2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Irodalom
Dukay Nagy Ádám
Címkék: Irodalom

Élő köz­ve­tí­tésRá­kos Sán­dor Moz­gó­ké­pé­re

Csa­pó­dom er­re-ar­ra,
de ez a vak test nem én va­gyok –
még ha so­ká­ig úgy is hit­tem.
Fény ve­tül a fa­la­im­ra,
az va­gyok csak­, amit gon­do­lok –
át­le­beg a tár­gya­kon a szí­vem.

Pa­la­szí­nű moz­gó­kép,
élő köz­ve­tí­tés az élet –
né­ha lá­tom ben­ne ma­ga­mat.

Nem hi­szem, hogy vak test vol­nék –
in­kább egy ab­ban la­kó fé­lek,
egyet­len el­vé­ko­nyult gon­do­lat.


Ki­adó év­szakResz­ke­tő toll­cso­mók
mar­kol­ják gör­csö­sen
a csu­pasz ága­kat.

Kön­­nyű cson­tú,
fe­ke­te vat­tá­ból
té­pett öre­gek.

Hi­deg ka­vics a föld –
fal­fe­hér egén éles
jég­táb­lák úsz­kál­nak.

Örök­pa­no­rá­más,
be­ren­de­zett tél
vár­ja jöt­tö­det.
 
Bezár