2023. december 1., péntek English version
Archívum  --  2009  --  10. szám - 2009. október 12.  --  Irodalom  --  Koncertnovella
2009/282.
Csil­lag­tér – Di­na­mó Sze­ged
Címkék: IrodalomKoncertnovella

Esz­ter, aki sze­rint én egy „fesz­ti­vál­arc” va­gyok, va­la­hol az or­szág má­sik fe­lén, bi­zo­nyá­ra va­la­me­lyik fesz­ti­vá­lon két sör kö­zött kö­zöl­te, van egy új ze­ne­kar, gi­tár, gi­tár, ének és dob, „tökjó” ze­nét ját­sza­nak, na csak néz­zem meg egy­szer. Meg­néz­tem. Meg­hall­gat­tam, s azt is mond­ha­tom, „tökjó” ze­nét ját­sza­nak.
Va­la­hogy az egész olyan volt, mint egy nyil­vá­nos pró­ba, szét­hú­zott szék­sor­ok a moziterem­ben, a ká­vé­zó­ból át­né­ző kí­ván­csis­ko­dók, so­rok, sö­rök és gi­tár­ze­ne. Ká­bé nyolc szám, in­kább las­sú­ak, ér­zé­sek­kel te­lik. Éne­kel­tek sze­re­lem­ről és szex­ről, al­ko­hol­ról meg ar­ról, hogy volt va­la­mi. Akár csen­des-ülős is le­he­tett vol­na, de nem volt csen­des. Csak ülős. Új ze­ne­kar­tól jó, alap­nak még jobb volt ez a kon­cert. Most már le­het épít­kez­ni. És le­het a ze­nén és szö­ve­gen túl a meg­je­le­nés­sel is fog­lal­koz­ni. Mert elég fur­csa eb­ben a mű­faj­ban négy tel­je­sen pasz­­szív em­ber egy szín­pa­don.
Köz­ben if­ja­ink va­la­hol Egyip­tom­ban az ola­szok el­len rúg­ták a bőrt, de vol­tak fi­úk, akik nem a té­vé előtt ül­tek. Mint aho­gyan én sem. Mert kon­cert után ked­venc idő­töl­té­sem kö­vet­ke­zett, a ke­rék­pár­di­na­mó halk züm­mö­gé­sé­nek hall­ga­tá­sa a sze­ge­di éj­sza­ká­ban. A Csil­lag­tér és a Ti­sza-part közt te­ker­ve már tud­tam, ez a ze­ne is olyan, mint a di­na­mó meg­hitt du­ru­zso­lá­sa, te­ker az em­ber, nem hall­gat­ja, csak hall­ja. Meg­szok­ja és meg­sze­re­ti.
A di­na­mó csak du­ru­zsolt csend­ben, a Csil­lag­tér már egy órá­ja em­lék. Szép ma­gyar fi­a­ink le­gá­zol­ták az ola­szo­kat. Csil­lag­tér – Di­na­mó Sze­ged!

Csil­lag­tér – Grand Café – 50 né­ző

Petró Já­nos

BTK2_230x154.png

Koncertnovella

Címkék

Irodalom  Koncertnovella 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • SZTE ETR Naptár
  január 01. - december 31.
 • Szorgalmi időszak 2023/2024/1
  szeptember 11. - december 16.
 • Education period 2023/2024/1
  szeptember 11. - december 16.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 11. - december 16.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 11. - december 16.

Gyorslinkek

Bezár