2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Sport
Bécs – Po­zsony – Bu­da­pest fu­tó­ver­seny 2009
Címkék: Sport

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem csa­pa­ta az idei esz­ten­dő­ben is rajt­hoz állt a Bécs – Po­zsony – Bu­da­pest fu­tó­ver­se­nyen. Az SZTE-s gár­da a ta­va­lyi ab­szo­lút 25. hely után idén 113 csa­pat kö­zül az ab­szo­lút 12. he­lyen vég­zett, ka­te­gó­ri­á­já­ban pe­dig a 9. he­lye­zést ér­te el.
A csa­pat tag­jai: Frank Ádám (GTK, poszt­grad. II. évf.), Gör­be Ta­más (TTIK, III. évf.), Garamvöl­gyi Má­té (ÁJTK, III. évf.), Ka­pi­tány Zol­tán (JGYPK, II. évf.), Kószó Bar­na­bás (JGYPK, I. évf.), Sós Ti­bor (JGYPK, IV. évf., ke­rék­pá­ros kí­sé­rő), Tóth Vik­tor (SZTE jár­mű­ve­ze­tő).

P.M.L.

Bezár