2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Katedra
Katedra
2009. szeptember 13.
Va­ló­szí­nű­leg min­den am­bi­ci­ó­zus egye­te­mis­ta egyet­ér­te­ne az­zal, nagy sze­ren­cse, ha ta­lál ma­gá­nak egy men­tort va­la­me­lyik ta­ná­ra sze­mé­lyé­ben, aki te­rel­ge­ti, se­gí­ti ab­ban, hogy job­ban el tud­jon mé­lyed­ni az adott tu­do­mány­te­rü­let­ben.
Bezár