint a saj­tó­be­szél­ge­té­sen ki­de­rült, az SZTE pá­lyá­za­ta in­ten­zív mun­ká­val ké­szült el az el­múlt év vé­gén, il­let­ve az idei esz­ten­dő ele­jén, a pro­jek­tet Pal­kó And­rás pro­fes­­szor, a tu­do­má­nyos és nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok rek­torhe­lyettese me­ne­dzsel­te. A rek­tor el­mond­ta: a bí­rá­lók négy in­di­ká­tor­cso­por­tot vizs­gál­tak: a ku­ta­tá­si ka­pa­ci­tást, a dok­to­ri kép­zést és a te­het­ség­gon­do­zást, a tel­jes mun­ka­idős ok­ta­tók ku­ta­tá­si-pub­li­ká­ci­ós te­vé­keny­sé­gét (be­le­ért­ve a böl­csé­sze­ti és tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi te­rü­le­te­ket is), il­let­ve a ha­zai és nem­zet­kö­zi ku­ta­tá­si-fej­lesz­té­si ak­ti­vi­tást, be­vé­te­le­ket. Ezek mel­lett a jö­vő­be mu­ta­tó ku­ta­tás-fej­lesz­té­si, in­no­vá­ci­ós stra­té­gia meg­al­ko­tá­sá­ért kap­hat­tak pon­to­kat az in­téz­mé­nyek.
Sza­bó Gá­bor kö­szö­ne­tet mon­dott mind­azon tu­dós­tár­sa­i­nak, akik tel­je­sít­mé­nyük­kel hoz­zá­já­rul­tak a si­ker­hez. Mint fo­gal­ma­zott, a 21. szá­za­di, har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­tem leg­fon­to­sabb jel­lem­ző­je az oktatás-ku­tatás-­tudás­megosztás össz­hang­ja, mely­ben a ku­ta­tá­si ered­mé­nyek be­épül­nek az ok­ta­tá­si prog­ra­mok­ba, így biz­to­sít­va a kor­sze­rű, ver­seny­ké­pes tu­dást a hall­ga­tók­nak.
A pá­lyá­zat­ban az SZTE-n foly­ta­tott ha­zai és nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos, va­la­mint ku­ta­tás-fej­lesz­té­si és in­no­vá­ci­ós te­vé­keny­sé­gek ered­mé­nye­it és ezen te­rü­le­tek fej­lesz­té­si prog­ram­ja­it mu­tat­ták be.
kutatoelitegyetem2
Egyetemünk a tehetséggondozást minden szinten kiemelt feladatként végzi. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

Emel­lett ki­fej­tet­ték a ter­ve­zett fej­lesz­té­si irá­nyo­kat, a jö­vő­ben ter­ve­zett, meg­va­ló­sí­tan­dó lé­pé­sek­re is utal­va.
A ku­ta­tó-egye­te­mi cé­lo­kat a kö­vet­ke­ző­kép­pen fog­lal­ták ös­­sze. A Sze­gedi Tu­do­mány­egye­tem kül­de­té­sé­ből kö­vet­ke­ző el­sőd­le­ges ku­ta­tó-elit­egye­te­mi cél­ja az in­téz­mény ok­ta­tá­si és ku­ta­tá­si te­vé­keny­sé­gé­i­nek szi­ner­gi­á­it ki­ak­náz­va a szel­le­mi ter­mé­kek elő­ál­lí­tá­sá­nak és hasz­no­sí­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sa. Az in­téz­mény ér­tel­me­zé­sé­ben a 21. szá­za­di tu­do­mány­egye­tem fel­ada­ta az új know-how ter­me­lé­se és tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi transz­fe­rá­lá­sa, mely el­kép­zel­he­tet­len he­lyi, lo­ká­lis ke­re­tek kö­zött. A ver­seny­ké­pes tu­dás­ter­me­lés és tu­dás­hasz­no­sí­tás elő­fel­té­te­le a nem­zet­kö­zi ver­seny­pi­a­con tör­té­nő mű­kö­dés, az aka­dé­mi­ku­so­kért, di­á­ko­kért, ku­ta­tá­si meg­ren­de­lé­se­kért fo­lyó nem­zet­kö­zi ver­seny­ben va­ló helyt­ál­lás, más egye­te­mek­kel, az ipar­ral, ma­gán­ku­ta­tá­si és -fe­jlesztési szer­ve­ze­tek­kel, szak­ér­tői szol­gál­ta­tás­nyúj­tók­kal együtt­mű­kö­dés­ben meg­va­ló­sí­tott há­ló­za­ti mű­kö­dés biz­to­sí­tá­sa.
A ku­ta­tá­si ver­seny­ké­pes­ség fo­ko­zá­sát köz­vet­le­nül négy fő lo­gi­kai elem szol­gál­ja. Egy­részt az egye­tem alap­ve­tő kom­pe­ten­ci­ái men­tén inter- és mul­ti­dis­z­ci­plináris ku­ta­tó­cso­por­tok nem­zet­kö­zi­leg ver­seny­ké­pes te­vé­keny­sé­gé­nek biz­to­sí­tá­sa. Más­részt a vál­la­lat­ori­en­tált k+f fo­ko­zá­sa ér­de­ké­ben a ha­zai és nem­zet­kö­zi kap­cso­lat­épí­tés tá­mo­ga­tá­sa, be­le­ért­ve a vál­la­lat­ori­en­tált k+f pro­jekt­me­nedzs­ment ha­té­kony­sá­gá­nak eme­lé­sét, a szel­le­mi tu­laj­don vé­del­mét, a tech­no­ló­gia­transz­fer tá­mo­ga­tá­sát. Har­mad­részt az in­no­va­tív vál­lal­ko­zás-fej­lesz­té­si sze­rep­vál­la­lás fo­ko­zá­sa az in­téz­mé­nyi know-how spin-off hasz­no­su­lá­sá­nak eme­lé­se ér­de­ké­ben. Ne­gyed­részt a tu­do­má­nyok ered­mé­nyek a szé­le­sebb tár­sa­dal­mi kör szá­má­ra tör­té­nő át­adá­sá­nak fo­ko­zá­sa, tá­mo­ga­tan­dó a ku­ta­tó­egye­te­mi ar­cu­lat meg­te­rem­té­sét, az in­téz­mé­nyi ered­mé­nyek fo­ko­zot­tabb tár­sa­dal­mi meg­osz­tá­sát.
E négy fő lo­gi­kai elem ér­vé­nye­sü­lé­sé­hez to­váb­bi négy fel­té­tel tel­je­sü­lé­se szük­sé­ges a pá­lyá­zat ké­szí­tői sze­rint. Egy­részt a ku­ta­tás-fej­lesz­té­si alap­inf­rast­ruk­tú­ra ja­ví­tá­sa, amor­ti­zá­ció­ará­nyos pót­lá­sa, mely a nem­zet­kö­zi­vé vált k+f ver­seny­ben va­ló helyt­ál­lás elő­fel­té­te­le­ként te­kint­he­tő mind a nem­zet­kö­zi­leg ver­seny­ké­pes ku­ta­tó­cso­por­tok te­vé­keny­sé­gé­nek biz­to­sí­tá­sa, mind a vál­la­lat­ori­en­tált k+f fo­ko­zá­sa, mind az in­no­va­tív vál­lal­ko­zá­si te­vé­keny­ség meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben. Emel­lett a te­het­ség­me­ne­dzse­lés in­teg­rált meg­va­ló­sí­tá­sa, mely szük­sé­ges a nem­zet­kö­zi­leg ver­seny­ké­pes ku­ta­tó­cso­por­tok fenn­tar­tá­sa, fej­lesz­té­se, to­váb­bá a vál­la­lat­ori­en­tált k+f te­vé­keny­ség be­csa­tor­ná­zá­sá­nak fo­ko­zá­sa ér­de­ké­ben. Har­mad­részt a szel­le­mi ter­mé­kek transz­fe­rét kö­zép­pont­ba ál­lí­tó ku­ta­tói te­vé­keny­ség el­is­me­ré­sé­nek fo­ko­zá­sa, mely el­en­ged­he­tet­len hu­mán erő­for­rás gaz­dál­ko­dá­si ak­ti­vi­tás a nem­zet­kö­zi­leg ver­seny­ké­pes k+f ered­mé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, a ma­gas szín­vo­na­lú em­be­ri erő­for­rás meg­őr­zé­sé­hez épp­úgy, mint a ku­ta­tá­si ered­mé­nyek vál­lal­ko­zá­sok­ba tör­té­nő transz­fe­rá­lá­sa, a gya­kor­lat­ori­en­tált k+f meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben. Vé­ge­ze­tül az in­no­va­tív vál­la­la­ti te­vé­keny­ség kör­nye­ze­té­nek ja­ví­tá­sa, mely ma­gá­ban fog­lal­ja az in­no­va­tív (k+f ori­en­tált ága­za­tok­ba tar­to­zó) vál­la­la­tok, il­let­ve k+f rész­le­ge­ik szá­má­ra von­zó mű­kö­dé­si kör­nye­zet ki­ala­kí­tá­sát, mely tá­mo­gat­ja mind a fenn­tart­ha­tó­an ma­gas in­ten­zi­tá­sú egye­te­mi-vál­la­la­ti kap­cso­lat­rend­szer ki­épí­té­sét, más­részt von­zó spin-off kör­nye­zet ki­ala­ku­lá­sát, har­mad­részt az egye­te­mi k+f kom­pe­ten­ci­ák ma­gas szin­tű ki­ak­ná­zá­sát.

P. M. L.

 

Bezár