2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Irodalom
Hujbert Ág­nes

Fazonír
(De potes­tate fem­i­narum)

Címkék: Irodalom

Ar­cod ne­ga­tív­ja, caber­net franc elő­hív­ja
le­gyen tá­vol, hogy le­gyen mi­ért küz­de­ni
le­gyen ki­csit vé­ge, és le­hes­sen kez­de­ni
le­gyek sá­ros, hogy le­hes­sen für­de­ni
fé­süld ki és vágd le tö­vig a ha­jam
cson­kold meg az em­lé­ke­ket
írj meg­ha­tó vég­ren­de­le­tet
mint go­nosz dé­mon
ott le­szek saj­nos
ben­ned
én

És hall­ga­tok, nem be­szé­lek
ha­ja­mat ki­bon­tod, fé­sü­löd
utol­só csep­pet is ki­töl­töd
kád­ba lágy vi­zet ön­tesz
sut­tog ben­ned egy név
ös­­sze­té­ped a pa­pírt
és megint
én

Most vesz­tet­tél
így hát ma­radt
ne­ked en­­nyi
itt va­gyok
nincs mit
ten­ni
én

Bezár