2018. április 20., péntek English version
Archívum  --  2005  --  1. szám - 2005. január. 24.  --  ÁOK
Szent-Györgyi Albert nyomdokain
A Szegedi Tudományegyetem tizenegy kara közül az Általános Orvosi Kar az egyik legpatinásabb. A kar egykori kiváló professzora, Szent-Györgyi Albert nevével fémjelzi működését, s az ÁOK-t mai tudományos és oktatási tevékenysége méltóvá is teszi a Nobel-díjas tudós örökségének képviseletére.
A kolozsvári egyetem 1921-es Szegedre települését követően azonnal orvoskar létesült, s megindult az orvosképzés a Tisza-parti városban. 1951-ben a kar Szegedi Orvostudományi Egyetem néven különvált, ezen belül 1962-ben kezdte meg működését a fogorvos-tudományi szak. Az egyetem 1987-ben felvette egykori Nobel-díjas biokémia-professzora, orvoskari dékánja és rektora, Szent-Györgyi Albert nevét. 2000. január 1-jétől az orvos- és fogorvosképző fakultás a Szegedi Tudományegyetem egyik karaként működik, s a Gyógyszerésztudományi Karral együtt alkotja a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumot. A Centrum jelenlegi elnöke Lonovics János, az Általános Orvostudományi Kart Benedek György dékán irányítja.
Az Általános Orvostudományi Karon 2 fő szak működik: az általános orvostudományi szak és a fogorvos-tudományi szak. A 2005/2006-os tanévre felvehető elsősök irányszáma az általános orvosoknál 200 államilag finanszírozott és 25 költségtérítéses hallgató, a fogorvosoknál ugyanez 28, illetve 5. Az elmúlt években az általános orvosi képzésre 1300-1600 közötti, fogorvosnak 300-400 diák jelentkezett. A ponthatár mindkét szakon 104-112 között ingadozott (2004-ben mindkettő 104 volt). Az általános orvosképzés időtartama 6, a fogorvosképzésé 5 év. A végzett hallgatók további öt évig szakképzésben vesznek részt, s a szakorvosi bizonyítvány megszerzése után tudnak önálló munkahelyen elhelyezkedni. – Az általános orvosdoktori és a fogorvosdoktori hivatás tökéletes elsajátításához azonban egy egész élet tanulása szükséges – vallja Lednitzky András, az ÁOK Dékáni Hivatalának vezetője. – Mindenkinek tudnia kell, hogy az ÁOK-n nagyon kemény követelményeknek kell eleget tenni, de ez, valamint a magas színvonalú elméleti és gyakorlati oktatás a garancia arra, hogy az innen kikerülők kiválóan el tudják majd látni hivatásukat – tájékoztat. Hasonlóan vélekednek a hallgatók is. – Szegeden nagyon jó a társaság, ráadásul itt a legszínvonalasabb a fogászképzés. Mi kell még? Igaz, hogy nagyon kell hajtani, de megéri! – üzeni a jelentkezőknek Szabó Hajni, másodéves fogászhallgató.  – Az itt eltöltött négy és fél év alapján állíthatom, hogy rendkívül színvonalas mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás a szegedi orvoskaron. Becsületesen kell tanulni, de a munkának megvan az eredménye! – véli Madaras Enikő, ötödéves orvostanhallgató.
 
Az innen kikerülok kiválóan el tudják majd látni hivatásukat. Fotó: Nagy László
 
Az ÁOK-s hallgatók kiegészítő képzésként jelentkezhetnek az angol-magyar orvosi szakfordítóképző szakra, ami hatékonyan társul a szaknyelvi oktatás mellé. A kar 1985 óta angol, 1999 óta német nyelvű orvosképzést is folytat. 1993 óta folyik doktori (PhD) képzés is, melynek keretén belül jelenleg 4 PhD-program működik (Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai Orvostudomány Doktori Iskola, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola), melyek szerteágazó kutatási programokkal várják azokat a diplomásokat, akik a kutatásban további három évre el szeretnének mélyülni.
A kar tevékenységét sajátos hármas feladatrendszer – oktatás, kutatás, betegellátás – keretei között valósítja meg. A tudományos, kutatási és oktatási munka az elméleti intézetekben és a klinikákon folyik. Országos szinten is rendkívül magas a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma. 2004. októberi adatok szerint a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 3 fő, az MTA levelező tagja 2 fő, az MTA doktora 41 oktató; a tudományok kandidátusa címmel 44-en, PhD-fokozattal pedig 130-an rendelkeznek. Az intézmény jelentős helyet foglal el az a nemzetközi és hazai tudományos életben, országosan kimagasló a publikációs és pályázati tevékenysége.
Az ÁOK tevékenységének legalább olyan fontos része a betegellátás, mint az oktatás vagy a kutatás. Az orvoskar a Dél-Alföld régió betegellátásának központja. Itt él az ország lakosságának 17,5 %-a, közel 1,8 millió ember. A legmagasabb szintű progresszív ellátás mellett a klinikáknak területi ellátási kötelezettsége is van, nyitott (beutaló nélküli) szakrendeléseket is működtetnek, gondozási és prevenciós feladatokat is ellátnak.
Az intézményben aktív hallgatói élet zajlik. A hallgatók érdekeit a Hallgatói Önkormányzat hivatott képviselni. Az orvos- és fogorvostan-hallgatók a tudományos diákköri mozgalom keretében gazdagíthatják elméleti ismereteiket. A hallgatók kedvelt szórakozóhelye a SZOTE Klub. A kari életet olyan szép, hagyományos rendezvények gazdagítják, mint az elsőévesek gólyabálja, az orvosbálak, a diáknapok, a humoros tanárköri konferenciák, a végzős hallgatók évkönyve, stb. Az ÁOK két kari kollégiummal rendelkezik. A diákokat temérdek külföldi ösztöndíj-, kongresszusi részvételi és cseregyakorlati lehetőség várja, három-négyhetes gyakorlatokat a világ több mint 30 országának kórházaiban (Kínától kezdve Brazílián át Ghánáig) tölthetnek el a szegedi orvostanhallgatók.
Pintér M. Lajos
 
 
Adattár
Szegeden 1921 óta van orvosképzés, 1951 óta fogorvosképzés. Az SZTE ÁOK-n általános orvosi és fogorvosi diplomát lehet szerezni. Hallgatói létszám a 2004/2005-ös tanév első szemeszterében: az ÁOK-ra összesen 1624 nappali tagozatos hallgató jár. Esti, levelező és távoktatásos tagozat nincs. Államilag finanszírozott képzésben 1051-en vesznek részt. A karnak 528 külföldi hallgatója van. Az ÁOK-n a képzés elméleti intézetekben és tanszékeken, illetve betegellátó egységekben zajlik, ezek összlétszáma meghaladja az ötvenet. A karon négy doktori iskola működik.
Bezár