2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Sport
A jó­ga mint kur­zus
Címkék: Sport

Ha meg­ál­lí­ta­ná­nak az ut­cán, s ne­kem sze­gez­nék a kér­dést, hogy vé­le­mé­nyem sze­rint mi a jó­ga, me­sél­jek a jó­gá­ról, na ak­kor fe­szeng­nék egy jót, és hir­te­len na­gyon me­le­gem len­ne. Majd pléh­arc­cal kö­zöl­ném a két szép lán­­nyal – mert két szép lány ál­lí­ta­na meg –, hogy tá­jé­ko­zott­sá­gom leg­fel­ső szint­je még a ma­ga­zin­mű­velt­sé­get sem sú­rol­ja, de az ál­ta­lá­nos is­ko­la har­ma­dik osz­tá­lyá­ban so­kat jó­gáz­tam. Ak­ko­ri­ban ha­ra­gud­tam egy ki­csit a jó­gá­ra, mert test­ne­ve­lés óra he­lyett tar­tot­ták, és így nem tud­tam fo­ciz­ni. Ám a ré­gi se­bek be­gyógy­ul­tak, és sze­ret­ném rö­vi­den be­mu­tat­ni az elő­ző fél­év­től kur­zus­ként is fel­ve­he­tő egyik leg­ősibb test­tu­do­mányt (ki­googléz­tam, on­nan van), va­la­mint már is szol­gál­nék egy tu­ti tip­pel a vizs­ga­idő­szak­ra.
Se­gít­sé­gül hív­tam egy au­ten­ti­kus sze­mélyt, Bajzik Évát, aki nem mel­les­leg or­vos és a négy óra­adó egyi­ke.
„A jó­ga nem az Eu­ró­pá­ban di­va­tos fit­nesza­lapokon, ha­nem ener­ge­ti­kai ala­po­kon nyug­szik. Bár­ki gya­ko­rol­hat­ja, nem­től, kor­tól és test­al­kat­tól füg­get­le­nül. A gya­kor­la­tok vég­re­haj­tá­sá­nak két egy­más­ra épü­lő sa­já­tos­sá­ga van: a be­fe­lé irá­nyu­ló fi­gye­lem és a kü­lön­le­ges lég­zés­tech­ni­kák ös­­sze­han­golt­sá­ga. A jó­ga gya­kor­la­tai meg­moz­gat­ják, és ki­egyen­sú­lyo­zott mű­kö­dés­re ösz­tön­zik a test iz­ma­it, ízü­le­te­it, és nagy­mér­té­kű stressz­ol­dó ha­tás­sal bír­nak. A spe­ci­á­lis gya­kor­la­tok ré­vén a bőr szép­sé­gé­re, a sze­xu­a­li­tás­ra és az ideg­rend­szer mű­kö­dé­sé­re is jó­té­kony ha­tást gya­ko­rol. Szer­ve­ze­tünk irá­nyít­ha­tó­vá vá­lik, szem­be­száll a be­teg­sé­gek­kel, kön­­nyeb­ben re­ge­ne­rá­ló­dik. Nagy­mér­té­kű ener­ge­tizáló ha­tá­sa mi­att a vizs­ga­idő­szak­ban kü­lö­nö­sen tu­dom aján­la­ni az el­csi­gá­zott egye­te­mis­ták­nak.”
Az órá­ra har­min­can je­lent­kez­het­nek, de aki eset­leg le­ma­rad­na, az a hall­ga­tói ön­kor­mány­zat­okon ke­resz­tül cél­ba ér­het.

D. T. I.

Bezár