2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Iskolapad
Iskolapad
Az OTDK-n el­ért III. he­lye­zé­sé­vel, fris­sen meg­szer­zett bi­o­ló­gus dip­lo­má­já­val úgy tűn­het, a tu­do­má­nyos ber­kek­ben nyit­va áll­nak a ka­puk La­ka­tos Dá­ni­el előt­t, ő azon­ban még nem tud­ja, ho­gyan to­vább. Azt vi­szont pon­to­san megmon­dja, mi az, ami idá­ig se­gí­tet­te.
Címkék: Iskolapad
Bezár