2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Irodalom

Egyet­len lec­ke ol­va­sás­ból


Ös­­szes ér­zel­mem és gon­do­la­tom
meg van ír­va,
szí­ve­tek­be, vi­sel­ke­dé­se­tek­be,
köny­vek­be, cik­kek­be kó­dol­va.
Né­zem. De ol­va­som?
Vé­let­len vet­tem ész­re, s aka­rom,
Hogy ér­tel­mem fel­dol­goz­za.
Új­ra és új­ra és új­ra és…
Meg­ta­nul­tam ol­vas­ni má­ra.
És Te és Te és…?

 

A Gyó­gyí­tó erő


Meg­bo­csá­tás­sal fer­tőtlenít,
Sze­re­tet­tel be­kö­töz,
Ön­fel­ál­do­zás­sal vir­raszt,
Hit­ből ad­ja vis­­sza egész­sé­ged!

2009 ta­vasz

Bezár