2021. január 16., szombat English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Iskolapad
Iskolapad
A Sófi Jó­zsef-ösz­tön­díj idei győzte­seiről ös­­szes­sé­gé­ben el­mond­ha­tó, hogy ötöd­éve­sek, több­sé­gé­ben böl­csé­szek, több ku­ta­tá­si te­rü­le­tük is van, a mun­ká­juk a hob­bi­juk is egy­ben, és Ma­gyar­or­szá­gon sze­ret­nék ka­ma­toz­tat­ni a tu­dá­su­kat. De itt vé­get is ér­tek a ha­son­ló­sá­gok. Innen­től mind az ötüknek kü­lön tör­té­ne­te van.
Címkék: Iskolapad
Bezár