2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Sport
Úszó­me­dá­li­ák a fő­vá­ros­ból
Címkék: Sport

Bu­da­pes­ten ke­rült sor a ma­gyar egye­te­mi-fő­is­ko­lai úszó­baj­nok­ság­ra, mely ran­gos vi­a­da­lo­kat és szép sze­ge­di ered­mé­nye­ket ho­zott. A höl­gyek kö­zött az SZTE hall­ga­tó­ja, Ko­vács Tí­mea 100 mé­ter pil­lan­gón har­ma­dik­ként, 100 mé­ter ve­gye­sen ne­gye­dik­ként, 100 mé­ter gyor­son pe­dig ha­to­dik­ként zárt. Az urak­nál Sza­bó Ta­más 100 mé­ter mel­len szer­zett bron­zot, Gábe Ta­más pe­dig 100 mé­ter ve­gye­sen áll­ha­tott a do­bo­gó har­ma­dik fo­ká­ra. Gábe 100 mé­ter mel­len ne­gye­dik, 400 mé­ter gyor­son ötö­dik, 100 mé­ter há­ton ha­to­dik lett. A baj­nok­ság erős­sé­gé­re jel­lem­ző, hogy a hét fel­so­rolt szám­ban nem ki­sebb ver­seny­zők di­a­dal­mas­kod­tak, mint Cseh Lász­ló, Bo­dor Ri­chárd és Risz­tov Éva...

P. M. L.

Bezár