2020. szeptember 29., kedd English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Iskolapad
Iskolapad
Ha­bár szü­le­ink ide­jé­ben ta­lán még ez szá­mí­tott át­la­gos­nak, mos­tan­ság fel­kap­juk a fe­jün­ket, ha egy dip­lo­má­zás előtt ál­ló hu­szon­éves lány csa­lá­dot ala­pít. Az pe­dig vég­képp meg­lep­het min­ket, ha emel­lett még ki­emel­ke­dő ered­mé­nyek­kel is büsz­kél­ked­het egye­te­mi ta­nul­má­nyi­ban. Si­ke­res hall­ga­tó­kat be­mu­ta­tó ro­va­tunk ala­nya mind­ezt el­mond­hat­ja ma­gá­ról.
Címkék: Iskolapad
Bezár