2021. április 18., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Sport
Harc­ban a 9. he­lyértaz SZTE-Szedeák
Címkék: SportKosárlabda

Az ide­gen­be­li győ­ze­lem után ha­zai pá­lyán is jobb­nak bi­zo­nyult a Kozár­mis­lenynél az SZTE-Szedeák, így a 9-12. he­lyért foly­tat­hat­ja a fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B-ben. A sze­ge­di együt­tes há­rom alap­em­be­re, Simándi, Nagy és Nyi­las hi­á­nyát is el­vi­sel­te a nagy­szom­ba­ton meg­ren­de­zett ta­lál­ko­zón.
Az ide­gen­ben meg­szer­zett ti­zen­egy pon­tos előny (87-76) bir­to­ká­ban és an­nak nyu­gal­má­val lép­he­tett pá­lyá­ra az SZTE-Szedeák a Kozár­mis­le­ny el­len az újszege­di sport­csar­nok­ban az NB I/B cso­por­tos fér­fi ko­sár­lab­da-baj­nok­ság 9-16. he­lyé­ért fo­lyó rá­ját­szás­ban. A sé­rült Nyi­las Ist­ván és Simán­di Ár­pád mel­lett mun­ka­he­lyi el­fog­lalt­sá­ga mi­att Nagy And­rás sem le­he­tett ott a töb­bi­ek­kel Min­den­kép­pen ne­héz csa­tát ígért te­hát a több pé­csi, A cso­por­tos ko­sa­rast is sze­re­pel­te­tő ven­dé­gek el­le­ni vis­­sza­vá­gó.
A Rezák, Pusz­ta, Fü­löp, Ko­vács, Kukla kez­dő­ötös­sel fel­ál­ló Sze­ged nem akart ab­ba a hi­bá­ba es­ni, hogy fel­csil­lant­ja a to­vább­ju­tás esé­lyét a Kozár­mis­le­ny előt­t, ezért rög­tön az ele­jén ma­gá­hoz ra­gad­ja az irá­nyí­tást. Rezák Ta­más és Ko­vács At­ti­la irá­nyí­tá­sá­val a nagy­szü­ne­tig hat­pon­tos (39-33) előnyt si­ke­rült ki­har­col­ni. A har­ma­dik ne­gyed­ben az egy­aránt 18 esz­ten­dős Eil­ings­feld Já­nos és Lep­sé­nyi Ádám ko­sa­rai ré­vén át­vet­ték a ve­ze­tést a ven­dé­gek, ám Rezák trip­lá­já­val már új­ra az SZTE-Szedeák ve­ze­tett (62-61). A 27-28. perc­től egy­re in­kább fá­rad­ni lát­szot­tak a ba­ra­nya­i­ak, már a te­rü­let­vé­de­ke­zé­sük sem volt olyan ha­té­kony, mint ko­ráb­ban. Rá­adá­sul a me­zőny leg­jobb­ja, Rezák és Ko­vács At­ti­la mel­lé Tré­nyi Im­re és Pusz­ta Dá­vid is kez­dett fel­nő­ni a sze­ge­di egye­te­mis­ták­nál, így a ha­zai együt­tes fo­ko­za­to­san meg­lé­pett el­len­fe­lé­től. A vé­ge 87-80 lett, ami azt je­len­ti, hogy a Sze­ged foly­tat­hat­ja a 9-12. he­lyért. A kö­vet­ke­ző el­len­fél a Sár­vár együt­te­se lesz má­jus­ban.
Fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B, a 9-16. he­lyért, 2. mér­kő­zés: SZTE-Szedeák – Cer­agem Kozár­mis­le­ny SE 87-80 (19-15, 20-18, 18-22, 30-25). Sze­ged, 200 né­ző. SZTE-Szedeák: Rezák 30/9, Pusz­ta 13, Fü­löp (-), Ko­vács A. 22/9, Kukla 6. Cse­re: Var­ga D. 4, Tré­nyi 10, Ma­gyar (-), Tóth V. (-), Mé­szá­ros (-), Blahó 2. Ve­ze­tő­edző: Bonifert Do­mon­kos.
To­vább­ju­tott az SZTE-Szedeák ket­tős győ­ze­lem­mel.

P. M. L.

Bezár