2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Fókusz
Fókusz
2010. május 23.
Saj­tó­be­szél­ge­té­sen is­mer­tet­te Sza­bó Gá­bor, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ra an­nak a pá­lyá­zat­nak a rész­le­te­it, mel­­lyel az SZTE négy má­sik in­téz­mény tár­sa­sá­gá­ban há­rom év­re el­nyer­te a ku­ta­tó-elit­egye­te­mi stá­tuszt.
Címkék: FókuszEgyetemi Élet
Bezár