2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Sport
To­vább­ra is si­ke­re­sek az SZTE-s spor­to­lók
Az utób­bi he­tek so­rán meg­tar­tott ver­se­nye­ken szép ered­mé­nye­ket ér­tek el a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem spor­to­lói. Hall­ga­tó­ink or­szá­gos el­is­me­ré­se­ket is be­zse­bel­tek.
Címkék: Sport

Nem­ré­gi­ben tar­tot­ta be­szá­mo­ló köz­gyű­lés­ét Bu­da­pes­ten a Ma­gyar Egyetemi-Főiskolai Sport­szö­vet­ség (MEFS). A köz­gyű­lé­sen kö­szön­töt­ték a 2008-ban egye­te­mi-fő­is­ko­lai vi­lág­baj­nok­ság­okon si­ke­re­sen sze­rep­lő hall­ga­tó­kat. Az SZTE di­ák­jai kö­zül Nagy Pé­ter (ÁJTK), az egye­te­mi-fő­is­ko­lai súly­eme­lő-vb ezüst­ér­me­se, il­let­ve Lalus­ka Esz­ter (ÁJTK) és Sze­ke­res Klá­ra (GTK) ké­zi­lab­dá­zók, az egye­te­mi-fő­is­ko­lai vb-n ugyan­csak má­so­dik he­lyet szer­ző ma­gyar együt­tes tag­jai kap­tak el­is­me­rést. Több­éves hall­ga­tói spor­tot szer­ve­ző és ered­mé­nyes sport­te­vé­keny­sé­gé­ért Lóczi At­ti­la (JGYPK test­ne­ve­lés-rek­re­á­ció, a sze­ge­di Ti­tán TC at­lé­tá­ja) ve­het­te át a MEFS Hall­ga­tói Dí­ját.
A MEFS ál­tal kö­szön­tött spor­to­lók kö­zül Nagy Pé­ter fanat­sztikus for­má­ban ver­se­nyez idén. A Sze­ge­di Lel­ke­se­dés SK spor­to­ló­ja pa­rá­dés egyé­ni csúc­­csal, 408 ki­lo­gram­mos ered­mén­­nyel az egé­szen ki­vá­ló ötö­dik he­lye­zést sze­rez­te meg a Bu­ka­rest­ben áp­ri­lis ele­jén ren­de­zett súlyemelő-Európa-bajnokságon az ólom­sú­lyú­ak kö­zött.
Szin­tén jó hír, hogy a Kecs­ke­mé­ti Fő­is­ko­la le­győ­zé­sé­vel a leg­jobb nyolc kö­zé ju­tott a MEFOB-on az SZTE fér­fi röp­lab­da­csa­pa­ta. Együt­te­sünk itt­hon 3-1-re, ide­gen­ben 3-0-ra ver­te a Bács me­gyei ri­vá­list, s ké­szül­het a ne­gyed­dön­tő­re. A csa­pat tag­jai: Pé­ter Csa­ba, Boj­ti Ró­bert, Páder Ba­lázs, Bon­dor Ta­más, Fü­löp Nor­bert, Nagy Ta­más, Cser­pák Mik­lós, Far­kas Ba­rá­ti At­ti­la, Pász­tor Ti­bor, Tát­rai Sán­dor. Csa­pat­ve­ze­tő: Ka­to­na Já­nos.
Áp­ri­lis 4-én kel­le­mes idő­ben, mint­egy 4500 fő rész­vé­te­lé­vel tar­tot­ták meg Sze­ge­den a 9. T-Home Vivicit­tá Vá­ros­vé­dő Fu­tást, mely egy­ben az SZTE ka­rok kö­zöt­ti fu­tó­baj­nok­sá­gá­nak is szá­mí­tott. Az in­du­lók­nak 3,4 ki­lo­mé­tert kel­lett tel­je­sí­te­ni­ük, a rajt és a cél a Dóm té­ren volt. A ver­seny­ben ti­zen­há­rom elő­ne­ve­zett ka­ri fu­tó­csa­pat vett részt, egy-­e­gy ala­ku­la­tot öt hall­ga­tó­nő és öt fér­fi­hall­ga­tó al­ko­tott. A ka­rok tíz fős csa­pa­tai kö­zött a ka­ron­kén­ti há­rom leg­jobb női és fér­fi­ver­seny­ző ide­jé­nek össze­ve­té­sé­vel hir­det­tek ered­ményt. Az egye­te­mi ver­seny vég­ered­mé­nye: 1. ÁOK I. (Nagy T., Rácz G., Reznyák B., Reich­nach Cs., Prikidánovics K., Má­té A.) 1:29:44, 2. TTIK I. (Palágyi G., Bar­na L., Var­ró M., Matus­ka R., Halásze­vics Zs., Sáfrán A.) 1:40:10, 3. TTIK II. (Varjasi R., Var­ga Cs., Tűz­kő A., Bo­dor K., Frank A., Temes­fői V.) 1:42:00, 4. MK I., 5. ÁOK II. (SZOTE), 6. ETSZK II., 7. ETSZK I., 8. ÁJTK, 9. BTK I., 10. BTK II., 11. MIX Lá­nyok, 12. BTK III. Lá­nyok, 13. MK II.
Ugyan­csak áp­ri­lis 4-én ke­rült sor a 19. Szarvasűzők Egyetemi-Főiskolai Vál­tó­fu­tás­ra. Az in­du­ló együt­te­sek­nek 75 ki­lo­mé­te­res tá­vot kel­lett meg­ten­ni­ük Eger­ből a Bükk-fenn­sí­kon át Mis­kolc­ra. Egye­te­münk­ről ki­lenc fu­tó­csa­pat vett részt a vi­a­da­lon: ÁOK I., ÁOK II., JGYPK, USC Sze­ged és a TTIK-ról öt csa­pat (négy hall­ga­tó­nő és nyolc fér­fi­hall­ga­tó al­kot­ta a ti­zen­két fős csa­pa­tot). Ha­tal­mas si­kert ért el az I. ka­te­gó­ri­ás gár­dák (me­lyek­nek min­den tag­ja ugyan­an­nak az in­téz­mény­nek a nap­pa­li vagy le­ve­le­ző ta­go­za­tos hall­ga­tó­ja) kö­zött az USC Sze­ged „Paj­zán ma­já­lis” fan­tá­zia­ne­vű ala­ku­la­ta: 4:58:53-as idő­ered­mén­­nyel az el­ső he­lyen vég­zett! Csa­pat­ta­gok: Lalus­ka Zs., Szé­kely O., Osvald A., Csőke Sz., Balla Z., Frank Á., Garamvöl­gyi M., Soós T., Sa­jó M., Ka­pi­tány Z. Az SZTE csa­pa­ta el­ső he­lyé­vel jo­got szer­zet az ok­tó­be­ri Bécs-Pozsony-Budapest szu­per­maratonon va­ló rész­vé­tel­re is.
Áp­ri­lis 18-án Bu­da­pes­ten ren­dez­ték a fel­nőtt II. osz­tá­lyú egyé­ni tor­nász­baj­nok­sá­got, ahol nagy­sze­rű­en sze­re­pel­tek a JGYPK di­ák­jai. Pén­tek Tün­de egyé­ni ösz­­sze­tett­ben, ug­rás­ban, fe­le­más kor­lá­ton, ge­ren­dán és ta­la­jon is el­ső lett, Ha­lász Hen­ri­ett ös­­sze­tett­ben, ug­rás­ban és ta­la­jon má­so­dik, fe­le­más kor­lá­ton har­ma­dik he­lye­zést ért el, Bar­a­sits And­rea pe­dig fe­le­más kor­lá­ton vég­zett má­so­dik­ként. Edző­jük: Cziberéné Nohel Gi­zel­la mes­ter­ta­nár.

P. M. L.

Bezár