2021. január 16., szombat English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Sport
Sport
2009. május 09.
Már­ci­us vé­gén a Ma­gyar Sport Há­za adott ott­hont a Ma­gyar Egye­te­mi és Fő­is­ko­lai Sport­szö­vet­ség (MEFS) évi köz­gyű­lésé-nek. A ren­dez­vé­nyen kö­szön­töt­ték a 2008. évi egye­te­mi-fő­is­ko­lai vi­lág­baj­nok­ság­okon ér­mes he­lye­zést szer­zett spor­to­ló­kat és edző­i­ket, köz­tük Lalus­ka Esz­ter ké­zi­lab­dá­zót, az SZTE ötöd­éves jo­gász­hall­ga­tó­ját.
Az utób­bi he­tek so­rán meg­tar­tott ver­se­nye­ken szép ered­mé­nye­ket ér­tek el a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem spor­to­lói. Hall­ga­tó­ink or­szá­gos el­is­me­ré­se­ket is be­zse­bel­tek.
Címkék: Sport
Bezár