2021. június 12., szombat English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Sport
Sport
2009. szeptember 30.
Meg­erő­sí­tett anya­gi hát­tér­rel és ke­ret­tel vág ne­ki az Uni­ver­si­tas Sze­ged női ví­zi­lab­da­csa­pa­ta ok­tó­ber 10-én az OB I/A küz­del­me­i­nek. A gár­da egy­más után két­szer nyert B cso­por­tos baj­nok­sá­got Han­nauer Pé­ter irá­nyí­tá­sá­val, ám az elit­ben már új edző, La­kó Gá­bor ve­ze­ti az egye­te­mis­tá­kat.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
2009. szeptember 30.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Eve­zős si­ker­ről szá­mol­ha­tunk be új­fent, hi­szen az SZTE fér­fi köny­­nyű­sú­lyú négy­pár­eve­zős csa­pa­ta két­ezer mé­te­ren har­ma­dik he­lyen vég­zett a len­gyel­or­szá­gi Kruszwicában meg­ren­de­zett Egye­te­mi és Fő­is­ko­lás Eu­ró­pa-baj­nok­sá­gon szep­tem­ber ele­jén. Alább meg­szó­lal­nak majd az érin­tet­tek is, így Lász­ló At­ti­la, Csat­lós Má­té, Mol­nár Dá­ni­el és Valkai Ist­ván.
Címkék: Sport
Bezár