2023. október 1., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  JGYPK
JGYPK
Egy 137 éves tra­dí­ci­ók­kal bí­ró ok­ta­tá­si in­téz­mény­ben sa­já­tít­hat­ják el a jö­vő­jü­ket meg­ala­po­zó is­me­re­te­ket azok, akik a Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kart vá­laszt­ják, mely a rend­kí­vül szé­les kép­zé­si kí­ná­lat és az inf­rast­ruk­tu­rá­lis el­lá­tott­ság ré­vén is pél­dás he­lyet fog­lal el nem­csak a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ka­ra­i­nak so­rá­ban, ha­nem a pe­da­gó­gus­kép­zést foly­ta­tó fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek or­szá­gos rang­so­rá­ban is.
Címkék: JGYPK
Homor Gé­za, a JGYPK ál­ta­lá­nos és ok­ta­tá­si dékán­helyettese a főisko­lai ha­gyo­má­nyok­ra ala­po­zott gya­kor­lat­köz­pon­tú ok­ta­tás egye­te­mi kör­nye­zet­be adap­tá­lá­sát tart­ja a kar leg­főbb erős­sé­gé­nek.
Címkék: JGYPK
2010. január 24.
Címkék: JGYPK
2010. január 24.
Címkék: JGYPK
2010. január 24.
Címkék: JGYPK
Bezár