2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Iskolapad
Iskolapad
A Ju­hász Gyu­lán vég­zett ma­gyar-orosz sza­kon, most el­ső­éves ma­gyar­ta­nár mes­ter­sza­kos hall­ga­tó a BTK-n. A szép ma­gyar be­széd ver­se­nyen a zsű­ri egy­han­gú dön­té­se alap­ján a leg­ma­ga­sabb pont­szám­mal nyer­te el a Ka­zin­czy­-ér­met. Sze­ret ta­ní­ta­ni, de az iro­da­lom is vonz­za. Ked­ves Ol­va­só, en­gedd meg, hogy be­mu­tas­sam Gort­va Tamást…
Címkék: Iskolapad
Bezár