2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Sport
Sport
2009. november 10.
Ok­tó­ber 11-én és 12-én tar­tot­ták a Ma­gyar Egyetemi-Főiskolai Or­szá­gos Tá­jé­ko­zó­dá­si Fu­tó Baj­nok­sá­got a Pan­non Egye­tem ren­de­zé­sé­ben Eplény­ben és Zir­cen. A ver­se­nyen rajt­hoz állt, nota bene si­ke­re­sen sze­re­pelt Sze­ren­csi Il­di­kó vég­zős gyógy­sze­rész­hall­ga­tó és hú­ga, Sze­ren­csi Dó­ra má­sod­éves test­ne­ve­lés-edző sza­kos ta­nu­ló, az SZTE két di­ák­ja.
Címkék: Sport
A töb­bek kö­zött Pe­tő­fi Sán­dor és Ju­hász Gyu­la lel­két is meg­érin­tő sze­szé­lyes fo­lyón­kon, a Ti­szán ren­dez­ték meg a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói és ok­ta­tói szá­má­ra az Uni­ver­si­tas Re­gat­tát ok­tó­ber 12. és 18. kö­zött, im­má­ron má­so­dik al­ka­lom­mal. A hir­te­len jött hi­deg és a de­cem­be­ri szür­ke­ség­be bo­rult táj hát­rá­nyai meg­lát­szot­tak a lét­szám­ol­va­sás­nál.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
2009. november 09.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Bezár